Четвърта книга Моисеева - Числа - Глава  14

  1 Тогава целият народ нададе вик и плака (цялата) оная нощ;1

  2 и всички синове Израилеви роптаеха против Моисея и Аарона, и целият народ им думаше: о, да бяхме умрели в Египетската земя, или да бяхме измрели в тая пустиня!2

  3 И защо Господ ни води в тая земя, за да паднем от нож? Жените ни и децата ни ще станат плячка на враговете; не е ли по-добре да се върнем в Египет?3

  4 И рекоха един другиму: да си изберем главатар и да се върнем в Египет.

  5 Тогава Моисей и Аарон паднаха ничком пред цялото събрание на Израилевите синове.4

  6 И Иисус, син Навинов, и Халев, син Иефониев, измежду ония, които бяха обгледали земята, раздраха дрехите си5

  7 и казаха на всички събрани синове Израилеви: земята, която изходихме, за да я обгледаме, е много, много добра.

  8 Ако Господ е милостив към нас, ще ни въведе в тая земя и ще ни я даде - тая земя, дето тече мед и мляко;6

  9 само не въставайте против Господа и не се бойте от народа на тая земя; защото той ще стане нам за храна: те нямат защита, а с нас е Господ; не се бойте от тях.7

10 И цялото събрание рече: да ги избием с камъни! Но славата Господня се яви (в облак) над скинията на събранието на всички синове Израилеви.8

11 И рече Господ на Моисея: докога ще Ме огорчава тоя народ? и докога няма да Ми вярва при всички личби, които Аз върших сред него?

12 Ще го поразя с мор, ще го изтребя, и ще произведа от тебе (и от бащиния ти дом) народ по-многоброен и по-силен от него.9

13 Но Моисей рече Господу: ще чуят египтяни, изсред които Ти със силата Си изведе тоя народ,10

14 и ще кажат това на жителите в тая земя, понеже тия са чули, че Ти, Господи, си между тоя народ, и че Ти, Господи, им даваш да Те виждат лице с лице, и Твоят облак стои над тях, и Ти вървиш пред тях денем в облачен стълб, а нощем в огнен стълб;11

15 и ако Ти изтребиш тоя народ като един човек, то народите, които са чули славата Ти, ще кажат:12

16 Господ не можа да въведе тоя народ в земята, която бе му с клетва обещал, та затова го погуби в пустинята.13

17 И тъй, нека се възвеличи силата Господня, както Ти бе казал, думайки:

18 Господ е дълготърпелив и многомилостив (и истинен), Който прощава беззаконията и престъпленията (и греховете), и не оставя без наказание, но Който за беззаконието на бащите наказва децата до трета и четвърта рода.14

19 Прости греха на тоя народ поради голямата Си милост, както си прощавал тоя народ от Египет дотука.15

20 И рече Господ (на Моисея): прощавам според думата ти;

21 но жив съм Аз, (и винаги живее името Ми,) и цялата земя е пълна със славата Господня:16

22 всички, които видяха славата Ми и личбите Ми, що извърших в Египет и в пустинята, и Ме изкушаваха вече десет пъти, и не слушаха гласа Ми,17

23 няма да видят земята, която съм с клетва обещал на бащите им; (само на децата им, които са тук с Мене, които не знаят, що е добро, що е зло, на всички малолетни, които нищо не разбират, тям ще дам земята, а) всички, които Ме огорчаваха, няма да я видят;18

24 но Моя раб Халев, задето в него беше друг дух, и задето Ми беше напълно покорен, ще въведа в земята, в която той ходи, и неговото потомство ще я наследи;19

25 амаликитци и хананейци живеят в долината; затова утре се върнете и идете в пустинята към Червено море.

26 И рече Господ на Моисея и Аарона, думайки:

27 докога тоя зъл народ ще роптае против Мене? Аз чувам ропота на синовете Израилеви, който дигат против Мене.20

28 Кажи им: жив съм Аз, казва Господ: както вие говорихте в ушите Ми, тъй ще сторя и Аз вам;

29 в тая пустиня ще паднат телата ви, и всички вие преброени, колкото сте на брой, от двайсет години и нагоре, които роптахте против Мене,21

30 няма да влезете в земята, в която Аз с дигната ръка се клех да ви заселя, освен Халев, Иефониев син, и Иисус, Навинов син;22

31 децата ви, за които казвахте, че ще станат плячка на враговете, ще въведа там, и те ще познаят земята, която вие презряхте;

32 а вашите трупове ще паднат в тая пустиня;

33 синовете ви пък ще се скитат в пустинята четирийсет години и ще теглят за вашето блудодейство, докато не загинат телата на всинца ви в пустинята;23

34 според броя на четирийсетте дни, през които обгледвахте земята, вие ще теглите за греховете си четирийсет години, година за ден, та да познаете, какво значи да бъдете оставени от Мене.24

35 Аз, Господ, казвам, а тъй и ще постъпя с целия тоя зъл народ, въстанал против Мене: в тая пустиня те всички ще погинат и ще измрат.

36 И ония, които Моисей бе пращал да обгледат земята и които, след завръщането си, подигнаха против него цялото това общество, пръскайки лоши слухове за земята,

37 ония, които пръскаха лоши слухове за земята, умряха, поразени пред Господа;25

38 само Иисус, син Навинов, и Халев, син Иефониев, останаха живи от ония мъже, които бяха ходили да обгледват земята.26

39 Като каза Моисей тия думи пред всички синове Израилеви, народът се много натъжи.

40 И като станаха рано сутринта, изкачиха се навръх планината, думайки: ето, ще отидем на онова място, за което Господ говори, понеже съгрешихме.27

41 Моисей рече: защо престъпвате заповедта Господня? Няма да успеете;

42 не ходете, защото Господ не е между вас, та да ви не поразят враговете ви;

43 защото там пред вас са амаликитци и хананейци, и ще паднете от нож, понеже отстъпихте от Господа, и Господ няма да бъде с вас.

44 Но те дръзнаха да се изкачат навръх планината; а ковчегът на завета Господен и Моисей не се отделиха от стана.28

45 Амаликитци и хананейци, които живееха на оная планина, слязоха, разбиха ги и ги гониха до Хорма (и те се върнаха в стана).29


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 21:5, Втор. 1:27, Пс. 105:25

2 Числ. 16:3

3 3 Ездр. 1:18

4 Числ. 16:4

5 Сир. 46:9, 1 Мак. 2:55-56

6 Изх. 3:8, Числ. 13:28

7 Втор. 20:3, 32:42

8 Изх. 17:4

9 Изх. 32:10

10 Изх. 32:12

11 Изх. 13:21

12 Изх. 32:12

13 Втор. 9:28

14 Пс. 102:8, Изх. 20:5, Втор. 5:9, Иер. 32:18

15 Изх. 32:12

16 Втор. 1:35

17 Неем. 4:12, Екл. 7:20

18 Втор. 1:35, Пс. 94:11, Евр. 3:11

19 Иис. Нав. 14:6, Съд. 1:20, 1 Мак. 2:56

20 Пс. 105:25

21 Числ. 26:65, 32:11, Втор. 1:35, Пс. 105:26

22 Числ. 26:65, Втор. 1:36, Иис. Нав. 14:6

23 Пс. 94:10

24 Пс. 94:10

25 Иуд. 1:5, 1 Кор. 10:10, Евр. 3:11

26 Сир. 46:10

27 Втор. 1:41

28 Втор. 1:43

29 Съд. 1:17

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава