От Матея свето Евангелие - Глава  3

  1 В ония дни дохожда Иоан Кръстител и проповядва в Иудейската пустиня1

  2 и казва: покайте се, защото се приближи царството небесно.

  3 Защото този е, за когото е казал пророк Исаия: "гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му".2

  4 А сам Иоан носеше дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си; а храната му беше акриди и див мед.3

  5 Тогава Иерусалим и цяла Иудея, и цяла Иорданска околност излизаха при него

  6 и се кръщаваха от него в река Иордан, като изповядваха греховете си.

  7 И като видя Иоан мнозина фарисеи и садукеи, че дохождат при него да се кръстят, рече им: рожби ехиднини! кой ви подсказа да бягате от бъдещия гняв?4

  8 Сторете, прочее, плод достоен за покаяние

  9 и не помисляйте да думате в себе си: наш отец е Авраам; защото, казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне чеда Аврааму;5

10 и секирата лежи вече при корена на дърветата; затова всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичано и хвърляно в огън;6

11 аз ви кръщавам с вода за покаяние; но Оня, Който иде подире ми, е по-силен от мене; аз не съм достоен да Му понеса обущата; Той ще ви кръсти с Дух Светий и с огън;7

12 лопатата Му е в ръката Му, и Той ще очисти гумното Си и ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори с неугасим огън.8

13 Тогава Иисус дохожда от Галилея на Иордан при Иоана, за да се кръсти от него.9

14 А Иоан Го възпираше и думаше: аз имам нужда да се кръстя от Тебе, а Ти ли идеш при мене?

15 Но Иисус му отговори и рече: остави сега; защото тъй нам подобава да изпълним всяка правда. Тогава Иоан Го допуска.

16 И като се кръсти, Иисус веднага излезе из водата, и ето, отвориха Му се небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху Него.10

17 И ето, глас от небесата, който казваше: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.11


Предишна глава Следваща глава


1 Марк. 1:4, Лук. 3:3, Иоан 1:28, Деян. 13:24

2 Ис. 40:30, Марк. 1:3, Лук. 3:4, Иоан 1:23

3 Марк. 1:6

4 Мат. 23:33, Лук. 3:7

5 Иоан 8:39, Деян. 13:26

6 Мат. 7:19

7 Марк. 1:8, Лук. 3:16, Иоан 1:26, Деян. 1:5, 2:2-4

8 Лук. 3:17

9 Марк. 1:9, Лук. 3:21

10 Марк. 1:10, Лук. 3:21, Иоан 1:32

11 Марк. 1:11, Лук. 3:22, Иоан 5:37, 2 Петр. 1:17, Кол. 1:13

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава