От Матея свето Евангелие - Глава  20

  1 Защото царството небесно прилича на стопанин, излязъл сутрин рано да наеме работници за лозето си,1

  2 и, като се услови с работниците по динарий на ден, прати ги на лозето си;

  3 като излезе около третия час, видя други, че стоят на тържището празни,

  4 па рече и тям: идете и вие на лозето ми, и, каквото е право, ще ви дам. Те отидоха.

  5 Пак излезе около шестия и деветия час и направи същото.

  6 А като излезе около единайсетия час, намери други, че стоят празни, и им казва: защо стоите тука цял ден празни?

  7 Те му отговарят: никой не ни е наел. Той им казва: идете и вие на лозето ми, и, каквото е право, ще получите.

  8 А когато се мръкна, господарят на лозето казва на своя пристойник: повикай работниците и заплати им, като почнеш от последните до първите.

  9 И като дойдоха условените около единайсетия час, получиха по динарий.

10 А като дойдоха първите, помислиха, че ще вземат повече; но и те получиха по динарий;

11 и като получиха, зароптаха против стопанина

12 и думаха: тия последните работиха един час, а ти ги постави наравно с нас, които претърпяхме теготата на деня и жегата.

13 А той отговори и рече на едного от тях: приятелю, аз те не увреждам; нали за динарий се съгласи ти с мене?

14 Вземи своето и си иди; а на тоя последния искам да дам, каквото и на тебе;

15 нима нямам власт да правя със своето си, каквото искам? Или окото ти е завистливо, задето съм добър?

16 Тъй ще бъдат последните първи, и първите - последни; защото мнозина са звани, а малцина избрани.2

17 И като възлизаше Иисус за Иерусалим, по пътя взе насаме дванайсетте ученици и им рече:

18 ето, възлизаме за Иерусалим, и Син Човеческий ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците, и ще Го осъдят на смърт;3

19 и ще Го предадат на езичниците, за да бъде поруган, и бичуван, и разпнат; и на третия ден ще възкръсне.4

20 Тогава пристъпи до Него майката на синовете Зеведееви със синовете си и, кланяйки се, просеше нещо от Него.5

21 А Той й рече: какво искаш? Тя Му отговори: кажи, тия мои двама сина да седнат при Тебе, един отдясно, а друг отляво в Твоето царство.

22 Иисус отговори и рече: не знаете, какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз ще пия, или да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам? Те Му отговарят: можем.6

23 И казва им: чашата Ми ще пиете, и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите; но да дам да се седне Мене отдясно и отляво, не зависи от Мене; сядането е на ония, за които е приготвено от Моя Отец.

24 И десетте, като чуха, възнегодуваха за двамата братя.7

25 А Иисус, като ги повика, рече: знаете, че князете на народите господаруват над тях, и велможите властвуват върху им,

26 между вас обаче няма да бъде тъй; но който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга;

27 и който иска между вас да бъде пръв, нека ви бъде раб,

28 както Син Човеческий не дойде, за да Му служат, но да послужи и даде душата Си откуп за мнозина.8

29 И когато излизаха из Иерихон, подире Му вървеше множество народ.9

30 И ето, двама слепци, седнали край пътя, като чуха, че Иисус минава, извикаха и казваха: помилуй ни, Господи, Сине Давидов!10

31 А народът ги смъмри, за да млъкнат; но те повече викаха и казваха: помилуй ни, Господи, Сине Давидов!

32 Иисус се спря, повика ги и рече: какво искате да ви сторя?

33 Отговарят Му: Господи, да се отворят очите ни.

34 А Иисус, като се смили, допря се до очите им, и веднага прогледнаха очите им; и те тръгнаха след Него.


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 21:33

2 Мат. 19:30, 22:14

3 Марк. 10:33, Лук. 18:31

4 Марк. 10:34, Иоан 18:31-32

5 Марк. 10:35

6 Мат. 26:39, 26:42

7 Марк. 10:41, Лук. 22:24

8 Мат. 26:28, Иоан 11:51, Фил. 2:7-8

9 Марк. 10:46, Лук. 18:35

10 Мат. 9:27

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава