Четвърта книга Моисеева - Числа - Глава  26

  1 След това поражение Господ каза на Моисея и на свещеник Елеазара, Ааронов син, думайки:

  2 пребройте цялото общество синове Израилеви от двайсет години и нагоре, по челядите им, всички способни за война у Израиля.1

  3 И каза им Моисей и свещеник Елеазар в Моавските равнини при Иордан, срещу Иерихон, думайки:2

  4 пребройте всички от двайсет години и нагоре, както заповяда Господ на Моисея и на синовете Израилеви, които излязоха из Египетската земя:

  5 Рувим, Израилев първороден. Рувимови синове: от Ханоха - Ханохово поколение, от Фалу - Фалуево поколение,3

  6 от Хецрона - Хецроново поколение, от Харми - Хармиево поколение;

  7 това са Рувимовите поколения: на брой те бяха четирийсет и три хиляди седемстотин и трийсет.

  8 Фалуеви синове: Елиав.

  9 Елиавови синове: Немуил, Датан и Авирон. Това са ония Датан и Авирон, призовавани в събранието, които произведоха смут против Моисея и Аарона заедно със съучастниците на Корея, когато тия произведоха смут против Господа:4

10 и земята отвори устата си и ги погълна заедно с Корея; заедно с тях умряха и съучастниците им, когато огън изгори двеста и петдесет човеци, и те бидоха за личба;5

11 но Кореевите синове не умряха.6

12 Симеонови синове според поколенията им; от Немуила - Немуилово поколение, от Ямина - Яминово поколение, от Яхина - Яхиново поколение,7

13 от Зара - Зарово поколение, от Саула - Саулово поколение;

14 това са Симеоновите поколения (при преброяването им): двайсет и две хиляди и двеста.

15 Гадови синове според поколенията им: от Цефона - Цефоново поколение, от Хагия - Хагиево поколение, от Шуния - Шуниево поколение,

16 от Озния - Озниево поколение, от Ерия - Ериево поколение,

17 от Арода - Ародово поколение, от Арелия - Арелиево поколение;

18 това са поколенията на Гадовите синове, според преброяването им: четирийсет хиляди и петстотин.

19 Иудини синове: Ир и Онан (Шела, Фарес и Зара); но Ир и Онан умряха в Ханаанската земя;8

20 Иудини синове според поколенията им бяха: от Шела - Шелово поколение, от Фарес - Фаресово поколение, от Зара - Зарово поколение.9

21 Фаресови синове бяха: от Есрома - Есромово поколение, от Хамуила - Хамуилово поколение;10

22 това са Иудините поколения, според преброяването им: седемдесет и шест хиляди и петстотин.

23 Исахарови синове според поколенията им: от Тола - Толово поколение, от Фува - Фувово поколение,11

24 от Иашува - Иашувово поколение, от Шимрона - Шимроново поколение;

25 това са Исахаровите поколения, според преброяването им: шестдесет и четири хиляди и триста.

26 Завулонови синове според поколенията им: от Середа - Середово поколение, от Елона - Елоново поколение, от Иахлеила - Иахлеилово поколение;12

27 това са Завулоновите поколения, според преброяването им: шестдесет хиляди и петстотин.

28 Иосифови синове според поколенията им: Манасия и Ефрем.

29 Манасиеви синове: от Махира - Махирово поколение, от Махира се роди Галаад, от Галаада - Галаадово поколение.13

30 Ето Галаадовите синове: от Иезера - Иезерово поколение, от Хелека - Хелеково поколение,

31 от Асриила - Асриилово поколение, от Шехема - Шехемово поколение,

32 от Шемида - Шемидово поколение, от Хефера - Хеферово поколение.

33 Салпаад, син Хеферов, нямаше синове, а само дъщери; имената на Салпаадовите дъщери бяха: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Тирца;14

34 това са Манасиевите поколения; а на брой те бяха петдесет и две хиляди и седемстотин.

35 Ето Ефремовите синове според поколенията им: от Шутела - Шутелово поколение, от Бехера - Бехерово поколение, от Тахана - Таханово поколение.

36 А ето Шутеловите синове: от Арана - Араново поколение;

37 това са поколенията на Ефремовите синове, според преброяването им: трийсет и две хиляди и петстотин. Това са Иосифовите синове според поколенията им.

38 Вениаминови синове според поколенията им: Бела - Белово поколение, от Ашбела - Ашбелово поколение, от Ахирама - Ахирамово поколение;

39 от Шефуфама - Шефуфамово поколение, от Хуфама - Хуфамово поколение;

40 Белови синове бяха: Ард и Нааман; (от Арда) - Ардово поколение, от Наамана - Нааманово поколение;

41 това са Вениаминовите синове според поколенията им; а на брой те бяха четирийсет и пет хиляди и шестстотин.

42 Ето Дановите синове според поколенията им: от Шухама - Шухамово поколение; това са Дановите челяди според поколенията им.

43 А всички Шухамови поколения според преброяването им бяха: шейсет и четири хиляди и четиристотин.

44 Асирови синове според поколенията им: от Имна - Имново поколение, от Ишва - Ишвово поколение, от Верия - Вериево поколение.

45 От Вериевите синове, от Хевера - Хеверово поколение, от Малхиила - Малхиилово поколение;

46 името на Асировата дъщеря беше Сара;

47 това са поколенията на Асировите синове според преброяването им: петдесет и три хиляди и четиристотин.

48 Нефталимови синове според поколенията им: от Иахцеила - Иахцеилово поколение, от Гуния - Гуниево поколение;

49 от Иецера - Иецерово поколение, от Шилема - Шилемово поколение;

50 това са Нефталимовите поколения според поколенията им; а на брой те бяха четирийсет и пет хиляди и четиристотин.

51 Това са влезлите в преброението синове Израилеви: шестстотин и една хиляди седемстотин и трийсет.

52 И каза Господ на Моисея, думайки:

53 между тия трябва да се подели земята за наследие, според броя на имената;

54 на по-многобройните дай по-голям дял, а на по-малобройните дай по-малък дял: всекиму трябва да се даде дял съразмерно с броя на влезлите в преброението;

55 земята трябва да се подели по жребие; те трябва да получат дялове според имената на бащините си колена;

56 по жребие да им поделят техните дялове помежду им - както на многобройните, тъй и на малобройните.

57 Тия са левитите, които влязоха в преброението според поколенията си: от Гирсона - Гирсоново поколение, от Каата - Каатово поколение, от Мерари - Мерариево поколение.15

58 Ето Левиевите поколения: Левиево поколение, Хевроново поколение, Махлиево поколение, Мушиево поколение, Кореево поколение. От Каата се роди Амрам.

59 Името на Амрамовата жена беше Иохавед, дъщеря Левиева, която бе родена от Левиевата жена в Египет, а тя роди на Амрама Аарона, Моисея и Мариам, тяхната сестра.16

60 На Аарона се родиха Надав и Авиуд, Елеазар и Итамар;

61 но Надав и Авиуд умряха, когато принесоха чужд огън пред Господа (в Синайската пустиня).17

62 Всичко от мъжки пол, от един месец и нагоре, бяха преброени двайсет и три хиляди; те не бяха преброени заедно със синовете Израилеви, защото не им бе дадено дял между синовете Израилеви.

63 Това са преброените от Моисея и свещеник Елеазара, които преброиха синовете Израилеви в Моавските равнини при Иордан, срещу Иерихон;

64 между тях нямаше ни едного от ония, които Моисей и свещеник Аарон преброиха, когато преброяваха синовете Израилеви в Синайската пустиня;

65 защото Господ бе им казал: те ще измрат в пустинята. И никой от тях не остана, освен Иефониевия син Халев и Навиновия син Иисус.18


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 1:2

2 Числ. 33:50

3 Бит. 46:8

4 Числ. 16:1

5 Числ. 16:31

6 Числ. 16:32

7 Бит. 46:10

8 Бит. 38:3-4

9 Бит. 38:5

10 Бит. 46:12, 1 Парал. 2:5

11 Бит. 46:13

12 Бит. 46:14

13 Иис. Нав. 17:1

14 Иис. Нав. 17:3

15 Бит. 46:13, Изх. 6:16, Числ. 3:17, 1 Парал. 6:1, 23:6

16 Изх. 2:2, 6:20, 1 Парал. 23:13

17 Лев. 10:1, Числ. 3:4, 1 Парал. 24:2

18 Числ. 14:28, 32:10, Втор. 1:35, Пс. 105:26, 1 Кор. 10:5

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава