Трета книга Моисеева - Левит - Глава  25

  1 Говори още Господ на Моисея на планина Синай, думайки:

  2 обади на синовете Израилеви и им кажи: кога дойдете в земята, която ви давам, земята трябва да почива в съботата Господня;

  3 шест години засявай нивата си и шест години режи лозето си и прибирай плодовете им;1

  4 а в седмата година нека бъде събота - почивка на земята, събота Господня: нивата си не засявай и лозето си не режи.2

  5 Каквото израсте само на нивата ти, не го пожънвай, и гроздето от нерязаните си лозя не обирай: нека това бъде година за почивка на земята;

  6 и през почивката на земята това да бъде за храна на всички ви - на тебе и на твоя роб, на робинята ти, на наемника ти и на пришълеца, заселен при тебе;

  7 на добитъка ти и на зверовете, които са на земята ти, да бъдат за храна всичките й произведения.

  8 И изброй си седем съботни години, седем пъти по седем години, за да ти излязат в седемте съботни години четирийсет и девет години;

  9 и затръби с тръба в седмия месец, в десетия (ден) от месеца, в деня Очищение затръбете с тръба по цялата ваша земя;3

10 и осветете петдесетата година и обявете свобода по земята на всичките й жители: това да ви бъде юбилей; и всеки да се върне във владението си, и всеки да се върне между племето си.4

11 Петдесетата година да ви бъде юбилей; не сейте и не жънете онова, което израсте само на земята, и не обирайте гроздето от нерязаните й лози,

12 защото това е юбилей: свещен да бъде той за вас; от нивата яжте произведенията й.

13 В юбилейната година всеки да се върне във владението си.5

14 Ако продаваш нещо на ближния си, или купуваш нещо от ближния си, не се онеправдавайте един други;6

15 ти трябва да купуваш от ближния си според броя на годините след юбилея, и според броя на годините на прихода той трябва да ти продава;

16 ако остават много години, дигни цената, ако остават малко години, смали цената, защото той ти продава жетвата за известно число години.

17 Не се онеправдавайте един други: бой се от твоя Бог, защото Аз съм Господ, Бог ваш.7

18 Изпълнявайте наредбите Ми, пазете и изпълнявайте законите Ми, и спокойно ще живеете на земята;8

19 и земята ще дава плода си, и ще ядете до насита и спокойно ще живеете на нея.9

20 Ако кажете: какво ще ядем през седмата година, когато не ще сме сеяли, нито прибирали произведенията си?

21 Аз ще пратя върху ви благословението Си през шестата година, и тя ще принесе плод за три години;10

22 и на осмата година ще сеете, но ще ядете от старите произведения до деветата година: докле не узреят произведенията й, ще ядете от старото.

23 Земята не бива да се продава завинаги, защото земята е Моя: вие сте Ми пришълци и преселници;11

24 по цялата земя на вашето владение допущайте да се откупува земята.

25 Ако брат ти осиромашее и продаде от владението си, то да дойде близкият му роднина и да откупи продаденото от брата му.12

26 Ако няма свой, който да му го откупи, но той сам се замогне и намери, колкото трябва за откупа,13

27 то да пресметне годините от продажбата си и да върне останалото на оногова, комуто е продал, и отново да встъпи във владението си.

28 Ако ли не намери, колкото трябва, за да върне, продаденото да остане в ръцете на купувача до юбилейната година, а в юбилейната година да остане свободно, и отново да встъпи във владението си.

29 Ако някой продаде къща за живеене в град, ограден със стена, тя може да се изкупи докато изтече година от продажбата й: през годината тя може да се откупи.

30 Ако пък не се откупи докато изтече цялата година, къщата, която е в град със стена, ще си остане завинаги у купувача й в поколенията му и на юбилея няма да му бъде отнета.14

31 А къщите в села, неоградени със стени, трябва да се считат като ниви: те (винаги) могат да се откупуват, и на юбилея те се отнемат.

32 А колкото до градовете на левитите, къщите в градовете на владението им, винаги могат да си откупуват левитите;

33 а който от левитите не откупи, то продадената къща в града на владението им ще бъде върната през юбилея, защото къщите в градовете на левитите са тяхно владение между синовете Израилеви;

34 и полето около техните градове не бива да се продава, защото то е тяхно вечно владение.15

35 Ако брат ти осиромашее и изнемогне при тебе, подкрепи го, бил той пришълец или преселенец, та да живее при тебе.16

36 Не вземай му лихва и печалба, и бой се от твоя Бог; (Аз съм Господ) нека брат ти живее при тебе.17

37 Не давай му среброто си с лихва, нито храната си му давай за печалба.

38 Аз съм Господ, Бог ваш, Който ви изведох из Египетската земя, за да ви дам Ханаанската земя и да бъда ваш Бог.18

39 Кога осиромашее у тебе брат ти, и ти се продаде, не го товари с робска работа:19

40 той трябва да ти бъде като наемник, като преселенец; нека ти работи до юбилейната година,20

41 а тогава нека си отиде от тебе, той сам и децата му с него, и да се върне между племето си и влезе пак във владението на бащите си, -21

42 защото те са Мои роби, които Аз изведох из Египетската земя: те не бива да се продават, както се продават роби;

43 не бъди му жесток господар и бой се от твоя Бог.22

44 А за да имаш свой роб и своя робиня, купувайте си роб и робиня от народите, които са наоколо ви;23

45 тъй също и от децата на преселенците, заселени между вас, можете да купувате, и колкото се родят в земята ви от техния род, който е у вас, и те могат да бъдат ваша собственост;

46 можете да ги предавате в наследство и на синовете си след вас като имот; владейте ги вечно като роби. А над братята си, синовете Израилеви, не бивайте един над други жестоки господари.

47 Ако твоят пришълец или твоят преселенец се замогне, а брат ти пред него осиромашее и се продаде на пришълеца, заселен при тебе, или някому от племето на пришълеца,24

48 то след продажбата той може да бъде откупен: някой от братята му трябва да го откупи,

49 или стрико му или стриков му син трябва да го откупи, или който и да е от сродниците му, от племето му, да го откупи, или сам той, ако се замогне, да се откупи.

50 И да се разплати с купувача си, смятайки от годината, когато се е продал, до юбилейната година, и да върне среброто, за което се е продал според броя на годините, като се смята, че е бил у него временен наемник;

51 и ако остават още много години, то съразмерно с тях да върне за своя откуп среброто, за което е бил купен;

52 ако ли остават малко години до юбилейната година, да пресметне и съразмерно с годините да върне за своя откуп.

53 През всички години той да бъде при него като наемник: той не бива да му бъде жесток господар пред твоите очи.

54 Ако пък се не откупи по тоя начин, то в юбилейната година да излезе сам той и децата му с него,

55 защото синовете Израилеви са Мои роби; те са Мои роби, които изведох из Египетската земя. Аз съм Господ, вашият Бог.25


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 23:10

2 Втор. 15:1

3 Лев. 23:27

4 Втор. 15:1, Ис. 61:2, Лев. 27:24

5 Числ. 36:4

6 Лев. 19:13, 1 Сол. 4:6

7 Лев. 19:14

8 Лев. 18:30, 3 Царств. 4:25

9 Пс. 66:7, Ис. 1:19, Иез. 34:27

10 Втор. 28:8

11 Числ. 36:7, 3 Царств. 21:1-3

12 Иов 19:25

13 Числ. 35:12

14 Числ. 36:4

15 Числ. 35:2

16 Втор. 15:8, Сир. 19:1

17 Изх. 22:25, Иез. 18:8, 22:12

18 Изх. 20:2, Бит. 17:7

19 Изх. 21:2, 4 Царств. 4:1, Мат. 18:25

20 Изх. 21:2, Иер. 34:14

21 Лук. 4:18

22 Еф. 6:9, Кол. 4:1

23 Изх. 21:4

24 Неем. 5:8

25 Лев. 18:2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава