Книга на пророк Иезекииля - Глава  48

  1 Ето имената на колената. На северния край по пътя от Хетлон, който води за Емат, Хацар-Енон, от северната граница на Дамаск по пътя за Емат: всичко това от изток до морето един дял за Дана.

  2 До границата на Дана, от източния край до западния, това е един дял за Асира.

  3 До границата на Асира, от източния край до западния, това е един дял за Нефталима.

  4 До границата на Нефталима, от източния край до западния, това е един дял за Манасия.

  5 До границата на Манасия, от източния край до западния, това е един дял за Ефрема.

  6 До границата на Ефрема, от източния край до западния, това е един дял за Рувима.

  7 До границата на Рувима, от източния край до западния, това е един дял за Иуда.

  8 А до границата на Иуда, от източния край до западния, е свещеният дял, широк двайсет и пет хиляди тръсти, а дълъг колкото другите дялове, от източния край до западния; сред него ще бъде светилището.1

  9 Делът, който ще посветите Господу, ще бъде дълъг двайсет и пет хиляди тръсти, а широк десет хиляди.2

10 И тоя свещен дял трябва да принадлежи на свещениците, откъм север дълъг двайсет и пет хиляди тръсти, и откъм морето широк десет хиляди, и откъм изток широк десет хиляди, а откъм юг дълъг двайсет и пет хиляди, и сред него ще бъде светилището Господне.

11 Това посветете на свещениците от синовете на Садока, които Ми стояха на стража, когато отстъпваха Израилевите синове, те не отстъпиха от Мене, както отстъпиха другите левити.3

12 Тям ще принадлежи тая част земя от свещения дял, светиня над светините, в предела на левитите.

13 И левитите ще получат също в свещеническия предел двайсет и пет хиляди тръсти надлъж и десет хиляди нашир; всичката дължина - двайсет и пет хиляди, а ширина десет хиляди тръсти.

14 И от тая част те не могат ни да продадат, ни да заменят; и първоберките от земята не могат да преминават у други, защото това е Господня светиня.4

15 А останалите пет хиляди тръсти нашир с двайсет и пет хиляди надлъж се отреждат за обща употреба на града, за заселване и за околини; градът ще бъде в средата.

16 И ето размерите му: северната страна - четири хиляди и петстотин тръсти, и южната страна четири хиляди и петстотин, източната страна четири хиляди и петстотин и западната страна четири хиляди и петстотин.

17 А околините на града откъм север ще бъдат двеста и петдесет тръсти, откъм изток двеста и петдесет, откъм юг двеста и петдесет и откъм запад двеста и петдесет.

18 А което остава от дължината срещу свещения дял - десет хиляди към изток и десет хиляди към запад срещу свещения дял, произведенията от тая земя трябва да служат за прехрана на работниците в града.

19 В града пък могат да работят работници от всички Израилеви колена.

20 Целия отделен дял от двайсет и пет хиляди тръсти надлъж и двайсет и пет хиляди нашир, четириъгълен, отделете за свещен дял, като включите владенията на града;5

21 а останалото за княза. Както откъм свещения дял, тъй и откъм владенията на града, срещу двайсет и петте хиляди тръсти до източната граница на дела, и на запад срещу двайсет и петте хиляди на западната граница съразмерно с тия дялове, е делът на княза, тъй че свещеният дял и светилището ще бъдат в средата му.

22 И онова, що остава от левитските владения и от владенията на града в междината, принадлежи също на княза; междината между границата на Иуда и между границата на Вениамина ще принадлежи на княза.

23 Останалото пък от колената, от източния край до западния - един дял за Вениамина.

24 До границите на Вениамина, от източния край до западния - един дял за Симеона.

25 До границите на Симеона, от източния край до западния - един дял за Исахара.

26 До границите на Исахара, от източния край до западния - един дял за Завулона.

27 До границите на Завулона, от източния край до западния - един дял за Гада.

28 А до границите на Гада на южната страна върви южният предел от Тамара до водите на Разпря при Кадис, надлъж потока до голямото море.6

29 Ето земята, която по жребие ще разделите между Израилевите колена, и ето дяловете им, казва Господ Бог.

30 И ето изходите на града: откъм северна страна - четири хиляди и петстотин мерки,

31 и портите на града се наричат с имената на Израилевите колена; към север три порти: едни порти Рувимови, едни порти Иудини, едни порти Левиеви.7

32 И откъм източната страна - четири хиляди и петстотин мерки, и три порти: едни порти Иосифови, едни порти Вениаминови, едни порти Данови;

33 и откъм южната страна - четири хиляди и петстотин мерки, и три порти: едни порти Симеонови, едни порти Исахарови, едни порти Завулонови.

34 Откъм морето - четири хиляди и петстотин мерки; тука също три порти: едни порти Гадови, едни порти Асирови, едни порти Нефталимови.

35 Всичко наоколо - осемнайсет хиляди. А от онзи ден името на града ще бъде: Господ е там.8


Предишна глава Следваща глава


1 Иез. 45:1

2 Иез. 45:1

3 Иез. 44:15

4 Лев. 25:34

5 Откр. 21:16

6 Иез. 47:19

7 Откр. 21:12

8 Ис. 62:2, Лев. 26:12, Пс. 45:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава