От Матея свето Евангелие - Глава  18

  1 В оня час учениците се приближиха до Иисуса и рекоха: кой ли е по-голям в царството небесно?

  2 И като повика Иисус едно дете, изправи го посред тях1

  3 и рече: истина ви казвам, ако се не обърнете и не станете като деца, няма да влезете в царството небесно;

  4 и тъй, който се смири като това дете, той е по-голям в царството небесно;2

  5 и който приеме едно такова дете в Мое име, Мене приема;

  6 а който съблазни едного от тия малките, които вярват в Мене, за него е по-добре да му надянат воденичен камък на шията и да го хвърлят в морската дълбочина.3

  7 Горко на света от съблазните, защото съблазни трябва да дойдат; обаче горко на оногова човека, чрез когото съблазън дохожда.4

  8 Ако те съблазнява ръката ти или ногата ти, отсечи ги и хвърли от себе си: по-добре е за тебе да влезеш в живота без ръка или без нога, отколкото с две ръце и с две нозе да бъдеш хвърлен в огън вечний;5

  9 и ако те съблазнява окото ти, извади го и хвърли от себе си: по-добре е за тебе с едно око да влезеш в живота, отколкото да имаш две очи, и да бъдеш хвърлен в геената огнена.6

10 Гледайте да не презрете едного от тия малките, защото, казвам ви, техните Ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец Небесен.7

11 Понеже Син Човеческий дойде да подири и спаси погиналото.8

12 Как ви се струва? Ако някой има сто овци, и една от тях се заблуди, не ще ли остави деветдесетте и девет, и не ще ли иде по планините да дири заблудената?9

13 И ако се случи да я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за деветдесетте и девет незаблудени.

14 Тъй и вашият Отец Небесен не иска да загине ни един от тия малките.

15 Ако съгреши против тебе брат ти, иди и го изобличи насаме; ако те послуша, спечелил си брата си;10

16 ако не послуша, вземи със себе си още едного или двама, та с устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума;11

17 ако ли пък не послуша тях, обади на църквата; но, ако и църквата не послуша, нека ти бъде като езичник и митар.

18 Истина ви казвам: каквото свържете на земята, ще бъде свързано на небето; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небето.12

19 Пак ви казвам, че, ако двама от вас се съгласят на земята да попросят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моя Отец Небесен;

20 защото, дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях.

21 Тогава Петър се приближи до Него и рече: Господи, колко пъти да прощавам на брата си, кога съгрешава против мене? До седем пъти ли?13

22 Иисус му отговаря: не ти казвам до седем, а до седемдесет пъти по седем.

23 Затова царството небесно прилича на цар, който поиска да си разчисти сметката със слугите си.

24 Когато почна той да разчистя сметката, доведоха при него едного, който му дължеше десет хиляди таланта;

25 а понеже тоя нямаше, с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, и жена му, и децата му, и всичко, що имаше, и да заплати;

26 тогава тоя слуга падна и, кланяйки му се, казва: господарю, имай търпение към мене, и всичко ще ти изплатя.

27 А господарят на този слуга, като се смили, пусна го и му прости дълга.

28 Слугата пък, като излезе, намери едного от другарите си, който му дължеше сто динария14, и като го хвана, давеше го и му казваше: изплати ми, което ми дължиш;

29 тогава другарят му падна пред нозете му, молеше го и думаше: имай търпение към мене, и всичко ще ти изплатя;

30 но тоя не рачи, а отиде и го хвърли в тъмница, докле да изплати дълга.

31 Другарите му, като видяха станалото, много се огорчиха и дойдоха, та разказаха на господаря си всичко, що се бе случило.

32 Тогава господарят му го повика и казва: рабе лукави, аз ти простих целия оня дълг, защото ми се примоли;

33 не трябваше ли и ти да се смилиш над другаря си, както и аз се смилих над тебе?

34 И като се разгневи господарят му, предаде го на мъчители, докле да му изплати целия дълг.

35 Тъй и Моят Отец Небесен ще стори с вас, ако всеки от вас не прости от сърце на брата си прегрешенията му.


Предишна глава Следваща глава


1 Марк. 9:36

2 Марк. 10:14, 1 Кор. 14:20

3 Марк. 9:42, Лук. 17:1

4 1 Кор. 11:19

5 Марк. 9:43

6 Втор. 13:6-8, Мат. 5:29

7 Бит. 19:16, Пс. 33:8, Евр. 1:14

8 Мат. 10:6, Лук. 9:56

9 Лук. 15:4

10 Лев. 19:17, Лук. 17:3, Иак. 5:19-20

11 Втор. 17:6, 19:15, Иоан 8:17, 2 Кор. 13:1, Евр. 10:28

12 Мат. 16:19, Иоан 20:23

13 Лук. 17:4

14 Динарий - римска сребърна монета.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава