Четвърта книга Моисеева - Числа - Глава  34

  1 И рече Господ на Моисея, думайки:

  2 дай заповед на синовете Израилеви и им кажи: кога влезете в Ханаанската земя, то ето земята, която ще ви се падне за дял, земята Ханаанска с нейните граници:1

  3 откъм юг ще имате пустиня Син, край Едом, и южната ви граница да почва от края на Солено море откъм изток,2

  4 и да се извие границата на юг към Акравимските височини, да минава през Син, и да се вдава на юг до Кадес-Варни, отдето да се продължи към Хацар-Адар и да мине през Ацмон;3

  5 от Ацмон границата да завие към Египетския поток, и издатките й да бъдат към морето.4

  6 А западна граница да ви бъде голямото море: това да ви бъде граница откъм запад.5

  7 Откъм север пък да имате граница: от голямото море да я прекарате към планина Ор;

  8 от планина Ор да я продължите към Емат, и издатките на границата да бъдат към Цедад;

  9 оттам границата да се продължи към Цифрон, и да се издава към Хацар-Енан: това да ви бъде северна граница.

10 Източна граница си прекарайте от Хацар-Енан към Шефам,6

11 от Шефам границата да се продължи към Рибла, източно от Аин, сетне границата да следва и да се допира до бреговете на морето Кинерет откъм изток;7

12 и да се продължи границата към Иордан и издатките й да бъдат към Солено море. Това да ви бъде земята според границите й околовръст.8

13 И даде Моисей заповед на синовете Израилеви и рече: ето земята, която ще поделите на дялове с жребие, която Господ заповяда да се даде на деветте колена и на половината коляно (Манасиево),9

14 защото коляното на Рувимовите синове според челядите им, и коляното на Гадовите синове според челядите им, и половината Манасиево коляно, получиха своя дял:

15 двете и половина колена получиха своя дял отсам Иордан, срещу Иерихон на изток.

16 И рече Господ на Моисея, думайки:

17 ето имената на мъжете, които ще поделят тая земя помежду ви: свещеник Елеазар и Иисус, Навинов син;10

18 и за дележа на земята вземете по един княз от коляно.

19 И ето имената на тия мъже: за Иудиното коляно - Халев, Иефониев син;

20 за коляното на Симеоновите синове - Самуил, Амиудов син;

21 за Вениаминовото коляно - Елидад, Кислонов син;

22 за коляното на Дановите синове - княз Букий, Иоглиев син;

23 за Иосифовите синове, за коляното на Манасиевите синове - княз Ханиил, Ефодов син;

24 за коляното на Ефремовите синове - княз Кемуил, Шифтанов син;

25 за коляното на Завулоновите синове - княз Елицафан, Фарнаков син;

26 за коляното на Исахаровите синове - княз Фалтиил, Азанов син;

27 за коляното на Асировите синове - княз Ахиуд, Шеломиев син;

28 за коляното на Нефталимовите синове - княз Педаил, Амиудов син.

29 Това са ония, за които Господ заповяда да поделят дяловете между синовете Израилеви в Ханаанската земя.


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 15:18

2 Иис. Нав. 15:1

3 Иис. Нав. 15:3

4 Бит. 15:18, Иис. Нав. 15:4

5 Иис. Нав. 15:47

6 1 Царств. 30:28

7 Втор. 3:17, Лук. 5:1

8 Числ. 32:33

9 Иис. Нав. 14:2, Деян. 13:19

10 Иис. Нав. 14:1, 21:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава