Книга на пророк Даниила - Глава  13

  1 1 Във Вавилон живееше мъж, на име Иоаким.

  2 И взе си той жена, на име Сусана, дъщеря на Хелкия, много хубава и богобоязлива.

  3 Родителите й бяха праведни и научиха дъщеря си на закона Моисеев.

  4 Иоаким беше много богат и имаше градина близо до къщата си; и при него се събираха иудеите, защото той беше най-почтен от всички.

  5 В онова време поставени бяха двама старци измежду народа за съдии, за които Господ бе казал, че беззаконието е излязло из Вавилон от старейшините-съдии, които бяха уж управници на народа.

  6 Те постоянно биваха в дома Иоакимов, и при тях отиваха всички, които имаха спорни дела.

  7 Когато народът се разотиваше по пладне, Сусана влизаше в мъжовата си градина за разходка.

  8 И виждаха я двамата старейшини всеки ден да дохожда и да се разхожда, и в тях се породи похот към нея,

  9 и извратиха ума си и отклониха очите си, да не гледат на небето и да си не спомнят за праведните съдби.

10 Те и двамата бидоха наранени от похот към нея, но не откриваха един другиму болката си,

11 защото се срамуваха да открият пожеланието си, че искат да се съединят с нея.

12 И те прилежно вардеха всеки ден, да я видят, и си казваха един другиму:

13 "да си вървим, защото е време за обед", - и, като излезеха, разделяха се един от друг;

14 но, кога се върнеха, идваха на това същото място и, като се запитваха един други за причината на това, най-после, признаха се в похотта си и тогава заедно назначиха време, кога биха могли да я намерят сама.

15 И ето, когато очакваха сгодния ден, Сусана влезе, както вчера и завчера, само с две слугини и пожела да се окъпе в градината, понеже беше горещо.

16 А там нямаше никого, освен двамата старейшини, които се бяха потулили и я вардеха.

17 И каза тя на слугините: "донесете ми масло и сапун и затворете градинските врата, за да се окъпя".

18 Те тъй и сториха, както тя каза: затвориха градинските врата и излязоха през страничните врата, за да донесат, което им бе заповядано, и не видяха старейшините, понеже тия се бяха потулили.

19 И ето, когато слугините излязоха, станаха двамата старейшини, припнаха към нея и казаха:

20 "ето, градинските врата са затворени, и никой ни не види, и ние имаме похот към тебе, затова съгласи се с нас и прекарай с нас.

21 Ако ли не, ще свидетелствуваме против тебе, че с тебе беше един момък, и затова ти отпрати слугините си".

22 Тогава застена Сусана и каза: "натясно съм отвред: ако сторя това, смърт за мене; ако ли не сторя, няма да избегна из ръцете ви.

23 За мене е по-добре да не сторя това и да падна в ръцете ви, нежели да съгреша пред Господа".2

24 И завика Сусана с висок глас; завикаха също и двамата старейшини против нея,

25 а единият припна и отвори градинските врата.

26 И когато намиращите се вкъщи чуха вика в градината, втурнаха се през страничните врата, за да видят, какво се е случило с нея.

27 Когато старейшините казаха думите си, слугите й се извънмерно засрамиха, защото никога нищо такова не бе говорено за Сусана.

28 И ето, на другия ден, когато се бе събрал народ при Иоакима, нейния мъж, дойдоха и двамата старейшини, пълни с беззаконен умисъл против Сусана, за да я предадат на смърт.3

29 И казаха те пред народа: "проводете за Сусана, Хелкиева дъщеря, жена на Иоакима", - и проводиха.

30 Дойде тя и родителите й, децата й и всичките й сродници.

31 Сусана беше много нежна и хубава на лице.

32 А ония беззаконници заповядаха да й открият лицето, защото беше покрито, за да се наситят на хубостта й.

33 Сродниците й пък и всички, които я гледаха, плачеха.

34 А двамата старейшини, като станаха сред народа, сложиха ръце върху главата й.

35 Тя пък насълзена гледаше към небето, защото сърцето й се уповаваше на Господа.

36 И казаха старейшините: "когато ходехме из градината сами, тя влезе с две слугини, затвори градинските врата и отпрати слугините;

37 и дойде при нея един момък, който се криеше там, и легна с нея.

38 Ние, като се намирахме на ъгъла на градината и като видяхме такова беззаконие, припнахме към тях

39 и видяхме ги да се съединяват. Оногова не можахме да задържим, защото беше по-силен от нас и, като отвори вратата, изскочи,

40 но тая хванахме и разпитвахме: кой беше тоя момък? ала тя не иска да ни обади. По това ние свидетелствуваме".

41 И събранието им повярва, като на старейшини народни и на съдии, и я осъдиха на смърт.4

42 Викна Сусана с висок глас и каза: "Боже Вечний, Който виждаш съкровеното и Който знаеш всичко преди неговото битие!

43 Ти знаеш, че те лъжливосвидетелствуваха против мене, и ето, аз умирам, без да съм извършила нещо, което тия люде злобно измислиха против мене".

44 И чу Господ гласа й,

45 и, когато я водеха на смърт, Бог възбуди светия дух на младия момък Даниила,

46 и завика той с висок глас: "чист съм от кръвта й!"

47 Тогава се обърна към него целият народ и каза: "каква е тая дума, която ти изрече?"

48 Тогава той застана сред тях и каза: "толкоз ли сте неразумни, синове Израилеви, че, без да изследвате и без да узнаете истината, осъдихте дъщеря Израилева?

49 Върнете се в съда, защото тия лъжливо свидетелствуваха против нея".

50 И веднага целият народ се върна, и стареите му казаха: "седни сред нас и ни обади, защото Бог на тебе даде старейшинството".

51 Тогава Даниил им каза: "отделете ги един от друг на раздалеч и аз ще ги разпитам".

52 А когато бяха отделени един от друг, той повика единия и му каза: "остарелий в зли дни! сега се показаха твоите грехове, които си правил по-преди,

53 произвеждайки неправедни съдби, осъждайки невинни и оправдавайки виновни, когато Господ казва: невинен и прав не умъртвявай.5

54 И тъй, ако си видял тая, кажи, под кое дърво ги видя да се разговарят един с друг?" Той каза: "под мастиковото".

55 Даниил рече: "наистина, излъга ти за главата си; защото ето, Ангел Божий, който е взел решение от Бога, ще те разсече наполовина".

56 Като го отстрани, заповяда да доведат другия и му каза: "семе Ханааново, а не Иудино! хубостта те бе прелъстила, и похотта развратила сърцето ти.6

57 Така постъпвахте с дъщерите Израилеви, и те от страх имаха общение с вас; но дъщерята на Иуда не понесе беззаконието ви.

58 И тъй, кажи ми: под кое дърво ги ти завари да разговарят помежду си?" Той отговори: "под зеления дъб".

59 Даниил му каза: "наистина, излъга и ти за главата си; защото Ангел Божий с меч чака, да те разсече наполовина, за да ви изтреби".

60 Тогава цялото събрание завика с висок глас и благословиха Бога, Който спасява надяващите се Нему,

61 и се дигнаха против двамата старейшини, защото Даниил с техните уста ги изобличи, че те лъжливо свидетелствуваха;

62 и постъпиха с тях тъй, както те бяха зло намислили против ближния, по закона Моисеев, и ги умъртвиха; и него ден биде спасена невинна кръв.7

63 А Хелкия и жена му прославиха Бога за дъщеря си Сусана с Иоакима, нейния мъж, и с всички сродници, защото не бе намерено в нея срамотно дело.

64 И Даниил стана велик пред народа от тоя ден и после.


Предишна глава Следваща глава


1 13 и 14 глави са преведени от гръцки.

2 Бит. 39:9

3 3 Царств. 21:13

4 1 Тим. 5:19

5 Изх. 23:7

6 Иез. 16:3

7 Притч. 19:5, Втор. 19:19

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава