От Матея свето Евангелие - Глава  8

  1 А когато слезе от планината, подире Му тръгна множество народ.

  2 И ето, приближи се един прокажен, кланяше Му се и казваше: Господи, ако искаш, можеш ме очисти.1

  3 Иисус, като протегна ръка, докосна се до него и рече: искам, очисти се! И той веднага се очисти от проказата.

  4 И каза му Иисус: гледай, никому не обаждай; но иди, покажи се на свещеника и принеси дара, който е заповядал Моисей, тям за свидетелство.2

  5 А когато влезе Иисус в Капернаум, приближи се до Него един стотник, молеше Го и казваше:3

  6 Господи, слугата ми лежи у дома разслабен и люто страда.

  7 Иисус му казва: ще дойда и ще го излекувам.

  8 А стотникът отговори и рече: Господи, аз не съм достоен да влезеш под покрива ми; но кажи само дума и слугата ми ще оздравее;

  9 защото и аз съм подвластен човек и имам мен подчинени войници; едному казвам: върви, и отива; и другиму: дойди, и дохожда; и на слугата си: направи това, и прави.

10 Като чу това, Иисус се почуди и рече на ония, които вървяха подире Му: истина ви казвам, нито в Израиля намерих толкова голяма вяра.

11 И казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насядат на трапеза с Авраама, Исаака и Иакова в царството небесно,

12 а синовете на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.4

13 И рече Иисус на стотника: иди си и, както си повярвал, нека ти бъде. И слугата му оздравя в същия час.

14 Като дойде в къщата на Петра, Иисус видя тъща му, че лежи болна от огница,5

15 и допря се до ръката й, и огницата я остави; тя стана и им служеше.

16 А като се свечери, доведоха при Него мнозина, хванати от бяс, и Той с една дума изгони духовете и излекува всички болни,6

17 за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: "Той взе върху Си нашите немощи и понесе болестите".7

18 И като видя Иисус около Себе Си множество народ, заповяда на учениците да отплуват отвъд.

19 Тогава един книжник се приближи до Него и Му рече: Учителю, ще вървя след Тебе, където и да идеш.8

20 А Иисус му казва: лисиците имат леговища, и птиците небесни - гнезда; а Син Човеческий няма, де глава да подслони.

21 Друг пък от учениците Му рече: Господи, позволи ми, първом да отида и погреба баща си.

22 Но Иисус му рече: върви след Мене, и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци.9

23 И когато влезе в кораба, последваха Го учениците Му.10

24 И ето, голяма буря настана в морето, тъй че корабът се покриваше от вълните, а Той спеше.

25 Тогава учениците Му се приближиха до Него, събудиха Го и рекоха: Господи, спаси ни; загиваме!

26 А Той им каза: защо сте толкова страхливи, маловерци? Тогава, като стана, запрети на ветровете и на морето, и настана голяма тишина.

27 А човеците се почудиха и рекоха: какъв е Тоя, та и ветровете и морето Му се покоряват?

28 И когато стигна на отвъдния бряг, в страната Гергесинска, срещнаха Го двама, хванати от бяс, излезли от гробищата; те бяха тъй свирепи, че никой не смееше да минава по тоя път.11

29 И ето, те извикаха и казаха: какво имаш Ти с нас, Иисусе, Сине Божий? Нима си дошъл тука да ни мъчиш преди време?12

30 А далеч от тях пасеше голямо стадо свини.

31 И бесовете Го молеха и думаха: ако ни изгониш, позволи ни да идем в стадото свини.

32 И Той им рече: идете. И те излязоха и отидоха в стадото свини. И ето, сурна се цялото стадо свини низ стръмнината в морето и се издави във водата.

33 А свинарите побягнаха и, като отидоха в града, разказаха за всичко и за онова, що се бе случило с хванатите от бяс.

34 И ето, цял град излезе да посрещне Иисуса и, като Го видяха, молиха Го да си отиде от пределите им.


Предишна глава Следваща глава


1 Марк. 1:40, Лук. 5:12

2 Лев. 14:3-4, Марк. 1:44, Лук. 5:14

3 Лук. 7:2

4 Мат. 22:13

5 Марк. 1:29-30, Лук. 4:38

6 Марк. 1:32, Лук. 4:40

7 Ис. 53:4, 1 Петр. 2:24

8 Лук. 9:57

9 Лук. 9:60

10 Марк. 4:35-36, Лук. 8:22

11 Марк. 5:1-2, Лук. 8:27

12 Марк. 1:24

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава