От Матея свето Евангелие - Глава  6

  1 Гледайте да не проявявате своята праведност пред човеците, за да ви видят; инак, няма да имате награда при Небесния ваш Отец.

  2 И тъй, кога правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерците по синагоги и по улици, за да ги хвалят човеците. Истина ви казвам: те вече получават своята награда.1

  3 А ти кога правиш милостиня, нека лявата ти ръка не знае, какво прави дясната,

  4 та милостинята ти да бъде скришом; и твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве.

  5 И кога се молиш, не бъди като лицемерците, които обичат да се спират по синагоги и по кръстопътища да се молят, за да се покажат пред човеците. Истина ви казвам, те вече получават своята награда.

  6 А ти, кога се молиш, влез в скришната си стая и, като си заключиш вратата, помоли се на твоя Отец, Който е на тайно; и твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве.

  7 А кога се молите, не говорете излишно като езичниците; защото те мислят, че в многословието си ще бъдат чути;

  8 прочее, не бивайте тям подобни; защото вашият Отец знае, от какво имате нужда, още преди да поискате от Него.

  9 А молете се тъй: Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име;2

10 да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята;

11 насъщния ни хляб дай ни днес;

12 и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си;

13 и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия; защото Твое е царството, и силата, и славата вовеки. Амин.

14 Защото, ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости Небесният ви Отец;3

15 ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви.

16 Също, кога постите, не бивайте намръщени като лицемерците; защото те си правят лицата мрачни, за да се покажат пред човеците, че постят. Истина ви казвам, те получават своята награда.

17 А ти, кога постиш, помажи главата си и умий лицето си,

18 та да се покажеш, че постиш не пред човеците, но пред твоя Отец, Който е на тайно; и твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве.

19 Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат;

20 но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават и не крадат;4

21 защото, дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.

22 Светило за тялото е окото. Затова, ако твоето око бъде чисто, и цялото твое тяло ще бъде светло;5

23 ако пък твоето око бъде лукаво, цялото твое тяло ще бъде тъмно. И тъй, ако светлината, що е в тебе, е тъмнина, то колко ли голяма ще е тъмнината?

24 Никой не може да слугува на двама господари: защото или единия ще намрази, а другия ще обикне; или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона6.7

25 Затова казвам ви: не се грижете за душата си, какво да ядете и да пиете, ни за тялото си, какво да облечете. Душата не струва ли повече от храната, и тялото от облеклото?8

26 Погледнете птиците небесни, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и вашият Отец Небесен ги храни. Не сте ли вие много по-ценни от тях?

27 Па и кой от вас със своята грижа може да придаде на ръста си един лакът?

28 Защо се грижите и за облекло? Взрете се в полските кринове, как растат: не се трудят, нито предат;

29 а казвам ви, че нито Соломон във всичката си слава не се е облякъл тъй, както всеки един от тях;

30 и ако полската трева, която днес я има, а утре се хвърля в пещ, Бог тъй облича, колко повече вас, маловерци!

31 И тъй, не се грижете и не думайте: какво да ядем, или какво да пием, или какво да облечем?

32 Защото всичко това търсят езичниците, и защото вашият Небесен Отец знае, че имате нужда от всичко това.

33 Но първом търсете царството на Бога и Неговата правда, и всичко това ще ви се придаде.9

34 И тъй, не се грижете за утре, защото утрешният ден сам ще се грижи за своето: доста е на всеки ден злобата му.


Предишна глава Следваща глава


1 Рим. 12:8

2 Лук. 11:2

3 Сир. 28:2, Марк. 11:25

4 Лук. 12:21, 12:33, 1 Тим. 6:19

5 Лук. 11:34

6 На богатството

7 Лук. 16:13

8 Пс. 54:23, Лук. 12:22, 1 Петр. 5:7

9 Марк. 10:30, Лук. 12:31, 1 Тим. 4:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава