Пета книга Моисеева - Второзаконие - Глава  12

  1 Ето наредбите и законите, които сте длъжни грижливо да изпълнявате в земята, която Господ, Бог на твоите отци, ти дава да владееш, през всички дни, през които ще живеете в оная земя.1

  2 Разорете всички места, дето народите, които ще завладеете, са служили на боговете си, по високи планини и хълмове и под всяко клончесто дърво;2

  3 разрушете жертвениците им и съборете стълбовете им, изгорете с огън дъбравите им и строшете истуканите на боговете им, затрийте и името им от онова място.

  4 Не това вие трябва да правите за Господа, вашия Бог;

  5 но обръщайте се към онова място, което Господ, Бог ваш, избере от всичките ви колена, за да пребъдва там името Му, и там отивайте,3

  6 там принасяйте своите всесъжения, жертви, десетък, и възношението на ръцете си, и своите оброци, доброволни приноси (и мирните си жертви), и първородните от едрия си и дребен добитък;4

  7 и там яжте пред Господа, вашия Бог, и веселете се вие и вашите челяди за всичко, приготвено от ръцете ви, с което те е благословил Господ, Бог твой.5

  8 Там не бива да правите всичко, както сега тук правим, - всеки, каквото му се струва за право;

  9 защото сега не сте още влезли в мястото на покоя и в дела, който Господ, Бог твой, ти дава.6

10 Но кога преминете Иордан и се заселите в земята, която Господ, Бог ваш, ви дава за дял, и кога ви успокои от всички ваши врагове, които ви окръжават, и заживеете безопасно,7

11 тогава, в онова място, що избере Господ, Бог ваш, за да пребъдва там името Му, там принасяйте всичко, що ви заповядвам (днес): своите всесъжения, жертви, десетъци, възношението на ръцете си и всичко, що сте по оброк избрали и обещали на Господа, (вашия Бог);8

12 и веселете се пред Господа, вашия Бог, вие и вашите синове, дъщери, роби, робини, и левитинът, който е посред жилищата ви, понеже той няма част и дял с вас.9

13 Гледай да не принасяш всесъженията си на всяко място, което видиш,10

14 а само на онова място принасяй всесъжението си, което Господ (Бог твой) избере в едно от твоите колена, и прави всичко, що ти заповядвам (днес).

15 Обаче, кога и да пожелае душата ти, можеш да колиш и да ядеш, по благословение от Господа, твоя Бог, месо, което ти е дал Той, във всичките си жилища: нечист и чист може да яде това, както ще яде сърна и елен;11

16 само кръв не яжте, изливайте я на земята като вода.12

17 Не бива да ядеш в жилищата си десетъка от твое жито, твое вино и твое дървено масло, както и първородните от едрия ти и дребния ти добитък и от всичките ти оброци, които си обещал, и от доброволните ти приноси, и възношенията на ръцете ти;13

18 но яж (само) това пред Господа, твоя Бог, на мястото, което избере Господ, Бог твой, - ти, син ти и дъщеря ти, робът ти и робинята ти, левитинът (и пришълецът), който е в жилищата ти, и весели се пред Господа, твоя Бог, за всичко, що е приготвено от ръцете ти.14

19 Гледай, никога да не изоставяш левитина през дните, (които ще живееш) в земята си.15

20 Кога разшири Господ, Бог твой, пределите ти, както ти бе говорил, и ти кажеш: "да поям месо", защото душата ти ще пожелае да яде месо, - тогава яж месо, колкото ти душа пожелае.16

21 Ако бъде далеч от тебе мястото, което ще избере Господ, Бог твой, за да пребъдва името Му там, то коли от едрия и дребния си добитък, който ти е дал Господ (Бог твой), както ти заповядах, и яж в жилищата си, колкото ти душа пожелае;

22 но яж ги тъй, както се яде сърна и елен; нечист, както и чист (у тебе) могат да ядат това.17

23 Само гледай строго, да се не яде кръв, защото кръвта е душа: не яж душата заедно с месото;18

24 не яж я: изливай я на земята като вода;

25 не яж я, за да бъде добре на тебе и на твоите деца след тебе (вовеки), ако вършиш (добро и) справедливо пред очите на Господа (твоя Бог).

26 Само светините си, каквито ще имаш, и оброците си донасяй, и дохождай на мястото, което избере Господ (Бог твой, за да се призовава там името Му);

27 па извършвай всесъженията си, месо и кръв, върху жертвеника на Господа, твоя Бог: но кръвта от другите твои жертви трябва да бъде изливана при жертвеника на Господа, твоя Бог, а месото яж.

28 Слушай и изпълнявай всички тия думи, които ти заповядвам, за да бъде добре на тебе и на твоите деца след тебе вовеки, ако вършиш добро и угодно пред Господа, твоя Бог.

29 Кога Господ, Бог твой, изтреби от лицето ти народите, които отиваш да завладееш, и, като ги завладееш, се заселиш в земята им,

30 пази се, да се не впримчиш, като тръгнеш подире им, след като бъдат изтребени отпреде ти, и да не търсиш боговете им, думайки: "както са служили тия народи на боговете си, тъй ще правя и аз";19

31 недей прави тъй на Господа, твоя Бог, понеже всичко, от което се гнуси Господ, което Той мрази, те правят на своите богове: те и синовете си и дъщерите си изгарят на огън за своите богове.20

32 Залягайте да изпълнявате всичко, що ви заповядвам; не прибавяй към него и не отбавяй от него.21


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 11:1

2 Изх. 34:13

3 Изх. 20:24

4 Ос. 3:4

5 Втор. 14:23

6 Евр. 4:8

7 3 Царств. 8:56

8 3 Царств. 8:29, 4 Царств. 21:4, 2 Парал. 33:4, Иер. 32:34

9 Числ. 18:20, 18:24, Втор. 10:9

10 Ос. 8:11

11 Втор. 14:5

12 Бит. 9:4

13 Лев. 27:30

14 Втор. 14:23

15 Втор. 14:27

16 Бит. 28:14, Втор. 19:8

17 Втор. 15:22

18 Лев. 3:17, 17:14

19 Втор. 18:9, Иис. Нав. 23:7, Иер. 10:2

20 Лев. 18:21, 4 Царств. 16:3

21 Втор. 4:1-2, Притч. 30:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава