От Матея свето Евангелие - Глава  19

  1 Когато Иисус свърши тия думи, тръгна от Галилея и дойде в пределите Иудейски, отвъд Иордан.1

  2 Подире Му тръгнаха много тълпи народ, и Той ги изцери там.

  3 И дойдоха при Него фарисеите и, изкушавайки Го, думаха Му: позволено ли е човеку да напусне жена си по всяка причина?

  4 Той им отговори и рече: не сте ли чели, че Оня, Който отначало ги сътвори, мъж и жена ги сътвори и каза:2

  5 "затова ще остави човек баща и майка и ще се прилепи до жена си, и ще бъдат двамата една плът"?3

  6 Тъй че те вече не са двама, а една плът. Прочее, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва.

  7 Те Му казват: защо тогава Моисей заповяда да даде мъжът разводно писмо и да я напусне?4

  8 Той им отговаря: поради вашето жестокосърдие ви е позволил Моисей да напускате жените си; но отначало не беше тъй;

  9 Аз пък ви казвам: който напусне жена си, освен поради прелюбодеяние, и се ожени за друга, той прелюбодействува; и който се ожени за напусната, прелюбодействува.5

10 Казват Му Неговите ученици: ако е такова задължението на човека към жената, няма полза да се жени.

11 А Той им рече: не всички възприемат тая дума, но ония, на които е дадено;

12 защото има скопци, родени тъй от майчина утроба; има и скопци, скопени от човеци; и има скопци, които сами са се скопили заради царството небесно. Който може възприе, нека възприеме.6

13 Тогава доведоха при Него деца, за да възложи върху им ръце и да се помоли; учениците пък им забраниха.7

14 Но Иисус рече: оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене, защото на такива е царството небесно.8

15 И като възложи върху им ръце, отиде си оттам.

16 И ето, един момък се доближи и Му рече: Учителю благий, какво добро да сторя, за да имам живот вечен?9

17 А Той му отговори: защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Но ако искаш да влезеш в живот вечен, опази заповедите.10

18 Казва Му: кои? А Иисус рече: не убивай, не прелюбодействувай, не кради, не лъжесвидетелствувай;11

19 почитай баща си и майка си; обичай ближния си като себе си.

20 Момъкът Му казва: всичко това съм опазил от младини; какво още ми не достига?

21 Иисус му рече: ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и раздай на сиромаси; и ще имаш съкровище на небето; па дойди и върви след Мене.

22 Като чу момъкът тая дума, отиде си натъжен, защото имаше много имот.

23 А Иисус рече на учениците Си: истина ви казвам, богат мъчно ще влезе в царството небесно;

24 и още ви казвам: по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие.

25 Като чуха това, учениците Му твърде много се чудеха и думаха: кой тогава може да се спаси?

26 А Иисус, като погледна, рече им: за човеците това е невъзможно, ала за Бога всичко е възможно.12

27 Тогава Петър отговори и Му рече: ето, ние оставихме всичко и Те последвахме; какво, прочее, ще стане с нас?13

28 А Иисус им рече: истина ви казвам, че вие, които Ме последвахте, при пакибитието14, кога Син Човеческий седне на престола на славата Си, ще седнете и вие на дванайсет престола, като съдите дванайсетте Израилеви колена;15

29 и всеки, който остави къща, или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или нивя, заради Моето име, ще получи стократно и ще наследи живот вечен.

30 А мнозина първи ще бъдат последни, и последни - първи.16


Предишна глава Следваща глава


1 Марк. 10:1

2 Бит. 1:27, Марк. 10:6

3 Бит. 2:24, Марк. 10:7-8, 1 Кор. 6:16, Еф. 5:31

4 Мат. 5:31

5 Мат. 5:32, Марк. 10:11, Лук. 16:18

6 Ис. 56:3, 1 Кор. 7:7

7 Марк. 10:13, Лук. 18:15

8 Мат. 18:3

9 Марк. 10:17, Лук. 18:18

10 Иак. 1:17

11 Изх. 20:13, Втор. 5:17

12 Иов 42:2

13 Марк. 10:28, Лук. 18:28

14 Пресъздаването на света при второто Христово пришествие.

15 Лук. 22:30

16 Марк. 10:31, Лук. 13:30

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава