От Матея свето Евангелие - Глава  16

  1 Тогава пристъпиха фарисеите и садукеите и, изкушавайки Го, поискаха да им покаже личба от небето.1

  2 А Той им отговори и рече: вечер казвате: ще бъде ведро, защото небето е червено;2

  3 а сутрин - днес ще има буря, защото небето е тъмно-багрено. Лицемерци, вида на небето умеете да разпознавате, а личбите на времената не можете ли?

  4 Род лукав и прелюбодеен иска личба, но личба няма да му се даде, освен личбата на пророк Иона. И като ги остави, отмина.3

  5 Като преминаха на срещната страна, учениците Му бяха забравили да вземат хляб.4

  6 Иисус им рече: внимавайте и се пазете от кваса фарисейски и садукейски.5

  7 А те мислеха в себе си и думаха: това ще да е, задето не взехме хляб.

  8 Като разбра това Иисус, рече им: маловерци, защо сте се замислили, че не сте взели хляб?

  9 Още ли не разбирате и не помните за петте хляба на пет хиляди души, и колко коша събрахте?

10 Нито за седемте хляба на четири хиляди души, и колко кошници събрахте?

11 Как не разбирате, че не за хляб ви казах: пазете се от кваса фарисейски и садукейски?

12 Тогава те разбраха, че Той им бе казал да се пазят не от хлебен квас, а от учението фарисейско и садукейско.

13 А когато дойде в страната на Кесария Филипова, Иисус питаше учениците Си и казваше: за кого Ме човеците мислят - Мене, Сина Човечески?6

14 Те отговориха: едни - за Иоана Кръстителя, други - за Илия, а някои - за Иеремия, или за едного от пророците.

15 Той им рече: а вие за кого Ме мислите?

16 Симон Петър отговори и рече: Ти си Христос, Синът на Живия Бог.7

17 Тогава Иисус отговори и му рече: блажен си ти, Симоне, син Ионин, защото не плът и кръв ти откри това, а Моят Отец, Който е на небесата;8

18 и Аз ти казвам: ти си Петър9, и на тоя камък ще съградя църквата Си, и портите адови няма да й надделеят;10

19 и ще ти дам ключовете на царството небесно, и каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата; и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.11

20 Тогава Иисус заповяда на учениците Си, никому да не обаждат, че Той, Иисус, е Христос.12

21 Оттогава Иисус начена да открива на учениците Си, че Той трябва да отиде в Иерусалим и много да пострада от стареите, първосвещениците и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да възкръсне.

22 И Петър, като Го взе настрана, захвана да Му възразява: милостив Бог към Тебе, Господи! това няма да стане с Тебе.

23 А Той се обърна и рече Петру: махни се от Мене, сатана! Ти Ми си съблазън! защото мислиш не за това, що е Божие, а за онова, що е човешко.13

24 Тогава Иисус рече на учениците Си: ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва;14

25 защото, който иска да спаси душата15 си, ще я погуби; а който изгуби душата си заради Мене, ще я намери;

26 защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си?

27 Защото ще дойде Син Човеческий в славата на Отца Си със Своите Ангели, и тогава ще въздаде всекиму според делата му.16

28 Истина ви казвам: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят Сина Човечески да иде в царството Си.17


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 12:38, Марк. 8:11, 1 Кор. 1:22

2 Лук. 12:54

3 Иоан 2:1, Мат. 12:39

4 Марк. 8:14

5 Марк. 8:15, Лук. 12:1

6 Дан. 7:13-14, Марк. 8:27, Лук. 9:18

7 Мат. 14:33, Марк. 8:29, Лук. 9:20, Иоан 6:69

8 Мат. 11:25, 11:27

9 Камък.

10 Лук. 22:31-32, 1 Петр. 2:4, 1 Кор. 3:11

11 Мат. 18:18, Иоан 20:23

12 Марк. 8:30

13 Рим. 8:7

14 Мат. 10:38, Марк. 8:34, Лук. 14:27

15 Живота.

16 Пс. 61:13, Зах. 14:5, Мат. 25:31, Рим. 2:6, Откр. 19:14

17 Марк. 9:1, Лук. 9:27

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава