От Матея свето Евангелие - Глава  28

  1 И като мина събота, на разсъмване, в първия ден на седмицата, дойде Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба.1

  2 И ето, стана голям трус: защото Ангел Господен слезе от небето, пристъпи, отвали камъка от вратата гробни и седеше върху него;

  3 видът му беше като светкавица, а дрехата му - бяла като сняг;

  4 и пазачите, уплашени от него, се разтрепериха и станаха като мъртви.

  5 Ангелът се обърна към жените и им рече: не бойте се; зная, че търсите разпнатия Иисуса;2

  6 няма Го тук: Той възкръсна, както беше казал; дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ,3

  7 и идете скоро, та обадете на учениците Му, че Той възкръсна от мъртвите, и ето, преварва ви в Галилея; там ще Го видите. На, казах ви.4

  8 И като излязоха бързо из гроба, те със страх и радост голяма се затекоха да обадят на учениците Му.

  9 А когато отиваха да обадят на учениците Му, ето, Иисус ги срещна и рече: радвайте се! А те се приближиха, хванаха се за нозете Му и Му се поклониха;5

10 тогава Иисус им казва: не бойте се; идете и обадете на братята Ми, да идат в Галилея, и там ще Ме видят.6

11 Когато те отиваха, ето, някои от стражата, като влязоха в града, обадиха на първосвещениците за всичко станало.

12 И тия, като се събраха със стареите и се съветваха, дадоха на войниците доста пари

13 и рекоха: кажете, че учениците Му дойдоха нощем и Го откраднаха, когато ние спяхме,

14 и ако за това стигне слух до управителя, ние ще уталожим гнева му, и вас ще избавим от грижи.

15 А те взеха парите и постъпиха, според както бяха научени. И тая мълва се носи между иудеите доднес.

16 А единайсетте ученици отидоха в Галилея, на планината, дето им бе заповядал Иисус;

17 и като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.

18 И като се приближи Иисус, заговори и им рече: даде Ми се всяка власт на небето и на земята.7

19 И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа,

20 и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин.


Предишна глава Следваща глава


1 Марк. 16:1, Лук. 24:1, Иоан 20:1

2 Марк. 15:6

3 Мат. 12:40, 16:21, 17:23

4 Мат. 26:32, Марк. 14:28, Иоан 21:1, Деян. 1:3, 10:41, 1 Кор. 15:5

5 Марк. 16:9, Иоан 20:14

6 Иоан 20:17, Евр. 2:11

7 Мат. 11:27, Лук. 1:32, Иоан 3:35, 13:3, 17:2, 1 Петр. 3:22, Рим. 14:9, Еф. 2:8, Откр. 19:16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава