Четвърта книга Моисеева - Числа - Глава  21

  1 Един от ханаанските царе, - царят на Арад, който живееше на юг, като чу, че Израил иде по пътя откъм Атарим, встъпи в бой с израилтяните и плени неколцина от тях.1

  2 Тогава даде Израил оброк Господу, като каза: ако предадеш тоя народ в ръцете ми, ще наложа заклятие (върху тях и) върху градовете им.2

  3 Господ чу гласа на Израиля и предаде хананейци в ръцете му, и той наложи заклятие върху тях и върху градовете им и нарече това място: Хорма3.4

  4 От планина Ор те тръгнаха към Червено море, за да избиколят земята на Едома. И по пътя народът падна духом;5

  5 и заговори народът против Бога и против Моисея: защо ни изведохте из Египет, та да измрем в пустинята: тука няма нито хляб, нито вода, а на душата ни омръзна тая лоша храна.6

  6 И прати Господ върху народа отровни змии, които хапеха народа, и много свят измря от (синовете) Израилеви.7

  7 И дойде народът при Моисея и каза: съгрешихме, дето говорихме против Господа и против тебе; помоли се Господу да премахне от нас змиите. И Моисей се помоли (Господу) за народа.8

  8 И рече Господ на Моисея: направи си (медна) змия и я окачи на върлина, като знаме, и (кога ухапе някого змия) ухапаният, щом я погледне, ще остане жив.9

  9 И направи Моисей медна змия и я окачи на върлина, като знаме, и кога змия ухапваше някой човек, тоя, щом погледнеше медната змия, оставаше жив.10

10 И тръгнаха синовете Израилеви и се спряха в Овот;11

11 и тръгнаха из Овот и се спряха в Ийе-Аварим, в пустинята, срещу Моав, към изгрев-слънце.12

12 Оттам тръгнаха и се спряха в долина Заред;13

13 оттука като тръгнаха, спряха се при оная част на Арнон в пустинята, която тече вън от пределите на Аморея, понеже Арнон е граница на Моав, между Моав и Аморея.14

14 Затова е и казано в книгата за войните Господни:

15 Вахеб е в Суфа, и потоците на Арнон в горната си част се наклоняват към Шабет-Ар и се допират до границите на Моав.15

16 Оттука (тръгнаха) към Беер16; това е оня кладенец, за който Господ каза на Моисея: събери народа и ще им дам вода.

17 Тогава Израил запя тая песен: пълни се, кладенецо!

18 Възпявайте кладенеца, който князете изкопаха, народните вождове заедно със законодателя изровиха с жезлите си. От пустинята (тръгнаха) за Матана,17

19 от Матана - за Нахалиил, от Нахалиил - за Вамот,

20 от Вамот - за Гай, който е в Моавската земя, навръх планина Фасга, обърната с лице към пустинята.

21 И проводи Израил пратеници при Сихона, аморейския цар (с мирно предложение), да му кажат:18

22 позволи ми да мина през твоята земя; (ще вървим по пътя,) няма да се отбиваме в нивя и лозя, няма да пием вода от (твоите) кладенци, а ще вървим по царския път, докле изминем пределите ти.19

23 Но Сихон не позволи на Израиля да мине през пределите му; и събра Сихон целия си народ и излезе срещу Израиля в пустинята, и стигна до Иааца и се удари с Израиля.20

24 И порази го Израил с нож и завладя земята му от Арнон до Иавок, до амонитските предели, понеже амонитските предели бяха крепки.21

25 И превзе Израил всички тия градове, и заживя Израил във всички аморейски градове, в Есевон и във всички нему подвластни;

26 защото Есевон беше град на аморейския цар Сихона, който бе воювал с предишния моавитски цар и бе отнел от ръцете му всичката му земя до Арнон.

27 Затова певците казват: дойдете в Есевон, нека се устрои и укрепи градът Сихонов;

28 защото огън излезе от Есевон, пламък от града Сихонов и изгори Ар-Моав и ония, които владеят Арнонските височини.22

29 Горко ти, Моаве! ти загина, народе Хамосов! синовете му се разбягаха, и дъщерите му станаха робини на аморейския цар Сихона.23

30 Със стрели ги поразихме; загина Есевон дори до Дивон, опустошихме ги до Нофа, която е близо до Медева.24

31 И живееше Израил в Аморейската земя.

32 И прати Моисей да разгледат Иазер, и превзеха (него и) селата, нему подвластни, и прогониха аморейците, които бяха там.

33 Тогава извиха и тръгнаха към Васан. И излезе срещу тях васанският цар Ог, той сам и целият му народ, за да се удари с тях при Едреи.25

34 И каза Господ на Моисея: не бой се от него, защото Аз ще предам в ръцете ти него и целия му народ и цялата му земя, и ще постъпиш с него, както постъпи с аморейския цар Сихона, който живееше в Есевон.26

35 И те поразиха него и синовете му и целия му народ, тъй че ни един не остана (жив); и завладяха земята му.


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 33:40

2 Лев. 27:28

3 Клетва.

4 Иис. Нав. 2:9

5 Числ. 11:1

6 Втор. 6:16

7 Прем. 16:5, 1 Кор. 10:9

8 Изх. 8:8

9 Иоан 3:14

10 4 Царств. 18:4, Иоан 3:14

11 Числ. 33:43

12 Числ. 33:44

13 Втор. 2:13

14 Съд. 11:13

15 Ис. 15:8

16 Кладенец.

17 Втор. 33:21

18 Втор. 2:26, Съд. 11:19, Неем. 9:22

19 Числ. 20:17

20 Втор. 2:32

21 Втор. 31:4, Иис. Нав. 9:10, 24:8, Съд. 11:21, Пс. 134:11, Ам. 2:9, 3 Ездр. 1:11

22 Иер. 48:45

23 3 Царств. 11:7

24 Ис. 15:2, Иер. 48:8

25 Втор. 3:1, 29:7

26 Пс. 134:11

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава