Пета книга Моисеева - Второзаконие - Глава  25

  1 Кога има разпра между човеци, нека ги доведат в съда и да ги отсъдят: правия да оправдаят, а виновния да осъдят;1

  2 и ако виновният заслужава бой, съдията да заповяда да го прострат и да му сложат пред него според вината му няколко броени удара.

  3 Може да му се сложат четирийсет удара, но не повече, да не би твоят брат от много удари да бъде обезобразен пред очите ти.2

  4 Не вързвай устата на вол, кога вършее.3

  5 Кога братя живеят наедно, и един от тях умре без син, жената на умрелия не бива да се омъжи за външен човек, но девер й трябва да влезе при нея, да я вземе за жена и да живее с нея, -4

  6 и първородният, когото тя роди, да носи името на умрелия брат, за да се не затрие името му в Израиля.

  7 Ако пък той не поиска да вземе снаха си, снаха му да отиде при портите пред стареите и да каже: "девер ми не иска да въздигне името на брата си в Израиля, не ще да се ожени за мене";5

  8 тогава стареите на града му да го повикат и да го придумват, и ако той стане и каже: "не искам да я взема",

  9 нека снаха му дойде при него пред очите на стареите, да събуе обувката от ногата му, да го заплюе в лицето и каже: "тъй се постъпва с човек, който не съзижда дома на брата си (в Израиля)";6

10 и ще му извадят име в Израиля: дом на събутия.

11 Кога се бият помежду си мъже, и жената на едного (от тях) се приближи да отърве мъжа си от оногова, който го бие, и, като простре ръката си, улови го за срамотите,

12 отсечи й ръката: да (я) не пожали окото ти.7

13 В торбата си не бива да имаш двояки теглилки, тежки и леки;8

14 в къщата си да нямаш двояка ефа, голяма и малка;

15 теглилки да имаш точни и верни, и ефа да имаш точна и вярна, за да ти се продължат дните на земята, която Господ, Бог твой, ти дава (за дял);9

16 понеже гнусен е пред Господа, твоя Бог, всеки, който върши неправда.

17 Помни, как постъпи с тебе Амалик по пътя, когато бяхте излезли от Египет;10

18 как той те посрещна по пътя и погуби всички запрели подире ти от умора, когато ти беше уморен и изнемощял, и той се не побоя от Бога.11

19 И тъй, кога Господ, Бог твой, те успокои от всички твои врагове отвред на земята, която Господ, Бог твой, ти дава за дял да я завладееш, затрий спомена за Амалика под небето; да не забравяш.12


Предишна глава Следваща глава


1 Притч. 17:15

2 2 Кор. 11:24

3 1 Кор. 9:9, 1 Тим. 5:18, Сир. 7:24

4 Мат. 22:24, Марк. 12:19, Лук. 20:28

5 Рут 4:4

6 Рут 4:7

7 Втор. 13:8

8 Лев. 19:36, Притч. 20:10, 20:23, Иез. 45:10

9 Лев. 19:36, Втор. 4:40, Втор. 17:1

10 Изх. 17:8

11 Иис. Нав. 10:19

12 1 Царств. 15:3, Изх. 17:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава