Трета книга Моисеева - Левит - Глава  27

  1 И рече Господ на Моисея, думайки:

  2 обади на синовете Израилеви и им кажи: ако някой дава оброк да посвети Господу душа по твоя оценка,1

  3 оценката ти за мъж от двайсет до шейсет години да бъде петдесет сребърни сикли, според свещената сикла.

  4 Ако ли е за жена, оценката ти да бъде трийсет сикли.

  5 За мъжко от пет до двайсет години оценката ти да бъде двайсет сикли, а за женско - десет сикли.

  6 За мъжко пък от месец до пет години оценката ти да бъде пет сребърни сикли, а за женско оценката ти - три сребърни сикли.

  7 За мъж от шейсет години и нагоре оценката ти да бъде петнайсет сребърни сикли, а за жена - десет сикли.

  8 Ако е сиромах и не му стига ръка да плати според оценката ти, нека го представят на свещеника, и свещеникът да го оцени: според състоянието на оногова, който е дал оброк, нека го оцени свещеникът.

  9 Ако ли това бъде добиче от ония, които се принасят в жертва Господу, всичко, що се дава Господу, трябва да бъде свето;

10 то не бива да се променя и да се заменя добро с лошо, или лошо с добро; ако някой замени добиче с добиче, то и добичето и замяната му ще бъде светиня.

11 Ако това бъде някой нечист добитък, който се не принася в жертва Господу, такъв добитък да бъде представен на свещеника,

12 и свещеникът да го оцени, добър ли е той, или лош; както го оцени свещеникът, тъй и да бъде;

13 ако ли някой иска да го откупи, нека прибави към оценката ти една пета.

14 Ако някой посвещава Господу къщата си за светиня, нека свещеникът я оцени, добра ли е тя или лоша; както я оцени свещеникът, тъй и да бъде.

15 Ако оня, който я е посветил, поиска да откупи къщата си, нека прибави една пета част сребро от оценката ти, и тогава тя да бъде негова.

16 Ако някой посвети Господу от имота си нива, оценката ти да бъде съразмерна със засеяното: за един хомер посеян ечемик - петдесет сребърни сикли.2

17 Ако някой посвещава нивата си от юбилейната година, трябва да стане според оценката ти.

18 Ако ли някой посвещава нивата си след юбилея, свещеникът да пресметне среброто съразмерно с годините, които остават до юбилейната година, и да спадне от оценката ти.

19 Ако ли оня, който е посветил нивата си, поиска да я откупи, нека прибави една пета част сребро от оценката ти, и тя да бъде негова.

20 Ако пък той не откупи нивата си, и нивата бъде продадена на друг човек, тя не може вече да се откупи:

21 тая нива, след като бъде освободена през юбилейната година, да бъде светиня Господня, като нива заклета; тя да бъде на свещеника имот.

22 Ако ли някой посвети Господу купена нива, която не е от нивите на имота му,

23 свещеникът да му пресметне количеството на оценката до юбилейната година, и той да я даде, според както е пресметнато, в същия ден, като светиня Господня;

24 а нивата в юбилейната година да мине пак на оногова, от когото е била купена и който владее оная земя.3

25 Всяка твоя оценка да става според свещената сикла, двайсет гери трябва да бъдат в сиклата.4

26 Само първородните измежду добитъка, които по първенство принадлежат Господу, никой не бива да посвещава: било вол, било дребен добитък, - те са Господни.5

27 Ако пък добитъкът е нечист, да се откупува според оценката ти и да се прибавя към нея една пета част; ако се не откупи, да се продаде според оценката ти.6

28 Само всичко заклето, което човек под клетва дава Господу от онова, що притежава, - било човек, добитък или нива от имота си, - не се продава и не се откупува: всичко заклето е велика светиня Господня;7

29 всичко заклето, което човеци са заклели, не се откупува: то трябва да се предаде на смърт.8

30 И всеки десетък по земята от земни семена и от дървесни плодове принадлежи Господу: това е светиня Господня;9

31 ако някой поиска да откупи десетъка си, да прибави към цената му една пета част.

32 И всеки десетък от едър и дребен добитък, от всичко, което се падне под тоягата десето, трябва да бъде посветено Господу;

33 не бива да се гледа, добро ли е то, или лошо, и не бива да се заменя; ако ли някой го замени, тогава и то само и замяната му ще бъде светиня и не може да се откупи.

34 Това са заповедите, които Господ даде на Моисея за синовете Израилеви на планина Синай.10


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 30:3, Втор. 23:21

2 Иез. 45:11

3 Лев. 25:11

4 Изх. 30:13, Числ. 3:47, 18:16, Иез. 45:12

5 Изх. 13:2, Числ. 3:13

6 Лев. 22:23

7 Числ. 21:2, Иис. Нав. 6:17, 1 Царств. 15:3

8 Иис. Нав. 6:17, Съд. 11:39

9 Изх. 23:19, Втор. 12:17, Евр. 7:9

10 Лев. 26:46

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава