Книга на пророк Иезекииля - Глава  45

  1 Когато по жребие делите земята на дялове, отделете свещената част Господу - двайсет и пет хиляди тръсти надлъж и десет хиляди нашир; да бъде свето това място в целия си обем наоколо.1

  2 От него към светилището ще мине четириъгълник по петстотин тръсти наоколо и около него стъгда петдесет лакти.2

  3 От тая мяра отмери двайсет и пет хиляди тръсти надлъж и десет хиляди нашир, дето ще се намира светилището, Святая-святих.

  4 Тая свещена част земя ще принадлежи на свещениците, служителите на светилището, които пристъпят да служат Господу: това ще бъде тям място за къщи и светиня за светилището.

  5 Двайсет и пет хиляди тръсти надлъж и десет хиляди нашир ще принадлежи на левитите, служители на храма, като тяхно владение, дето да живеят.

  6 Дайте и на града да владее пет хиляди тръсти нашир и двайсет и пет хиляди надлъж, срещу свещеното място, отредено за Господа; това трябва да принадлежи на целия дом Израилев.

  7 И на княза дайте част от едната и от другата страна, както до свещеното място, отредено за Господа, тъй и до градското владение, към запад от западна страна и към изток от източна страна, надлъж равна с един от ония дялове от западния предел до източния.

  8 Това е негова земя, негово владение в Израиля, та занапред Моите князе да не притесняват народа Ми, и земята да предоставят на дома Израилев според колената му.3

  9 Тъй казва Господ Бог: стига, Израилеви князе! оставете насилия и притеснения и вършете съд и правда; престанете да изтиквате Моя народ из владенията му, казва Господ Бог.4

10 Имайте верни къпони, вярна ефа и верен бат.5

11 Ефата и батът трябва да имат еднаква мяра, тъй че батът да съдържа една десета хомер, и ефата - една десета хомер; мярката им трябва да се определи според хомера.

12 В сикла трябва да има двайсет гери; а двайсет сикли, двайсет и пет сикли и петнайсет сикли ще съставят у вас мина.6

13 Ето данъка, който трябва да давате на княза: една шеста част ефа от хомер пшеница и една шеста част ефа от хомер ечемик;

14 наредба за дървеното масло: от кор дървено масло една десета част от бат; десет бата ще съставят хомер; защото в хомера има десет бата;

15 една овца за стадо от двеста овци от тучното пасбище на Израиля; всичко това за хлебен принос, за всесъжение и за благодарствена жертва, за тяхно очистяне, казва Господ Бог.

16 Целият народ на страната е длъжен да прави тоя принос на княза в Израиля.

17 А като длъжност на княза ще бъдат всесъжения и хлебен принос, възлияние в празници, в новолуние и в съботи през всички тържества на дома Израилев; той ще трябва да принася жертва за грях и хлебен принос, всесъжение и благодарствена жертва, за очистяне на дома Израилев.7

18 Тъй казва Господ Бог: в първия месец, на първия ден от месеца, вземи из чердата волове един юнец без недостатък и очисти светилището.

19 Нека свещеникът вземе кръв от тая жертва за грях и да поръси с нея вратните спонци на храма и на четирите ъгъла площадката на жертвеника, и вратните спонци на вътрешния двор.

20 Същото направи и в седмия ден на месеца за ония, които умишлено и от простота съгрешават, и тъй очистяйте храма.

21 В първия месец, на четиринайсетия ден от месеца, трябва да бъде у вас Пасха, седмодневен празник, когато трябва да се ядат безквасници.8

22 В тоя ден князът ще принесе за себе си и за целия народ в страната един юнец жертва за грях.9

23 И в тия седем дни на празника той трябва да принася Господу всесъжение всеки ден по седем юнеца и по седем овена без недостатък, и жертва за грях всеки ден - по козел от козето стадо.10

24 Хлебен принос той трябва да принася по ефа на юнец и по ефа на овен, и по хин елей на ефа.11

25 В седмия месец, на петнайсетия ден от месеца, в празник, през седем дена той трябва да принася същото: такава жертва за грях, такова всесъжение, и толкова хлебен принос и толкова елей.12


Предишна глава Следваща глава


1 Иез. 48:8-9

2 Иез. 42:20

3 Иез. 46:18

4 Иез. 46:6, Ис. 1:16

5 Лев. 19:35

6 Изх. 30:13, Лев. 27:25, Числ. 3:47

7 Иез. 46:11-12

8 Лев. 23:5, Числ. 28:16-17

9 Иез. 46:2

10 Числ. 28:24

11 Иез. 46:11

12 Числ. 29:12

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава