От Матея свето Евангелие - Глава  5

  1 Като видя народа, Той се възкачи на планината; и когато седна, учениците Му се приближиха до Него.

  2 И Той, като отвори устата Си, поучаваше ги и казваше:

  3 блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.1

  4 Блажени плачещите, защото те ще се утешат.2

  5 Блажени кротките, защото те ще наследят земята.3

  6 Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.

  7 Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани.

  8 Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.4

  9 Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.5

10 Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно.6

11 Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене.7

12 Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата; тъй бяха гонени и пророците, които бяха преди вас.8

13 Вие сте солта на земята. Но, ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците.9

14 Вие сте светлината на света. Не може се укри град, който стои навръх планина.10

15 Нито запалят светило и го турят под крина, а на светилник, и свети на всички вкъщи.11

16 Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш Отец.12

17 Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня.

18 Защото, истина ви казвам: докле премине небето и земята, ни една йота, или една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.13

19 И тъй, който наруши една от най-малките тия заповеди и тъй поучи човеците, той най-малък ще се нарече в царството небесно; а който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно.

20 Защото, казвам ви, ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в царството небесно.

21 Слушали сте, че бе казано на древните: "не убивай; а който убие, виновен е пред съда".14

22 Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда, а който каже на брата си: "рака"15, виновен ще бъде пред синедриона16; а който пък каже: "безумнико", виновен ще бъде за геената огнена.

23 И тъй, ако принасяш дара си на жертвеника, и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе,

24 остави дара си там пред жертвеника и иди първом се помири с брата си, и тогава дойди и принеси дара си.

25 Помирявай се с противника си скоро, докле си още на път с него към съдилището, за да не би някак противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на слугата и да бъдеш хвърлен в тъмница;17

26 истина ти казвам: няма да излезеш оттам, докле не върнеш и последния кодрант18.

27 Слушали сте, че бе казано на древните: "не прелюбодействувай".19

28 Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.

29 И ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената огнена.20

30 И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената.

31 Казано бе също: "ако някой напусне жена си, нека й даде разводно писмо".21

32 Аз пък ви казвам: който напусне жена си, не поради прелюбодеяние, той я прави да прелюбодействува; и който се ожени за напусната, той прелюбодействува.

33 Слушали сте още, че бе казано на древните: "клетва не престъпяй, а изпълнявай пред Господа клетвите си".22

34 Аз пък ви казвам: да се не кълнете никак: ни в небето, защото е престол Божий;

35 ни в земята, защото е подножие на нозете Му; ни в Иерусалим, защото е град на великия Цар;

36 ни в главата си се кълни, защото не можеш направи ни един косъм бял или черен.

37 Но думата ви да бъде: да, да; не, не; а каквото е повече от това, то е от лукавия.23

38 Слушали сте, че бе казано: "око за око, и зъб за зъб".24

39 Аз пък ви казвам: да се не противите на злото. Но, ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата.25

40 И на тоя, който поиска да се съди с тебе и да ти вземе ризата, дай му и горната дреха.

41 И който те принуди да вървиш с него една миля, върви с него две.

42 Томува, който ти проси, давай, и не се отвръщай от оногова, който ти иска назаем.26

43 Слушали сте, че бе казано: "обичай ближния си, и мрази врага си".27

44 Аз пък ви казвам: обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които ви обиждат и гонят,28

45 за да бъдете синове на вашия Отец Небесен; защото Той оставя Своето слънце да грее над лоши и добри, и праща дъжд на праведни и неправедни.29

46 Защото, ако обикнете ония, които вас обичат, каква вам награда? Не правят ли същото и митарите?

47 И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не постъпват ли тъй и езичниците?

48 И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец.


Предишна глава Следваща глава


1 Лук. 6:20

2 Ис. 61:2-3, Лук. 6:21

3 Пс. 36:11

4 Пс. 23:4

5 Евр. 12:14

6 1 Петр. 3:14

7 Лук. 6:22, 1 Петр. 4:14

8 Мат. 21:35

9 Марк. 9:50, Лук. 14:34

10 Фил. 2:15

11 Марк. 4:21, Лук. 8:16, 11:33

12 1 Петр. 2:12, Фил. 2:15

13 Лук. 16:17

14 Изх. 20:13, Втор. 5:17, Мат. 19:18, Марк. 10:19, Лук. 18:20

15 Празноглав, смахнат.

16 Върховно съдилище.

17 Лук. 12:58

18 Малка римска монета

19 Изх. 20:14, Втор. 5:18

20 Втор. 13:6-8, Мат. 18:8-9, Марк. 9:43, 9:47

21 Втор. 24:1, Мат. 19:7, Марк. 10:4, 10:11, Лук. 16:18, 1 Кор. 7:10

22 Лев. 19:12, Втор. 23:21, Изх. 20:7

23 Иак. 5:12

24 Изх. 21:24, Лев. 24:20, Втор. 19:21

25 Лук. 6:29, Иак. 3:13, Рим. 12:17, 1 Кор. 6:7, 1 Сол. 5:15

26 Втор. 15:7, Лук. 6:34

27 Лев. 19:18, Мат. 22:39, Марк. 12:31, Иак. 2:8, Рим. 13:9

28 Лук. 6:27, 23:34, Деян. 7:60, 1 Кор. 4:12

29 Лук. 6:35

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава