Книга на пророк Иезекииля - Глава  20

  1 В седмата година, петия месец, десетия ден от месеца, дойдоха някои Израилеви старейшини да питат Господа и седнаха пред мене.1

  2 И биде към мене слово Господне:

  3 сине човешки! говори с Израилевите старейшини и им кажи: тъй казва Господ Бог: дошли сте да Ме питате ли? Жив съм Аз - няма да ви дам отговор, казва Господ Бог.2

  4 Искаш ли да се съдиш с тях, искаш ли да се съдиш, сине човешки? изкажи им гнусотиите на техните бащи3

  5 и им кажи: тъй казва Господ Бог: в оня ден, в който избрах Израиля и, като подигнах ръката Си, заклех се в племето на Иакововия дом, открих им се в земята Египетска и, като подигнах ръка, казах им: "Аз съм Господ, Бог ваш", -4

  6 в оня ден, като подигнах ръката Си, Аз им се заклех да ги изведа из земята Египетска в земя, която Аз за тях избрах, в която тече мед и мляко, украса на всички земи,5

  7 и им казах: отхвърлете всички гнусотии от вашите очи и не се осквернявайте с египетски идоли: Аз съм Господ, Бог ваш.6

  8 Но те се възмутиха против Мене и не щяха да Ме слушат; никой не отхвърли гнусотиите от очите си и не остави египетските идоли. И Аз казах: ще излея върху тях гнева Си, ще изчерпя върху тях яростта Си сред земята Египетска.

  9 Но Аз постъпих зарад Моето име, та да не се хули то пред народите, между които се те намираха, и пред чиито очи Аз им се открих, за да ги изведа из земята Египетска.7

10 И Аз ги изведох из земята Египетска и ги доведох в пустинята,8

11 дадох им Моите заповеди и им обявих Моите наредби, чрез които човек, като ги изпълни, ще бъде жив;9

12 дадох им също Моите съботи, за да бъдат те личба между Мене и тях, та да знаят, че Аз съм Господ, Който ги освещава.10

13 Но домът Израилев се побуни против Мене в пустинята: по Моите заповеди не постъпваха и отхвърлиха Моите наредби, чрез които човек, като ги изпълнява, би бил жив, и Моите съботи нарушаваха, - и Аз казах: ще излея върху тях Моята ярост в пустинята, за да ги изтребя.11

14 Но аз постъпих заради Моето име, за да се не хули то пред народите, пред чиито очи ги изведох.12

15 Дори и като подигнах ръка против тях в пустинята, заклех се, че не ще ги въведа в земята, която бях отредил, - в която тече мед и мляко, украса на всички земи, -13

16 задето те отхвърлиха Моите наредби, не постъпваха по Моите заповеди и нарушаваха Моите съботи; защото тяхното сърце теглеше към идолите им.14

17 Но Моето око се смили и ги не погуби; и Аз ги не изтребих в пустинята.15

18 И говорих на синовете им в пустинята: не ходете по правилата на вашите бащи, не пазете уредбите им и не се осквернявайте с техните идоли.16

19 Аз съм Господ, Бог ваш: по Моите заповеди постъпвайте, Моите устави пазете и ги изпълнявайте.

20 И светете Моите съботи, за да бъдат личба между Мене и вас, та да знаете, че Аз съм Господ, Бог ваш.

21 Но и синовете се побуниха против Мене: по Моите заповеди не постъпваха и Моите устави не пазеха, не изпълняваха това, чрез което човек, като го изпълнява, би бил жив, нарушаваха Моите съботи, - и Аз казах: ще излея върху тях Моя гняв, ще изчерпя над тях Моята ярост в пустинята;17

22 но Аз отклоних ръката Си и постъпих заради Моето име, за да не се хули то пред народите, пред чиито очи ги изведох.18

23 Също, като подигнах ръката Си в пустинята, Аз се заклех да ги разпилея между народите и да ги развея по земите,

24 задето те Моите наредби не изпълняваха, Моите заповеди отхвърлиха и нарушаваха Моите съботи, а очите им се обръщаха към идолите на бащите им.

25 И допуснах им закони не добри и наредби, от които те не можаха да бъдат живи,19

26 и допуснах им да се осквернят със своите жертвоприношения, когато те почнаха да прекарват през огън всеки пръв плод на утробата, за да ги разоря, та да знаят, че Аз съм Господ.20

27 Затова говори на дома Израилев, сине човешки, и кажи им: тъй казва Господ Бог: ето с какво още Ме хулиха вашите бащи, като постъпваха вероломно против Мене:

28 Аз ги заведох в земята, която с клетва се обещах да им дам, като подигнах ръката Си, - а те, щом съгледваха някой висок хълм и някое клонесто дърво, почваха да колят там жертвите си, туряха там обидните за Мене свои приноси и свои благовонни кадива и извършваха там своите възлияния.21

29 И Аз им говорих: каква е тая височина, където ходите? Затова с името Бама тя се нарича и до ден днешен.22

30 Ето защо, кажи на дома Израилев: тъй казва Господ Бог: не осквернявате ли себе си по примера на бащите си и не блудствувате ли подир гнусотиите им?

31 Като принасяте даровете си и като прекарвате синовете си през огън, вие се осквернявате с всички ваши идоли до тоя ден - и искате да Ме питате, доме Израилев? Жив съм Аз, казва Господ Бог, няма да ви дам отговор.23

32 И което ви идва наум, никак не ще се сбъдне. Вие казвате: ще служим на дърво и на камък, като езичниците, като другоземните племена.24

33 Жив съм Аз, казва Господ Бог; със силна ръка и простряна мишца, изливайки ярост, ще господарувам над вас.

34 И ще ви изведа измежду народите и из страните, по които сте пръснати, и ще ви събера със силна ръка и с простряна мишца, изливайки ярост.

35 И ще ви доведа в пустинята на народите и там ще се съдя с вас лице с лице.25

36 Както Аз се съдих с бащите ви в пустинята на Египетската земя, тъй ще се съдя и с вас, казва Господ Бог.26

37 И ще ви прекарам под тояга и ще ви въведа в оковите на завета.27

38 И ще отделя от вас размирниците и непокорните Мене. Ще ги изведа из земята, дето живеят, но в Израилевата земя те не ще влязат, - и ще познаете, че Аз съм Господ.28

39 А вие, доме Израилев, - тъй казва Господ Бог, - идете всеки при идолите си и им служете, щом Мене не слушате, но не осквернявайте повече светото Мое име с вашите дарове и с вашите идоли,29

40 защото на Моята света планина, на високата Израилева планина, - казва Господ Бог, - там ще Ми служи целият Израилев дом - целият, колкото е на земята; там Аз с благоволение ще ги приема, и там ще поискам приносите ви и първоберките ви с всички ваши светини.30

41 Ще ви приема като благовонно кадиво, когато ви изведа измежду народите и ви събера из страните, по които сте пръснати, - и ще се светя у вас пред очите на народите.31

42 И ще познаете, че Аз съм Господ, когато ви въведа в земята Израилева - в земята, за която се клех да дам на отците ви, като подигнах ръката Си.

43 И ще си спомните там за вашите пътища и за всички ваши дела, с които сквернехте себе си, и ще се погнусите от вас сами за всички ваши злодеяния, които сте вършили.32

44 И ще познаете, че Аз съм Господ, кога почна да постъпвам с вас заради Моето име не по вашите лоши пътища и вашите развратни дела, доме Израилев, - казва Господ Бог.

45 И биде към мене слово Господне:

46 сине човешки! обърни лицето си на пътя към юг и кажи слово против пладне и изречи пророчество върху гората на южното поле.33

47 И кажи на южната гора: чуй словото Господне: тъй казва Господ Бог: ето, Аз ще запаля в тебе огън, и той ще погълне всяко зелено дърво и всяко сухо дърво в тебе; не ще угасне буйният пламък, и той ще опали всичко от юг до север.34

48 И всяка плът ще види, че Аз, Господ, го запалих, и той не ще угасне.35

49 И казах: о, Господи Боже! те казват за мене: "не говори ли той притчи?"36


Предишна глава Следваща глава


1 Иез. 14:1

2 Иез. 14:3

3 Иез. 22:2

4 Изх. 3:6, 3:8

5 Изх. 3:17

6 Изх. 23:24, 34:13

7 Числ. 14:16, Ис. 52:5

8 Изх. 16:1

9 Лев. 18:5, Неем. 9:29, Рим. 10:5, Гал. 3:12

10 Изх. 20:8, 31:13, Втор. 5:12

11 Изх. 16:28-29

12 Числ. 14:16, Втор. 9:28

13 Числ. 14:30, Пс. 94:11, Евр. 3:11

14 Ос. 9:17

15 Иез. 5:11

16 Втор. 4:25

17 Дан. 9:11

18 Числ. 14:13

19 Пс. 80:13, 2 Сол. 2:9-10

20 Иез. 20:31

21 Бит. 17:8, 22:16

22 Втор. 12:2

23 Иез. 16:21

24 Иер. 44:17, Ос. 4:13

25 Ис. 1:18

26 Числ. 14:22

27 1 Кор. 4:21

28 Мат. 25:31-32

29 Ис. 29:23

30 Ис. 27:13, Зах. 8:22, 14:16

31 Рим. 12:1, 15:16, Фил. 4:18

32 Иез. 6:9, 16:61

33 Ам. 7:15

34 Иер. 11:16, 17:27, Иез. 28:18

35 Иер. 7:20

36 Иез. 17:2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава