Пета книга Моисеева - Второзаконие - Глава  4

  1 И тъй, Израилю, слушай наредбите и законите, които аз (днес) ви уча да изпълнявате, за да бъдете живи (и да се размножавате) и да отидете и наследите оная земя, която Господ, Бог на вашите отци, ви дава (в наследство);1

  2 не прибавяйте към това, което ви заповядвам, и не отбавяйте от него; пазете заповедите на Господа, вашия Бог, които аз (днес) ви заповядвам.2

  3 Очите ви видяха (всичко), което Господ (Бог наш) стори с Ваал-Фегора; защото Господ, Бог твой, изтреби из средата ти всекиго, който бе последвал Ваал-Фегора;3

  4 а вие, които сте се прилепили към Господа, вашия Бог, всички сте живи до днес.

  5 Ето, научих ви на наредбите и законите, както ми заповяда Господ, Бог мой, за да постъпвате тъй в земята, в която влизате, за да я завладеете.

  6 И тъй, пазете и изпълнявайте ги, защото в това е вашата мъдрост и вашият разум пред очите на народите, които, като чуят за всички тия наредби, ще кажат: само тоя велик народ е мъдър и разумен народ.4

  7 Защото има ли някой велик народ, към който боговете му да бъдат тъй близки, както е близък към нас Господ, Бог наш, когато и да Го призовем?5

  8 И има ли някой велик народ с такива справедливи наредби и закони, както целият тоя закон, който ви предлагам днес?6

  9 Само пази се и грижливо варди душата си, за да не забравиш делата, що ги видяха твоите очи, и те да не излизат от сърцето ти през всички дни на твоя живот, и обади за тях на синовете си и на внуците си, -7

10 за оня ден, когато ти стоеше пред Господа, твоя Бог, при Хорив, (в деня на събранието,) и когато ми каза Господ: събери при Мене народа, и Аз ще им възвестя Моите думи, от които ще се научат да се боят от Мене през всички дни на своя земен живот и ще научат синовете си.8

11 Вие се приближихте и се спряхте под планината, а планината гореше в огън до самите небеса; и имаше тъмнина, облак и мрак.9

12 И Господ ви говори (на планината) изсред огъня; гласа на думите (Му) чухте, но образ не видяхте, а чухте само глас.10

13 И Той ви яви завета Си, който ви заповяда да изпълнявате, десетословието, и го написа на две каменни скрижали.11

14 Тогава Господ ми заповяда да ви науча на наредбите и законите, за да ги изпълнявате в земята, в която влизате, за да я завладеете.

15 Дръжте твърдо в душите си, че вие не видяхте никакъв образ в оня ден, когато Господ ви говори на (планина) Хорив изсред огъня,12

16 да не би да се развратите и си направите дялан образ, лик на някой кумир, който да представя мъж или жена,13

17 лик на някой добитък, който е на земята, лик на някоя птица крилата, която хвърка под небесата,14

18 лик на някой (гад), който пълзи по земята, лик на някоя риба, която е във водите по-долу от земята;

19 и да не би ти, като погледнеш на небето и видиш слънцето, месечината и звездите (и) цялото небесно войнство, да се прелъстиш, та да им се поклониш и да им послужиш, защото Господ, Бог твой, ги е отредил за всички народи под цялото небе.15

20 А вас Господ (Бог) взе и ви изведе из желязната пещ, из Египет, та да бъдете народ за Негов дял, както е това днес.16

21 И Господ (Бог) се разгневи на мене заради вас и се закле, че няма да премина Иордан и няма да вляза в оная хубава земя, която Господ, Бог твой, ти дава за дял.17

22 Аз ще умра в тая земя, без да премина Иордан, а вие ще преминете и ще завладеете оная хубава Земя.18

23 Гледайте, да не забравите завета на Господа, вашия Бог, който Той сключи с вас, и да си не правите кумири, които да изобразяват нещо, както ти заповяда Господ, Бог твой;19

24 понеже Господ, Бог твой, е огън, който пояжда, Бог ревнител.20

25 Ако пък ти се родят синове и внуци, и, като поживеете дълго на земята, се развратите и направите дялан образ, който да изобразява нещо, и направите това зло пред очите на Господа, вашия Бог, и Го разгневите,

26 то призовавам днес вам за свидетели небето и земята, че скоро ще изгубите оная земя, която отивате да наследите отвъд Иордан; няма да останете в нея задълго, а ще загинете.21

27 И ще ви разпилее Господ по (всички) народи, и ще останете малко на брой между народите, при които Господ ще ви отведе;22

28 там ще служите на (други) богове, които ръка човешка е направила от дърво и камък, които не виждат и не чуват, не ядат, и не помирисват.23

29 Но когато там потърсиш Господа, твоя Бог, ще (Го) намериш, ако Го търсиш от все сърце и душа.24

30 Кога изпаднеш в скръб, и кога всичко това с време те постигне, ти ще се обърнеш към Господа, твоя Бог, и ще послушаш гласа Му.25

31 Господ, Бог твой, е Бог (благ и) милосърден; Той не ще те остави, не ще те погуби и не ще забрави завета с твоите отци, който им е с клетва утвърдил.26

32 Защото, разпитай за предишните времена, които са били преди тебе, от оня ден, когато Бог сътвори човека на земята, и от единия край на небето до другия: бивало ли е нещо такова, като това велико дело, или чувало ли се е подобно на него?

33 чувал ли е (някой) народ гласа на (живия) Бог, Който да говори изсред огъня, както ти си чувал, и останал ли е жив?27

34 или опитвал ли се е някой бог да отиде и си вземе народ изсред друг народ чрез порази, личби и чудеса, чрез война, и с яка ръка, с висока мишца и с големи ужаси, както направи за вас Господ, Бог ваш, в Египет пред твоите очи?28

35 На тебе е дадено да видиш това, за да знаеш, че само Господ (Бог твой) е Бог, (и) няма друг, освен Него.29

36 От небето Той ти даде да чуеш гласа Му, за да те научи, а на земята ти показа Своя велик огън, и ти слуша думите Му изсред огъня;

37 и понеже Той обикна твоите отци и избра (вас), потомството им след тях, то изведе те Сам с голямата Си сила из Египет,30

38 за да прогони отпреде ти народи по-големи и по-силни от тебе, да те въведе и да ти даде земята им в наследство, както това сега се види.

39 И тъй, знай сега и запечатай в сърцето си, че Господ (Бог твой) е Бог на небето горе и на земята долу, (и) няма друг (освен Него);31

40 и пази наредбите Му и заповедите Му, които ти сега заповядвам, за да бъде добре на теб и на твоите синове след теб и да останеш задълго в оная земя, която Господ, Бог твой, ти дава завинаги.32

41 Тогава Моисей отдели три града отсам Иордан, откъм изгрев-слънце,33

42 за да избягва там убиец, който неволно убие ближния си, без да му е бил враг нито вчера, нито завчера, и, като избяга в един от тия градове, да остане жив:34

43 Бецер в пустинята, на равнината в коляното Рувимово, и Рамот в Галаад, в коляното Гадово, и Голан във Васан, в коляното Манасиево.35

44 Това е законът, който Моисей предложи на синовете Израилеви;

45 това са заповедите, наредбите и законите, които Моисей изрече на синовете Израилеви (в пустинята), след като бяха излезли из Египет,

46 отсам Иордан, в долината срещу Бет-Фегор, в земята на аморейския цар Сихон, който живееше в Есевон и когото Моисей разби със синовете Израилеви, след като бяха излезли из Египет.36

47 Тогава те завладяха неговата земя и земята на васанския цар Ога, двамата аморейски царе, която е отсам Иордан, откъм изгрев-слънце,37

48 от Ароер, на брега на поток Арнон, до планина Сион, тя е и Ермон,38

49 и цялата равнина отсам Иордан към изток, до самото море на равнината при полите на Фасга.


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 12:32

2 Втор. 12:32, Притч. 20:6

3 Числ. 25:4, Иис. Нав. 22:17, Пс. 105:28

4 3 Ездр. 14:30

5 Втор. 26:19, Пс. 144:18, 146:9

6 3 Царств. 2:3, Пс. 118:98

7 Пс. 76:12, 104:5, Втор. 11:19

8 3 Ездр. 3:17

9 Изх. 19:18

10 Неем. 9:13, Иоан 1:18

11 Изх. 20:1, 2 Кор. 3:3

12 Иис. Нав. 23:11, Иер. 17:21

13 Изх. 20:4

14 Рим. 1:23

15 Иер. 10:2, Втор. 17:3, Мат. 5:45

16 Сир. 17:13

17 Втор. 1:37, 3:27, 34:4, Числ. 20:12

18 Втор. 34:4-5

19 Прем. 1:12

20 Евр. 12:29

21 Втор. 30:19, 31:28, 32:1

22 Втор. 28:64, Бит. 34:30

23 Втор. 28:36

24 Пс. 114:4-5, Прем. 1:2

25 Лев. 26:40

26 Пс. 102:8, Ис. 11:12

27 Изх. 19:18-19, 20:1, Втор. 5:23

28 Втор. 7:19, 29:3, Изх. 13:3, 13:9

29 Изх. 19:16, Втор. 32:39, 3 Царств. 8:60

30 Изх. 13:3

31 Иис. Нав. 2:11

32 Втор. 5:33, 6:3

33 Втор. 19:2

34 Числ. 35:6

35 Иис. Нав. 20:8

36 Втор. 1:4-5, 3:29, Числ. 21:24

37 Числ. 21:24, Втор. 29:7-8

38 Числ. 34:7, Втор. 3:9

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава