Четвърта книга Моисеева - Числа - Глава  2

  1 И рече Господ на Моисея и Аарона, думайки:

  2 синовете Израилеви трябва да се разполагат на стан всеки при знамето си, при знаковете на челядите си; наоколо те трябва да се разполагат на стан пред скинията на събранието.

  3 Отпред към изток разполагат стан: знамето на Иудиния стан според опълченията му, и началникът на Иудините синове Наасон, Аминадавов син,1

  4 и неговите войници, влезли в преброението му, седемдесет и четири хиляди и шестстотин.

  5 След него разполага стан коляното Исахарово, и началникът на Исахаровите синове Натанаил, Цуаров син,2

  6 и неговите войници, влезли в преброението му, петдесет и четири хиляди и четиристотин;

  7 (по-нататък разполага стан) коляното Завулоново, и началникът на синовете Завулонови Елиав, Хелонов син,3

  8 и неговите войници, влезли в преброението му, петдесет и седем хиляди и четиристотин.

  9 Всички, влезли в преброението, към Иудиния стан, според опълченията им, са сто осемдесет и шест хиляди и четиристотин; те първи да потеглят.

10 Към юг да бъде знамето на Рувимовия стан, според опълченията му, и началникът на синовете Рувимови Елицур, Шедеуров син,4

11 и неговите войници, влезли в преброението му, четирийсет и шест хиляди и петстотин.

12 До него разполага стан коляното Симеоново, и началникът на синовете Симеонови Шелумиил, Цуришадаев син,5

13 и неговите войници, влезли в преброението му, петдесет и девет хиляди и триста.

14 Сетне разполага стан коляното Гадово, и началникът на синовете Гадови Елиасаф, Регуилов син,6

15 и неговите войници, влезли в преброението му, четирийсет и пет хиляди шестстотин и петдесет.

16 Всички, влезли в преброението към Рувимовия стан, според опълченията им, са сто петдесет и една хиляди четиристотин и петдесет; те втори да потеглят.

17 Кога се дигне скинията на събранието, станът на левитите да бъде посред становете. Както са разположени, тъй и да вървят, всеки на своето място при знамето си.7

18 Към запад да бъде знамето на Ефремовия стан според опълченията му, и началникът на синовете Ефремови Елишама, Амиудов син,8

19 и неговите войници, влезли в преброението му, четирийсет хиляди и петстотин.

20 До него разполага стан коляното Манасиево, и началникът на синовете Манасиеви Гамалиил, Педацуров син,9

21 и неговите войници, влезли в преброението му, трийсет и две хиляди и двеста.

22 Сетне разполага стан коляното Вениаминово, и началникът на синовете Вениаминови Авидан, Гидеониев син,10

23 и неговите войници, влезли в преброението му, трийсет и пет хиляди и четиристотин.

24 Всички, влезли в преброението към Ефремовия стан, според опълченията им, са сто и осем хиляди и сто; те трети да потеглят.

25 Към север да бъде знамето на Дановия стан, според опълченията му, и началникът на синовете Данови Ахиезер, Амишадаев син,

26 и неговите войници, влезли в преброението му, шейсет и две хиляди и седемстотин.

27 До него разполага стан коляното Асирово, и началникът на синовете Асирови Пагиил, Охранов син,

28 и неговите войници, влезли в преброението му, четирийсет и една хиляди и петстотин.

29 По-нататък (разполага стан) коляното Нефталимово, и началникът на синовете Нефталимови Ахира, Енанов син,

30 и неговите войници, влезли в преброението му, петдесет и три хиляди и четиристотин.

31 Всички, влезли в преброението към Дановия стан, са сто петдесет и седем хиляди и шестстотин; те последни да вървят при знамената си.

32 Тия са влезлите в преброението синове Израилеви според челядите им. Всички, влезли в преброението в становете, според опълченията им, са шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет.

33 А левитите не влязоха в преброението заедно със синовете на Израиля, както бе заповядал Господ на Моисея.

34 И синовете Израилеви извършиха всичко, що бе заповядал Господ на Моисея: тъй разполагаха становете си при знамената си, и тъй вървяха всеки според племето си, според челядта си.11


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 10:5

2 Числ. 10:15

3 Числ. 10:6

4 Числ. 10:6

5 Числ. 10:19

6 Числ. 10:20

7 Пс. 45:6

8 Пс. 79:3, Числ. 10:22

9 Числ. 1:10

10 Числ. 1:11, 7:60, 10:24

11 Изх. 12:28, Лев. 24:23

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава