От Матея свето Евангелие - Глава  12

  1 По онова време, една събота, Иисус минаваше през посевите; а учениците Му, като бяха огладнели, наченаха да късат класове и да ядат.1

  2 Фарисеите, като видяха това, рекоха Му: ето, учениците Ти вършат, каквото не е позволено да се върши в събота.

  3 А Той им рече: не сте ли чели, що стори Давид, когато огладня сам и ония, които бяха с него?

  4 Как влезе в Божия дом и изяде хлябовете на предложението, що не биваше да яде ни той, ни ония, които бяха с него, а само свещениците?2

  5 Или не сте чели в закона, че съботен ден свещениците в храма нарушават съботата, и пак не са виновни?3

  6 Но казвам ви: че тук е Оня, Който е по-голям от храма;

  7 и ако знаехте, що значи: "милост искам, а не жертва", не бихте осъдили невиновните;4

  8 защото Син Човеческий е господар и на съботата.

  9 И като отмина оттам, дойде в синагогата им.5

10 И ето, там имаше един човек с изсъхнала ръка. И за да Го обвинят, попитаха Иисуса: бива ли да се изцерява в събота?

11 А Той им рече: кой от вас, ако има една овца, и тя падне съботен ден в яма, не ще я улови и извлече?

12 Колко пък човек е по-ценен от овца! И тъй, в събота е позволено да се прави добро.

13 Тогава казва на човека: протегни си ръката. И той я протегна; и тя стана здрава като другата.

14 А фарисеите, като излязоха, наговориха се против Него, как да Го погубят. Но Иисус, като узна, отдалечи се оттам.

15 И тръгна подире Му множество народ, и Той ги всички изцери,

16 и запрети им да разгласяват за Него,

17 за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва:

18 "ето Моя Отрок, Когото избрах, Моя възлюбен, към Когото благоволи душата Ми. Ще положа Духа Си върху Него, и на народите ще възвести съд;6

19 няма да се кара, нито ще вика, и никой няма да чуе гласа Му по кръстопътищата;

20 преломена тръст няма да дочупи и тлеещ лен няма да угаси, докле не изведе съда към победа;

21 и народите ще се уповават на Неговото име."

22 Тогава доведоха при Него едного от бяс хванат, който беше сляп и ням; и го изцери, тъй че сляпонемият прогледа и проговори.7

23 И целият народ се чудеше и думаше: да не би Този да е Христос, Синът Давидов?

24 А фарисеите, като чуха това, рекоха: Той не изгонва бесовете, освен чрез Веелзевула, бесовския княз.8

25 Но Иисус, като знаеше техните помисли, рече им: всяко царство, разделено на части една против друга, запустява; и всеки град или дом, разделен на части една против друга, няма да устои.9

26 И ако сатана изгонва сатана, той се е разделил сам против себе си: тогава как ще устои царството му?

27 И ако Аз изгонвам бесовете чрез Веелзевула, синовете ви чрез кого ги изгонват? Затова те ще ви бъдат съдии.

28 Ако пък Аз изгонвам бесовете с Божий Дух, то значи, дошло е до вас царството Божие.

29 Или, как може някой да влезе в къщата на силния и да ограби покъщнината му, ако първом не върже силния? и тогава ще ограби къщата му.

30 Който не е с Мене, е против Мене; и който не събира с Мене, разпилява.

31 Затова казвам ви: всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против Духа няма да се прости на човеците;10

32 и ако някой каже дума против Сина Човечески, ще му се прости; но ако някой каже против Духа Светаго, няма да му се прости ни на този, ни на онзи свят.

33 Или признайте дървото за добро и плода му за добър, или признайте дървото за лошо и плода му за лош; защото по плода се познава дървото.

34 Рожби ехиднини! Как може да говорите добро, когато сте зли? Защото от препълнено сърце говорят устата.11

35 Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро; а лошият човек от лошото съкровище изнася лошо.

36 И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден:

37 защото по думите си ще бъдеш оправдан, и по думите си ще бъдеш осъден.12

38 Тогава някой от книжниците и фарисеите отговориха и рекоха: Учителю, искаме да видим личба от Тебе.13

39 Но Той им отговори и рече: лукав и прелюбодеен род иска личби; но личба няма да му се даде, освен личбата на пророк Иона;14

40 защото, както Иона беше в утробата китова три дни и три нощи, тъй и Син Човеческий ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.15

41 Ниневийци ще се изправят на съд с тоя род и ще го осъдят, защото те се покаяха от проповедта на Иона; а ето, тук има повече от Иона.16

42 Южната царица ще се изправи на съд с тоя род и ще го осъди, защото тя дойде от край-земя, за да чуе мъдростта Соломонова; а ето, тук има повече от Соломона.17

43 Когато нечистият дух излезе от човека, минава през безводни места, търсейки покой, и не намира;18

44 тогава казва: ще се върна в къщата си, отдето излязох. И като дойде, намира я празна, пометена и наредена;

45 тогава отива и довежда други седем духа, по-зли от себе си, и като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Тъй ще бъде и с тоя зъл род.19

46 И когато Той още говореше на народа, майка Му и братята Му стояха вън и искаха да приказват с Него.20

47 И някой Му рече: ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да говорят с Тебе.

48 А Той отговори на оногова, който Му каза това, и рече: коя е майка Ми, и кои са братята Ми?

49 И като посочи с ръка на учениците Си, рече: ето Моята майка и Моите братя;

50 защото, който изпълни волята на Моя Отец Небесен, той Ми е брат, и сестра, и майка.21


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 23:25, Марк. 2:23, Лук. 6:1

2 Изх. 29:32, 1 Царств. 21:6, Марк. 2:26, Лук. 6:4

3 Лев. 8:31, 24:9

4 Ос. 6:6, Мат. 9:13

5 Марк. 3:1, Лук. 6:6

6 Ис. 41:1

7 Лук. 11:14

8 Мат. 9:34, Марк. 3:22, Лук. 11:15

9 Марк. 3:24, Лук. 11:17

10 Марк. 3:28, Лук. 12:10, 1 Иоан 5:16

11 Лук. 6:45

12 Лук. 19:22

13 Мат. 16:1, 1 Кор. 1:22

14 Лук. 11:29

15 Иоан 2:1

16 Иоан 3:5, Лук. 11:32

17 3 Царств. 10:1, 2 Парал. 9:1, Лук. 11:31

18 Лук. 11:24

19 2 Петр. 2:20, Евр. 6:4

20 Марк. 3:31, Лук. 8:19

21 Иоан 15:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава