Трета книга Моисеева - Левит - Глава  9

  1 На осмия ден Моисей повика Аарона и синовете му и стареите Израилеви

  2 и каза на Аарона: вземи си измежду воловете телец за жертва за грях и овен за всесъжение, и двата без недостатък, и ги представи пред лицето Господне;1

  3 а на синовете Израилеви кажи: вземете козел за жертва за грях, (и овен,) и телец, и агне, едногодишни, без недостатък, за всесъжение,2

  4 и вол и овен за мирна жертва, за да се извърши жертвоприношение пред лицето Господне, и хлебен принос, месен с елей, защото днес ще ви се яви Господ.

  5 И донесоха онова, що бе заповядал Моисей, пред скинията на събранието, и дойде целият народ, та застана пред лицето Господне.

  6 Моисей рече: ето какво заповяда Господ да направите, и ще ви се яви славата Господня.

  7 Моисей рече на Аарона: пристъпи към жертвеника, принеси жертвата си за грях и всесъжението си, очисти себе си и народа; и принеси народната жертва и очисти народа, както заповяда Господ.3

  8 Тогава пристъпи Аарон до жертвеника и закла телеца, който беше за него, в жертва за грях:

  9 синовете Ааронови му поднесоха кръвта, и той натопи пръста си в кръвта и намаза роговете на жертвеника, а останалата кръв изля при подножието на жертвеника;

10 тлъстината, бъбреците и булото на черния дроб от жертвата за грях изгори на жертвеника, както бе заповядал Господ на Моисея;4

11 месото пък и кожата изгори на огън вън от стана.5

12 И закла всесъжението, и Аароновите синове му поднесоха кръвта; той поръси с нея жертвеника околовръст;

13 и му донесоха всесъжението на късове, и главата, и той ги изгори на жертвеника,6

14 а вътрешностите и нозете изми и заедно с всесъжението изгори на жертвеника.

15 След това принесе принос от народа: взе козела, който беше за греха на народа, закла го и го принесе в жертва за грях, както и първия.7

16 Принесе всесъжението и го извърши според наредбите.

17 Принесе хлебния принос и напълни с него шепите си, и освен утринното всесъжение изгори и него на жертвеника.8

18 Закла вола и овена, които бяха от народа, за мирна жертва; а синовете на Аарона му поднесоха кръвта, и той поръси с нея жертвеника околовръст;

19 поднесоха и тлъстината от вола, и опашката от овена, и (тлъстината,) която покрива (вътрешностите), бъбреците и булото на черния дроб,

20 и сложиха тлъстината връз гърдите, и той изгори тлъстината върху жертвеника;

21 а гърдите и дясната плешка Аарон принесе, като ги полюшваше пред лицето Господне, както заповяда Моисей.9

22 След това Аарон дигна ръце към народа, и го благослови, и слезна, след като извърши жертвата за грях, всесъжението и мирната жертва.10

23 Тогава Моисей и Аарон влязоха в скинията на събранието и, като излязоха, благословиха народа. И славата Господня се яви на целия народ:

24 и излезе огън от Господа и изгори върху жертвеника всесъжението и тлъстината; и целият народ, като видя, извика от радост и падна ничком.11


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 29:1

2 Лев. 4:13, 1:5

3 Лев. 16:6, Евр. 7:27

4 Изх. 29:22, Лев. 3:10

5 Лев. 4:11

6 Лев. 1:6

7 2 Кор. 5:21

8 Лев. 2:1, Изх. 29:38-40, Числ. 28:4

9 Изх. 29:24

10 Числ. 6:23, Изх. 20:24

11 2 Мак. 2:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава