Книга на пророк Михей - Глава  2

  1 Горко на ония, които кроят беззаконие и на леглата си измислят злодеяния, що извършват сутрин на разсъмване, защото има сила в ръката им!1

  2 Пожелаят ниви - и вземат ги насила, къщи - и отнимат ги; обират човека и къщата му, мъжа и наследието му.2

  3 Затова тъй казва Господ: ето, Аз замислям да напратя върху тоя род такова нещастие, което не ще смъкнете от врата си, и не ще ходите изправени; защото това време е зло.3

  4 В оня ден ще кажат притча за вас, ще плачат горко и ще думат: "съвсем сме разорени! делът на моя народ е даден на други; как ще ми се върне? Нивите ни са вече на другородци раздадени".4

  5 Затова не ще имаш никого, който при измерване да хвърли жребие в събранието пред Господа.5

  6 Не пророкувайте, пророци; не им пророкувайте, за да ви не постигне безчестие.

  7 О, ти, който се наричаш Иаковов дом! Нима се смали Духът Господен? Такива ли са делата Му? Думите Ми не са ли благотворни за оногова, който постъпва справедливо?6

  8 Ала народът, който беше изпреди Мой, въстана като враг, и вие отнемате както горната, тъй и долната дреха на минаващите мирно, на ония, които се отвръщат от война.

  9 Жените на Моя народ вие гоните от приятните им къщи; на децата им отнехте завинаги Моята украса.

10 Станете и вървете си, защото тая страна не е място за почивка; поради мръсотия тя ще бъде разорена, и то - с люто разорение.7

11 Ако някой ветрогон измисли лъжа и каже: "ще ти проповядвам за вино и сикер", той би бил угоден проповедник за тоя народ.8

12 Непременно ще те събера цял, Иакове, бездруго ще съединя остатките на Израиля, ще ги събера в едно като овци във Восор, като стадо в овча кошара; ще зашумят те от многолюдство.9

13 Пред тях ще тръгне стенобоец; те ще разбият прегради, ще влязат през порти и ще излязат през тях, и царят им ще тръгне пред тях, а тям начело - Господ.10


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 29:20, Пс. 35:5, Мат. 27:1

2 Ис. 5:8

3 Иер. 18:11, Ам. 5:13

4 3 Царств. 9:7

5 Втор. 32:9

6 Пс. 118:72

7 Иез. 11:7, Лев. 18:24

8 Иез. 13:3

9 Ос. 11:1, Иез. 36:37, 36:28, Иоан 10:16

10 Иез. 37:22, Лук. 24:26, Евр. 2:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава