Книга на пророк Иезекииля - Глава  11

  1 И дигна ме духът и ме доведе при източните врата на Дома Господен, които гледаха към изток. И ето, - при входа на вратата двайсет и пет човека; и между тях видях Иазания, син Азуров, и Фалтия, син Ванеев, князе народни.1

  2 И Той ми каза: сине човешки! ето людете, които имат наум беззаконие и които дават лош съвет в тоя град,

  3 думайки: "още е далеч; нека градим домове; той2 е котел, а ние - месо".

  4 Затова изречи против тях пророчество, пророкувай, сине човешки.

  5 И слезе върху мене Дух Господен и ми каза: кажи, тъй казва Господ: което говорите вие, доме Израилев, и което ви наум идва, това Аз зная.

  6 Много ваши убити сложихте в тоя град, и улиците му изпълнихте с трупове.

  7 Затова тъй казва Господ Бог: вашите убити, които сложихте сред него, са месо, а той - котел; но вас Аз ще изведа из него.

  8 Вие се боите от меч, и Аз ще напратя върху ви меч, казва Господ Бог.3

  9 И ще ви изведа из него, ще ви предам в ръцете на чужденци и ще извърша съд върху вас.

10 От меч ще паднете; на Израилевите предели ще ви съдя, ще познаете, че Аз съм Господ.4

11 Той не ще бъде за вас котел, и вие не ще бъдете месо в него; на Израилевите предели ще ви съдя.

12 И ще познаете, че Аз съм Господ; защото по Моите заповеди не ходихте, и Моите наредби не изпълняхте, а ходихте по наредбите на околните вам народи.5

13 И ето, когато аз пророкувах, Фалтия, Ванеевият син, умря. И паднах ничком, викнах със силен глас и казах: о, Господи Боже! нима искаш докрай да изтребиш остатъка на Израиля?6

14 И биде към мене слово Господне:

15 сине човешки! на твоите братя, на твоите братя, на твоите еднокръвни и на целия Израилев дом, - на всички тях, живеещите в Иерусалим, казват: "живейте далеч от Господа, тая земя е дадена нам да я владеем".7

16 На това кажи: тъй казва Господ Бог: макар и да ги отдалечих между народите и макар да ги пръснах по земите, обаче Аз ще бъда за тях като светилище в ония земи, където отидоха.8

17 После кажи: тъй казва Господ Бог: Аз ще ви събера измежду народите и ще ви върна от земите, в които сте разпилени; и ще ви дам земята Израилева.9

18 И ще дойдат там, и ще изхвърлят из нея всичките й гнусотии и всичките й мръсотии.

19 И ще им дам едно сърце, ще вложа в тях нов дух, ще взема из тялото им каменното сърце и ще им дам сърце от плът,10

20 за да ходят по Моите заповеди, да пазят Моите наредби и да ги изпълняват; и ще бъдат Мой народ, пък Аз ще бъда техен Бог.11

21 А чието сърце се повлече по гнусотиите им и мръсотиите им, тяхното поведение ще обърна върху главите им, казва Господ Бог.12

22 Тогава Херувимите дигнаха крилата си, и колелата бяха до тях; и славата на Бога Израилев беше над тях отгоре.

23 И дигна се славата Господня изсред града и се спря над планината, която е на изток от града.13

24 И духът ме подигна и ме пренесе във видение, чрез Божия Дух, в Халдея при преселниците. И видението, което видях, избягна от мене.14

25 И аз разказах на преселниците всички думи на Господа, които Той ми откри.


Предишна глава Следваща глава


1 Иез. 8:3, 8:6

2 Градът.

3 Притч. 10:24

4 4 Царств. 25:21, Иер. 39:6, 52:10

5 Иез. 5:6-7

6 Числ. 16:45, Иез. 9:8

7 Иер. 21:13

8 Ис. 57:13, Зах. 8:13, Соф. 3:17

9 Иер. 23:7

10 Иер. 24:7, 32:39, Иез. 18:31, 36:26

11 Иез. 36:28

12 Иез. 9:10

13 Иез. 10:18

14 Иез. 8:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава