От Матея свето Евангелие - Глава  9

  1 Тогава Той влезе в един кораб, отплува обратно и пристигна в града Си.1

  2 И ето, донесоха при Него един разслабен, сложен на постелка. И като видя Иисус вярата им, каза на разслабения: дерзай, чедо, прощават ти се греховете!2

  3 Тогава някои от книжниците казаха в себе си: Той богохулствува.

  4 А Иисус, като видя помислите им, рече: защо мислите лошо в сърцата си?

  5 Защото кое е по-лесно? Да кажа: прощават ти се греховете ли; или да кажа: стани и ходи?3

  6 Но за да знаете, че Син Човеческий има власт на земята да прощава грехове (тогава казва на разслабения): стани, вземи си постелката и върви у дома си.

  7 И той стана, взе си постелката и отиде у дома си.

  8 А народът, като видя това, почуди се и прослави Бога, Който е дал такава власт на човеците.

  9 Когато минаваше оттам, Иисус видя едного човека, на име Матей, седнал на митницата, и му казва: върви след Мене. И тоя стана и тръгна след Него.4

10 И когато Иисус седеше на трапеза вкъщи, ето, мнозина митари и грешници дойдоха и насядаха с Него и с учениците Му.

11 Като видяха това, фарисеите рекоха на учениците Му: защо вашият Учител яде и пие с митари и грешници?

12 А Иисус, като чу това, рече им: здравите нямат нужда от лекар, а болните;

13 идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.5

14 Тогава дохождат при Него Иоановите ученици и казват: защо ние и фарисеите много постим, а Твоите ученици не постят?6

15 А Иисус им рече: нима могат сватбарите да тъгуват, докле е с тях младоженецът? Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава ще постят.

16 И никой не кърпи вехта дреха с кръпка от небелен плат; защото новопришитото ще отдере от вехтото, и съдраното ще стане още по-грозно.7

17 Нито пък наливат ново вино във вехти мехове; инак, меховете ще се спукат, и виното ще изтече, и меховете ще се изхабят; но ново вино наливат в нови мехове, и ще се запази едното и другото.

18 Когато им говореше това, началник някой се приближи до Него, кланяше Му се и казваше: дъщеря ми тоя час умря; но дойди, възложи ръката Си върху нея, и тя ще оживее.8

19 И като стана Иисус, тръгна подире му с учениците Си.

20 И ето, една жена, която бе страдала от кръвотечение дванайсет години, приближи се изотзад и се допря до края на дрехата Му,9

21 защото си думаше: ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея.

22 А Иисус, като се обърна и я видя, рече: дерзай, дъще, твоята вяра те спаси? От тоя час жената оздравя.

23 И когато Иисус дойде в къщата на началника и видя свирачите и народа смутен,

24 рече им: излезте вън; защото момичето не е умряло, а спи. И те Му се смееха.

25 А когато народът биде отпратен, Той влезе, хвана момичето за ръка, и то стана.

26 И разчу се това по цялата оная земя.

27 Когато Иисус си отиваше оттам, тръгнаха подире Му двама слепци и викаха: помилуй ни, Иисусе, Сине Давидов!10

28 А когато дойде вкъщи, слепците се приближиха до Него. И Иисус им рече: вярвате ли, че мога стори това? Те Му казват: да, Господи!

29 Тогава Той се допря до очите им и рече: нека ви бъде по вашата вяра.

30 И очите им се отвориха, а Иисус им строго заповяда: гледайте, никой да не узнае.

31 А те, като излязоха, разгласиха за Него по цялата оная земя.

32 Когато пък тия излизаха, ето, доведоха при Него един ням човек, хванат от бяс.11

33 И след като бесът биде изгонен, немият проговори. А народът се чудеше и думаше: никога не е бивало такова нещо в Израиля.

34 А фарисеите думаха: Той изгонва бесовете със силата на бесовския княз.12

35 И ходеше Иисус по всички градове и села, като поучаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа.13

36 Като видя тълпите народ, съжали ги, задето са изнурени и пръснати като овци, които нямат пастир.14

37 Тогава казва на учениците Си: жетвата е голяма, а работниците малко,15

38 затова, молете Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си.16


Предишна глава Следваща глава


1 Марк. 2:1

2 Марк. 2:3, Лук. 5:18

3 Марк. 2:9, Лук. 5:23

4 Марк. 2:14, Лук. 5:27

5 Ос. 6:6, Мат. 12:7, Марк. 2:17, Лук. 5:32

6 Марк. 2:18, Лук. 5:33

7 Марк. 2:21, Лук. 5:36

8 Марк. 5:22, Лук. 8:41

9 Марк. 5:25

10 Мат. 20:30

11 Лук. 11:14

12 Мат. 12:34, Марк. 3:22, Лук. 11:15

13 Марк. 6:6, Лук. 13:22

14 Ис. 53:6, Марк. 6:34

15 Лук. 10:2, Иоан 4:35

16 2 Сол. 3:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава