Пета книга Моисеева - Второзаконие - Глава  31

  1 Тогава Моисей отиде и говори тия думи на всички синове Израилеви,

  2 и им рече: сега съм на сто и двайсет години; не мога вече да излизам и влизам, и Господ ми каза: "ти няма да преминеш този Иордан";1

  3 Господ, Бог твой, Сам ще тръгне пред тебе; Той ще изтреби тия народи отпред тебе, и ти ще ги завладееш; Иисус ще тръгне пред тебе, както говори Господ;2

  4 и ще постъпи Господ с тях тъй, както постъпи със Сихона и Ога, царе аморейски, (които бяха отсам Иордан) и със земите им, които Той съсипа;3

  5 ще ви ги предаде Господ, и вие ще постъпите с тях според всички заповеди, които съм ви дал;4

  6 бъдете твърди и храбри, не се бойте, (не се ужасявайте) нито се страхувайте от тях, защото Господ, Бог твой, Сам ще тръгне с тебе, (и) няма да отстъпи от тебе и няма да те остави.5

  7 Тогава Моисей повика Иисуса и пред всички израилтяни му каза: бъди твърд и юначен, защото ти ще влезеш с тоя народ в земята, която Господ се кле на отците му да му я даде, и ти ще му я разделиш на дялове;6

  8 Сам Господ ще тръгне пред тебе, Сам ще бъде с тебе, няма да отстъпи от тебе и няма да те остави: не бой се и не се ужасявай.7

  9 И написа Моисей тоя закон и го предаде на свещениците, синовете Левиеви, които носеха ковчега на завета Господен, и на всички старейшини (синове) Израилеви.

10 И завеща им Моисей и каза: след седем години, в годината на опрощаването, в празника Шатри,8

11 когато цял Израил дойде да се яви пред Господа, твоя Бог, на мястото, което избере (Господ), чети на глас тоя закон пред целия Израил;9

12 събери народа, мъже, жени, деца и пришълците си, които се намерят в градовете ви, за да слушат и се научат да се боят от Господа, вашия Бог, и да залягат да изпълняват всички думи на тоя закон;10

13 и синовете им, които не знаят това, ще чуят и ще се научат да се боят от Господа, вашия Бог, през всички дни, докле живеете в земята, за която преминавате Иордан да я завладеете.

14 И каза Господ на Моисея: ето, твоите дни се приближиха към смъртта; повикай Иисуса, и застанете при (входа на) скинията на събранието, и Аз ще му дам наставление. И дойде Моисей с Иисуса, и застанаха при (входа на) скинията на събранието.11

15 И в скинията Господ се яви в облачен стълб, и застана облачният стълб при входа на скинията (на събранието).12

16 И каза Господ на Моисея: ето, ти ще се прибереш при отците си, а тоя народ ще почне да върви блудно подир чуждите богове на оная земя, в която отива, ще Ме остави, и ще наруши завета Ми, който съм сключил с него;13

17 и ще се разпали гневът Ми против него в оня ден, и Аз ще ги оставя и ще скрия лицето Си от тях, и той ще бъде изтребен, и ще го сполетят много злини и скърби, и ще каже в оня ден: "дали затова ме сполетяха тия злини, задето (Господ) Бог мой не е среди мене?"14

18 и Аз ще скрия лицето Си (от него) в оня ден за всичките му беззакония, които той ще направи, като се обърне към други богове.15

19 И тъй, напишете си (думите на) тая песен, научи синовете Израилеви на нея и вложи я в устата им, за да Ми бъде тая песен свидетелство против синовете Израилеви;16

20 защото Аз ще ги въведа в (добра) земя, дето тече мед и мляко, както се клех на отците им; те ще ядат, ще се насищат и ще затлъстеят, ще се обърнат към други богове и ще им служат, а Мене ще отхвърлят и ще нарушат завета Ми (който им Аз завещах);17

21 и когато ги сполетят много злини и скърби, тая песен ще бъде против тях като свидетелство, понеже тя няма да излезе (от устата им и) от устата на потомството им. Аз им зная мислите, които имат сега, преди още да съм ги въвел в (добрата) земя, за която се клех (на отците им).18

22 И в оня ден написа Моисей тая песен и научи синовете Израилеви на нея.

23 И заповяда Господ на Иисуса, сина Навинов, и (му) каза: бъди твърд и юначен, защото ти ще въведеш синовете Израилеви в земята, за която им се клех, и Аз ще бъда с тебе.19

24 А когато Моисей написа в книгата всички думи на тоя закон докрая,20

25 заповяда на левитите, които носеха ковчега на завета Господен, като каза:

26 вземете тая книга на закона и я турете отдясно ковчега на завета на Господа, вашия Бог, и тя ще бъде там като свидетелство против тебе:

27 защото аз зная твоето упорство и твърдоглавие; ето и сега, когато живея с вас, вие сте упорити пред Господа; колко повече след смъртта ми?21

28 Съберете при мене всички ваши коленоначалници (и съдиите си) и надзорниците си, и аз ще им кажа гласно тия думи и ще призова в свидетелство против тях небето и земята;22

29 защото зная, че след смъртта ми вие ще се развратите и ще се отклоните от пътя, който ви завещах, и по-сетне ще ви сполетят злини, задето ще правите зло пред Господа (Бога), като Го дразните с работите на ръцете си.

30 И Моисей изрече гласно пред цялото израилско събрание думите на тая песен докрай:


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 1:37, 3:27, 4:21

2 Втор. 7:1

3 Числ. 21:24

4 Втор. 7:1-2

5 Втор. 7:21

6 Числ. 27:18, 27:22, Втор. 1:29, Иис. Нав. 1:1, 1:6

7 Иис. Нав. 1:5

8 Лев. 23:34, 25:10, Неем. 8:18

9 Неем. 8:1, 13:1, Иис. Нав. 8:35

10 Екл. 12:1

11 Числ. 20:24, 27:13, Ис. 38:1

12 Изх. 33:9, Числ. 9:17, Пс. 98:7

13 2 Царств. 7:12, 3 Царств. 1:21, Иоан 11:11

14 Ос. 2:6

15 Втор. 32:20

16 Откр. 15:3

17 Бит. 50:24, Втор. 28:47, 32:15, Ам. 5:25-26, Деян. 7:42-43

18 Пс. 138:2

19 Иис. Нав. 1:6

20 4 Царств. 22:8

21 Марк. 10:5

22 Втор. 4:26

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава