Книга на пророк Иезекииля - Глава  46

  1 Тъй казва Господ Бог: вратата на вътрешния двор, обърнати към изток, трябва да бъдат затворени през шестте работни дни, а в съботния ден те трябва да бъдат отворени, също и в ден на новолуние трябва да бъдат отворени.

  2 Князът ще мине през външния притвор на вратата и ще застане при спонците на тия врата; и свещениците ще извършват неговото всесъжение и неговата благодарствена жертва; и той при прага на вратата ще се поклони Господу и ще излезе, а вратата ще останат незатворени до вечерта.1

  3 И народът на страната ще се покланя пред Господа, при входа на вратата, в събота и новолуние.

  4 Всесъжението, което князът ще принесе Господу в съботен ден, трябва да бъде шест агнета без недостатък и овен без недостатък;2

  5 хлебният принос ще бъде ефа на овен, а на агнета хлебен принос - колкото му ръка дава, и елей - хин на ефа.

  6 В ден на новолуние той ще принася от чердата волове един юнец без недостатък, също шест агнета и овен без недостатък.

  7 Хлебен принос ще принесе ефа на юнец и ефа на овен, а на агнета - колкото му ръка дава, и елей - хин на ефа.

  8 И кога дохожда князът, той трябва да влиза през притвора на тия врата и по тоя същи път да излиза.3

  9 А кога народът на страната дохожда пред лицето на Господа в празници, влезлият за поклонение през северните врата трябва да излиза през южните врата, а влезлият през южните врата трябва да излиза през северните врата; той не бива да излиза през същите врата, през които е влязъл, а трябва да излиза през срещуположните.

10 И князът трябва да се намира сред тях; кога влизат те, влиза и той; и кога излизат те, излиза и той.

11 И в празници и в тържествени дни на хлебния принос от него трябва да има по ефа на юнец и по ефа на овен, а на агнета - колкото му ръка дава, и елей - по хин на ефа.4

12 Ако пък князът, по усърдието си, поиска да принесе всесъжение или благодарствена жертва Господу, то трябва да му отворят вратата, обърнати към изток, и той ще извърши своето всесъжение и своята благодарствена жертва, както е извършил в съботния ден, и след това той ще излезе, и след като излезе, вратата ще се затворят.

13 Всеки ден принасяй Господу всесъжение едногодишно агне без недостатък; всяка сутрин го принасяй.5

14 А хлебен принос притуряй към него всяка сутрин една шеста ефа и елей една трета хин, за да се разкваси брашното; такава е вечната наредба за хлебния принос Господу, завинаги.

15 Нека постоянно, всяка сутрин, принасят всесъжения агне, хлебен принос и елей.

16 Тъй казва Господ Бог: ако князът даде някому от своите синове подарък, това трябва да мине в наследство и на синовете му: това тяхно владение трябва да бъде наследствено.

17 Ако ли пък той даде от наследието си подарък някому от своите раби, туй ще му принадлежи само до годината на освобождението, и тогава ще се върне у княза. Само на неговите синове трябва да остава наследието му.

18 Но князът не може да взима от наследствения дял на народа, пъдейки людете от владенията им; само от своето владение той може да дава на децата си, та никой от Моя народ да не бъде изгонван из своето владение.6

19 И доведе ме той през ходника, който е отстрани на вратите, в свещените стаи за свещениците, обърнати към север, и ето, там имаше едно място в дъното към запад.7

20 И каза ми: това е мястото, дето свещениците трябва да варят жертвата за престъпление и жертвата за грях, дето трябва да пекат хлебния принос, без да го изнасят на външния двор, за освещение на народа.

21 И изведе ме на външния двор и проведе ме по четирите ъгла на двора, и ето, във всеки дворен ъгъл имаше пак двор.

22 Във всички четири дворни ъгла имаше покрити дворове, четирийсет лакти надлъж и трийсет нашир, от една мярка всички четири ъгла.

23 И около всички тия четири имаше стени, а при стените бе направено огнище наоколо.

24 И каза ми: ето готварниците, в които служителите на храма варят народните жертви.8


Предишна глава Следваща глава


1 Иез. 45:22

2 Числ. 28:10

3 Иез. 44:3

4 Числ. 28:26, Иез. 45:17

5 Числ. 28:3

6 Иез. 45:8, 3 Царств. 21:3

7 Иез. 42:1

8 1 Царств. 2:13

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава