От Матея свето Евангелие - Глава  10

  1 И като повика дванайсетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеряват всяка болест и всяка немощ.1

  2 А имената на дванайсетте апостоли са тия: първият Симон, наричан Петър, и Андрей, негов брат, Иаков Зеведеев и Иоан, негов брат,

  3 Филип и Вартоломей, Тома и Матей митар, Иаков Алфеев и Левей, наречен Тадей,

  4 Симон Кананит и Иуда Искариот, който Го и предаде.

  5 Тия дванайсет души изпрати Иисус и им заповяда, като каза: по път към езичници не ходете и в самарянски град не влизайте;

  6 а отивайте най-вече при загубените овци на дома Израилев;2

  7 и като ходите, проповядвайте и казвайте, че се приближи царството небесно;3

  8 болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте. Даром получихте, даром давайте.

  9 Недейте има ни злато, ни сребро, нито мед в поясите си,4

10 ни торба за път, ни две дрехи, нито обуща, ни тояга; защото работникът заслужава своята прехрана.5

11 В който град или село влезете, разпитвайте, кой в него е достоен, и там оставайте, докато си отидете.

12 А кога влизате в някоя къща, поздравявайте я, казвайки: мир на тая къща!6

13 И ако къщата бъде достойна, вашият мир нека дойде върху нея; ако ли не бъде достойна, вашият мир да се върне при вас.

14 Ако пък някой не ви приеме и не послуша думите ви, като излизате от къщата или от оня град, отърсете праха от нозете си.7

15 Истина ви казвам: по-леко ще бъде на земята Содомска и Гоморска в съдния ден, отколкото на оня град.

16 Ето, Аз ви пращам като овци посред вълци: и тъй, бъдете мъдри като змии и незлобиви като гълъби.8

17 Пазете се от човеците; защото те ще ви предадат на съдилища и в синагогите си ще ви бичуват,

18 и ще ви поведат пред управници и царе заради Мене, за да свидетелствувате пред тях и пред езичниците.

19 И кога ви предават, не се грижете, как или що да говорите; защото в оня час ще ви бъде внушено, какво да кажете;9

20 защото не сте вие, които ще говорите, а Духът на Отца ви, Който говори във вас.

21 И ще предаде брат брата на смърт, и баща чедо; и ще въстанат чеда против родители и ще ги убият;

22 и ще бъдете мразени от всички заради Моето име, но, който претърпи докрай, ще бъде спасен.

23 А кога ви пъдят от един град, бягайте в друг. Защото, истина ви казвам: няма да дообходите градовете Израилеви, докле Син Човеческий дойде.

24 Няма ученик по-горен от учителя си, нито слуга по-горен от господаря си:10

25 доста е за ученика да бъде като учителя си, и за слугата да бъде като господаря си. Ако стопанина на къщата нарекоха Веелзевул, то колко повече домашните му?11

26 И тъй, не бойте се от тях: защото няма нищо скрито, което да се не открие, и тайно, което да се не узнае.12

27 Което ви говоря в тъмнина, кажете го на видело; и което чуете на ухо, разгласявайте от покривите.

28 И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; а бойте се повече от Оногова, Който може и душата и тялото да погуби в геената.13

29 Не две ли врабчета се продават за един асарий14? И ни едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия Отец;15

30 а вам и космите на главата са всички преброени;

31 не бойте се, прочее: от много врабчета вие сте по-ценни.

32 И тъй, всеки, който Мене признае пред човеците, ще призная и Аз Него пред Моя Отец Небесен;16

33 а който се отрече от Мене пред човеците, и Аз ще се отрека от него пред Моя Отец Небесен.17

34 Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята; не мир дойдох да донеса, а меч;18

35 защото дойдох да разлъча човек от баща му, и дъщеря от майка й, и снаха от свекърва й.

36 И врагове на човека са неговите домашни.19

37 Който обича баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който обича син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене;20

38 и който не взима кръста си, а следва подире Ми, не е достоен за Мене.21

39 Който е запазил душата си, ще я изгуби, а който е изгубил душата си заради Мене, ще я запази.22

40 Който приема вас, Мене приема; а който приема Мене, приема Тогова, Който Ме е пратил;23

41 който приема пророка, в име на пророк, ще получи пророческа награда; и който приема праведника, в име на праведник, ще добие праведнишка награда.

42 И който напои едного от тия малки само с чаша студена вода в име на ученик, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си.24


Предишна глава Следваща глава


1 Марк. 3:14, Лук. 9:1

2 Мат. 15:24

3 Лук. 9:2

4 Марк. 6:8, Лук. 9:3

5 Лук. 10:7, 1 Тим. 5:18

6 Лук. 10:5

7 Марк. 6:11, Лук. 9:5, Деян. 13:51

8 Лук. 10:3, Рим. 16:19, 2 Кор. 11:12

9 Марк. 13:11, Лук. 12:11

10 Лук. 6:40, Иоан 13:16, 15:20

11 Мат. 9:34

12 Марк. 4:22, Лук. 8:17, 12:2

13 Лук. 12:4

14 Дребна монета.

15 Лук. 12:6

16 Марк. 8:38, Лук. 9:26, 12:8

17 2 Тим. 2:12

18 Лук. 12:51

19 Мих. 7:6

20 Лук. 14:26

21 Мат. 16:24, Марк. 8:34

22 Марк. 8:35, Лук. 9:24, Иоан 12:25

23 Лук. 10:16, Иоан 13:20

24 Марк. 9:41

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава