Книга на пророк Даниила - Глава  7

  1 В първата година на Валтасара, вавилонския цар, Даниил видя сън и пророчески видения в главата си върху своето легло. Тогава той записа тоя сън, като изложи главното.

  2 Заговори Даниил и рече: гледах в нощното си видение, и ето, четирите ветрове небесни се бореха на голямото море,

  3 и четири големи звяра излязоха от морето, неприлични един на други.

  4 Първият беше като лъв, но крилете му орлови: гледах, докле му изскубаха крилете, и биде дигнат от земята и се изправи на нозе като човек, и даде му се човешко сърце.1

  5 И ето, още един звяр, втори, приличен на мечка, стоеше откъм едната страна, и три глика в устата му, между зъбите му; нему бе казано тъй: "стани, яж много месо!"

  6 После видях: ето, още един звяр, като леопард: на гърба му четири птичи крила, и четири глави имаше тоя звяр, и дадена му бе власт.

  7 След това гледах в нощните видения, и ето, четвърти звяр, страшен и ужасен и твърде силен; имаше големи железни зъби; той пояжда и троши, а остатъците тъпче с нозе; той се отличаваше от всички предишни зверове, и имаше десет рога.2

  8 Гледах тия рогове, и ето, измежду тях излезе още един малък рог, и три от предишните рогове бяха с корен изтръгнати пред него; и ето, на тоя рог имаше очи, като човешки очи, и уста, които говореха надуто.3

  9 Видях най-сетне, че бидоха поставени престоли, и седна Старият по дни; облеклото Му беше бяло като сняг, и космите на главата Му - като чиста вълна; престолът Му - като огнен пламък, колелата Му - като пламтящ огън.4

10 Огнена река излизаше и минаваше пред Него; хиляда хиляди Му служеха, и десетки хиляди по десет хиляди предстояха пред Него; съдии седнаха, и книги се разтвориха.5

11 Видях тогава, че за изречените горделиви думи, каквито рогът говори, звярът биде убит пред очите ми, и тялото му смазано и предадено на огън, за да изгори.6

12 И от другите зверове биде отнета властта им, и животът им се продължи само до време и до срок.7

13 Гледах в нощните видения, и ето, на небесни облаци идеше сякаш Син Човеческий, дойде до Стария по дни и биде доведен при Него.8

14 И Нему бе дадена власт, слава и царство, за да Му служат всички народи, племена и езици; владичеството Му е владичество вечно, което няма да премине, и царството Му не ще се разруши.9

15 Духът ми се разтрепери в мене, Даниила, в тялото ми, и виденията на главата ми ме смутиха.

16 Приближих се до едного от предстоещите и го попитах за истинското значение на всичко това, и той заговори с мене и ми обясни смисъла на казаното:10

17 "тия големи зверове, които са четири, означават, че четирма царе ще се издигнат от земята.

18 След това светиите на Всевишния ще вземат царството и ще го владеят вовеки и вовеки веков".11

19 Тогава поисках точно обяснение за четвъртия звяр, който се отличаваше от всички и беше твърде страшен, с железни зъби и медни нокти, пояждаше и трошеше, а остатъците с нозе тъпчеше,12

20 и за десетте рога, които бяха на главата му, и за другия, новоизлезлия, пред който паднаха три, - за оня същия рог, на който имаше очи и уста, що говореха горделиво, и който наглед стана по-голям от другите.13

21 Гледах, как тоя рог водеше борба със светиите и ги надвиваше,14

22 докле най-после, дойде Старият по дни, и съд биде даден на светиите на Всевишния, и настъпи време, светиите да завладеят царството.15

23 Върху това той каза: "четвъртият звяр значи: четвърто царство ще има на земята, отлично от всички царства, което ще пояжда цялата земя, ще я тъпче и ще съкрушава.

24 А десетте рога значат, че от това царство ще се издигнат десет царя, и след това ще се издигне друг, отличен от предишните, и ще унижи трима царе,16

25 и против Всевишния ще произнася думи и ще угнетява светиите на Всевишния; дори ще замисли да отмени у тях празничните времена и закона, и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и полувреме.17

26 После ще седнат съдии и ще отнемат от него властта да погубва и да изтребва докрай,18

27 а царството и властта и царственото величие по цялото поднебесие ще се даде на народа от светиите на Всевишния, Чието царство е царство вечно, и всички властници ще служат и ще се покоряват Нему".19

28 Тук е краят на словото. Мене, Даниила, силно ме смущаваха размишленията ми, и лицето ми се измени, но словото запазих в сърцето си.


Предишна глава Следваща глава


1 Притч. 30:30, Иер. 48:40, Иез. 17:3

2 Дан. 7:19, Ис. 28:3, Откр. 13:1

3 Дан. 8:9, Откр. 13:5

4 Откр. 4:2, Дан. 7:22, Ис. 6:1

5 Откр. 5:11, 20:12

6 Откр. 13:5, 19:20, 20:10

7 Дан. 2:21

8 Мат. 24:30, Иоан 3:13, Откр. 1:13

9 Дан. 2:44, 4:31, Мих. 4:7, Лук. 1:33

10 Дан. 5:7

11 Дан. 7:27, Откр. 7:12, 11:15

12 Дан. 7:7

13 Откр. 17:12, 17:16

14 Откр. 11:7

15 Дан. 7:9, Мат. 25:34, Деян. 3:20

16 Откр. 12:3, 17:12

17 Дан. 11:36, Откр. 12:14

18 1 Кор. 15:24

19 Лук. 1:33

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава