Четвърта книга Моисеева - Числа - Глава  3

  1 Ето родословието Аароново и Моисеево, в деня, когато говори Господ на Моисея на планина Синай,

  2 и ето имената на синовете Ааронови: първородният Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар.1

  3 Това са имената на Аароновите синове, свещениците, помазани, които той посвети да свещенодействуват.2

  4 Но Надав и Авиуд умряха пред лицето Господне, когато донесоха чужд огън пред лицето Господне в Синайската пустиня, без да имат деца; Елеазар пък и Итамар останаха за свещеници при баща си Аарона.3

  5 И рече Господ на Моисея, думайки:

  6 доведи Левиевото коляно и го настани при свещеник Аарона, за да му служат;4

  7 и нека те бъдат на стража за него и на стража за цялото общество при скинията на събранието, та да се извършват службите при скинията;

  8 нека пазят всички вещи на скинията на събранието и да бъдат на стража за синовете Израилеви, та да се извършват службите при скинията.5

  9 Предай левитите на Аарона (брата си) и на синовете му (свещениците): нека бъдат те предадени нему измежду синовете Израилеви.6

10 А на Аарона и на синовете му повери (скинията на откровението), за да пазят свещеническата си длъжност (и всичко, що е при жертвеника и зад завесата); а ако някой външен се доближи, да бъде умъртвен.7

11 И рече Господ на Моисея, думайки:

12 ето, Аз взех левитите измежду синовете Израилеви вместо всички първородни от Израилевите синове, които отварят утроба (те ще ги заменят); левитите да бъдат Мои,8

13 защото всички първородни са Мои; в деня, когато поразих всички първородни в Египетската земя, Аз осветих за Себе Си всички Израилеви първородни от човек до добитък: те да бъдат Мои. Аз съм Господ.9

14 И рече Господ на Моисея в Синайската пустиня, думайки:

15 преброй Левиевите синове според челядите им, според родовете им, преброй всички от мъжки пол от един месец и нагоре.

16 И преброи ги Моисей (и Аарон) според думите Господни, както бе заповядано.

17 Ето Левиевите синове според имената им: Гирсон, Каат и Мерари.10

18 И ето имената на Гирсоновите синове според родовете им: Ливни и Шимей.

19 И Каатовите синове според родовете им: Амрам и Ицхар, Хеврон и Узиил.11

20 И Мерариевите синове според родовете им: Махли и Муши. Това са Левиевите родове според челядите им.

21 От Гирсона произлиза родът на Ливни и родът на Шимея: това са Гирсоновци.

22 Всички, изброени от мъжки пол, от един месец и нагоре, бяха седем хиляди и петстотин.

23 Родовете на Гирсоновци стануваха зад скинията, към запад.

24 Началникът на поколението от Гирсоновите синове беше Елиасаф, Лаелов син;

25 на Гирсоновите синове при скинията на събранието се повери да пазят: скинията и покривката й, завесата от входа на скинията на събранието,

26 завесите от двора, завесата от входа на двора, що е около скинията и жертвеника, и въжата й, с всичките им принадлежности.

27 От Каата произлиза родът Амрамов и родът Ицхаров, и родът Хевронов и родът Узиилов: това са Каатовци.

28 Според преброението всички от мъжки пол, от един месец и нагоре, бяха осем хиляди и шестстотин, които пазеха светилището.

29 Родовете на Каатовци стануваха на южната страна на скинията;

30 а началник на поколението от Каатовци беше Елцатан, Узиилов син;12

31 те пазеха ковчега, трапезата, светилника, жертвениците, свещените съдове, с които служат, и завесата с всичките й принадлежности.13

32 Началник над началниците на левитите беше Елеазар, син на свещеник Аарона; под негов надзор бяха ония, на които бе поверено да пазят светилището.14

33 От Мерари произлиза родът на Махли и родът на Муши: това са Мерариевци;

34 всички преброени от мъжки пол, от един месец и нагоре, бяха на брой шест хиляди и двеста;

35 началник на поколението на Мерариевци беше Цуриил, Авихаилов син; те стануваха на северната страна на скинията;

36 на Мерариевите синове се повери да пазят дъските на скинията и върлините й, стълбовете й, подножките й и всичките й вещи с цялото им устройство,

37 стълбовете на двора околовръст и подножките им, коловете им и въжата им.

38 А от предната страна на скинията, на изток пред скинията на събранието, стануваха Моисей и Аарон и синовете му, на които, вместо на синовете Израилеви, бе поверено да пазят светилището; ако пък някой външен се доближеше, биваше умъртвяван.15

39 Всички преброени левити, които преброи Моисей и Аарон по заповед Господня, според родовете им, всички от мъжки пол, от един месец и нагоре, бяха двайсет и две хиляди.

40 И каза Господ на Моисея: преброй всички първородни от мъжки пол синове Израилеви, от един месец и нагоре, и преброй ги поименно;

41 и вземи левитите за Мене, вместо всички първородни от синовете Израилеви, - Аз съм Господ, - а добитъка на левитите вместо всичкия първороден добитък на синовете Израилеви.

42 И преброи Моисей, както му заповяда Господ, всички първородни от синовете Израилеви;

43 и всички първородни от мъжки пол, според броя на имената, от един месец и нагоре, бяха двайсет и две хиляди двеста седемдесет и три.

44 И рече Господ на Моисея, думайки:

45 вземи левитите вместо всички първородни от синовете Израилеви, и добитъка на левитите вместо техния добитък; нека левитите бъдат Мои. Аз съм Господ.

46 А за откуп на двеста седемдесет и тримата Израилеви първородни, с които надминават броя на левитите,

47 вземи по пет сикли за човек, според свещената сикла вземи, по двайсет гери в сикла,16

48 и дай това сребро на Аарона и на синовете му, за откуп на ония, които надминават броя им.

49 И взе Моисей среброто от откупа за ония, които надминават броя на заменените с левити.

50 От първородните Израилеви синове взе сребро хиляда триста шестдесет и пет (сикли), според свещената сикла;

51 и среброто от откупа (за ония, които надвишават) Моисей даде на Аарона и на синовете му според думите Господни, както бе заповядал Господ на Моисея.


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 6:23, 1 Парал. 24:1

2 Лев. 8:2, Изх. 28:41

3 Лев. 10:1, Числ. 26:61, 1 Парал. 24:2

4 1 Ездр. 6:18

5 Лев. 8:35

6 Числ. 8:10

7 Числ. 16:40, 18:7

8 Изх. 29:24, Числ. 8:16

9 Изх. 13:2, 22:29, 34:19, Лев. 27:26, Числ. 8:17, Лук. 2:23

10 Бит. 46:11, Изх. 6:16, Числ. 26:57, 1 Парал. 6:1, 23:6

11 Изх. 6:18, Числ. 26:58-59

12 Изх. 6:22, Лев. 10:4

13 Числ. 7:9

14 1 Парал. 9:11, Числ. 19:3, 2 Царств. 25:18

15 Числ. 1:51, 16:40, 18:7

16 Числ. 18:16, Изх. 30:13

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава