Книга на пророк Иоиля - Глава  2

  1 Тръбете с тръба на Сион и бийте тревога на светата Ми планина; нека треперят всички жители земни, защото настъпва денят Господен, понеже е близо той -1

  2 денят на тъма и мрак, ден облачен и мъглив: като утринна зора се шири по планини народ многоброен и силен, какъвто не е имало отвека и няма да бъде след това от рода в род.2

  3 Пред него огън поглъща, а зад него пламък пали; пред него земята е като градина Едемска, а зад него ще бъде опустошена степ, и за никого няма да има спасение от него.3

  4 Видът му е като вид на коне, и скачат те като конници;4

  5 скачат по планински върхове като че с тропот от колесници, като че с прасък от огнен пламък, който поглъща слама, - като силен народ, построен за бой.

  6 Щом се появи, ще затреперят народи; на всички лицата ще побледнеят.5

  7 Като борци те тичат и като храбри воини се катерят по стени, и всеки върви по своя път и не се отбива от пътя си.

  8 Не се тласкат един други, всеки върви по пътя си, и падат върху копия, но остават невредими.

  9 Тичат по града, качват се по стени, възлизат на къщи, влизат в прозорци като крадци.

10 Пред тях ще се потресе земята, ще се разклати небето, слънце и месечина ще потъмнеят и звездите ще загубят светлината си.6

11 И Господ ще издаде гласа Си пред Своето воинство, защото твърде многобройно е Неговото опълчение, и мощен е изпълнителят на словото Му; защото велик е денят Господен и твърде страшен, и кой ще го изтърпи?7

12 Но и сега още казва Господ: обърнете се към Мене от все сърце с пост, плач и ридание.8

13 Раздирайте сърцата си, а не дрехите си, и се обърнете към Господа, вашия Бог; защото Той е благ и милосърден, дълготърпелив и многомилостив, и съжалява за злочестината.9

14 Кой знае, дали Той не ще се смили и не ще остави подир Себе Си благословение - хлебен принос и възлияние на Господа, вашия Бог?10

15 Затръбете с тръба на Сион, наредете пост и обявете тържествено събрание.11

16 Съберете народа, свикайте събрание, поканете старци, съберете деца и кърмачета; нека излезе младоженец от своя чертог, и невеста - от своята горница.12

17 Между притвора и жертвеника нека плачат свещениците, служители Господни, и да казват: "смили се, Господи, над народа Си, не предавай наследието Си на поругание, та да се не подиграват с него народите! Защо да казват между народите: де е техният Бог?"13

18 Тогава Господ ще възревнува за земята Си и ще се смили над народа Си.

19 И ще отговори Господ и ще рече на Своя народ: ето, Аз ще ви пратя хляб, вино и дървено масло, и ще се насищате с тях, и вече няма да ви предам за поругание на народите.14

20 И дошлия от север ще махна от вас и ще го изгоня в безводна и пуста земя: предното му пълчище - в източното море, а задното - в западното море, и ще се понесе от него зловоние и ще се дигне от него смрад, понеже той направи голямо зло.

21 Не се бой, земьо: радвай се и се весели, защото Господ е велик, за да направи това.

22 Не се бойте, полски добитъци, защото пасбищата на пустинята ще се покрият с трева, дървото ще даде своя плод, смоковницата и лозата ще покажат силата си.

23 И вие, чеда Сионови, радвайте се и се веселете у Господа, вашия Бог; защото Той ще ви даде дъжд умерено и ще ви праща дъжд, дъжд ранен и късен, както по-преди.15

24 И ще се напълнят гумна с жито и ще се препълнят чебри с гроздов сок и дървено масло.16

25 И ще ви отщетя за ония години, които изпоядоха скакалци, червеи, бръмбари и гъсеници - голямата Ми войска, която пратих върху вас.17

26 И до насита ще ядете и ще се насищате и славите името на Господа, вашия Бог, Който чудно нещо извърши с вас, и няма да се посрами Моят народ вовеки.18

27 И ще познаете, че Аз съм посред Израиля и Аз съм Господ, Бог ваш, и няма други, и Моят народ няма да се посрами вовеки.19

28 И ето, след това ще излея от Моя Дух върху всяка плът, и ще пророкуват синовете ви и дъщерите ви; старците ви ще сънуват сънища, и момците ви ще виждат видения.20

29 Също и върху роби и робини в ония дни ще излея от Моя Дух.21

30 И ще покажа личби на небе и земя: кръв, огън и стълбове дим.

31 Слънцето ще се превърне в тъмнина, и месечината - в кръв, преди да настъпи денят Господен, велик и страшен.

32 И тогава всеки, който призове името Господне, ще се спаси; защото на планина Сион и в Иерусалим ще бъде спасението, както казва Господ, и у останалите, които ще повика Господ.22


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 10:3, Ис. 2:12, Иоил 1:15

2 Иер. 13:16, Иез. 30:3, Ам. 5:18

3 Пс. 49:3

4 Откр. 9:7

5 Наум 2:10

6 Ис. 13:10, Иез. 32:7, Мат. 24:29, Марк. 13:24, Лук. 21:25

7 Иер. 30:7, Ам. 5:18, Соф. 1:15

8 Иер. 4:1

9 Изх. 34:6, Пс. 85:5, Иона 4:2

10 Иов 3:9

11 Иоил 1:14

12 Изх. 19:10, Иоил 3:9

13 Пс. 41:11, Мих. 7:10

14 Пс. 84:13

15 Иез. 34:26

16 Притч. 3:10

17 Иоил 1:4

18 Втор. 8:10

19 Ис. 45:5

20 Ис. 44:3, Иез. 36:25, Иоан 7:39, Деян. 2:17

21 Деян. 2:18, Рим. 8:15, Гал. 4:6, 1 Петр. 2:9

22 Рим. 10:13

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава