От Марка свето Евангелие - Глава  1

  1 Начало на Евангелието на Иисуса Христа, Сина Божий,

  2 както е писано у пророците: "ето, Аз изпращам пред лицето Ти Моя Ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе."1

  3 "Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му."2

  4 Иоан кръщаваше в пустинята и проповядваше покайно кръщение за опрощаване грехове.3

  5 И излизаха при него цялата Иудейска страна и иерусалимци, и всички се кръщаваха от него в река Иордан, като изповядваха греховете си.

  6 А Иоан носеше дреха от камилска вълна, и кожен пояс на кръста си, и ядеше акриди и див мед.4

  7 И проповядваше, думайки: след мене иде по-силният от мене, на Когото не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата Му;5

  8 аз ви кръстих с вода, а Той ще ви кръсти с Дух Светий.6

  9 И в ония дни дойде Иисус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иоана в Иордан.7

10 И когато излизаше от водата, веднага видя да се разтварят небесата, и Духът като гълъб да слиза върху Него.8

11 И глас биде от небесата: Ти си Моят Син възлюблен, в Когото е Моето благоволение.

12 Веднага след това Духът Го извежда в пустинята.9

13 И Той беше там, в пустинята, четирийсет дни, изкушаван от сатаната; беше със зверовете; и Ангелите Му служеха.

14 А след като бе предаден Иоан, Иисус дойде в Галилея и, проповядвайки благовестието за царството Божие,10

15 казваше: времето се изпълни, и наближи царството Божие; покайте се и вярвайте в Евангелието.11

16 А като вървеше покрай Галилейско море, видя Симона и брата му Андрея да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари.12

17 И рече им Иисус: вървете след Мене, и Аз ще ви направя да бъдете ловци на човеци.

18 И те веднага оставиха мрежите си и тръгнаха след Него.

19 И като отмина малко, Той видя Иакова Зеведеев и брата му Иоана, също в кораб, да кърпят мрежите си;

20 и тозчас ги повика. И те оставиха баща си Зеведея в кораба с надничарите и тръгнаха след Него.

21 След това дохождат в Капернаум; и наскоро в събота Той влезе в синагогата и поучаваше.13

22 И чудеха се на учението Му, понеже Той ги поучаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците.14

23 Имаше в синагогата им човек с нечист дух, който извика и каза:15

24 о, какво имаш Ти с нас, Иисусе Назареецо! Дошъл си да ни погубиш ли? Зная Те, кой си Ти, Светия Божий.16

25 Но Иисус му запрети, като рече: млъкни и излез из него!

26 Тогава нечистият дух, като го стърси и изкрещя с висок глас, излезе из него.

27 И всички изтръпнаха от ужас, тъй че един други се питаха и казваха: що е това? Какво е това ново учение, та и на нечисти духове Той властно заповядва, и те Му се покоряват?

28 И веднага се пръсна слух за Него по цялата околност Галилейска.

29 И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Иакова и Иоана в къщата на Симона и Андрея.17

30 А тъщата Симонова лежеше от огница; и начаса Му казват за нея.

31 Като се приближи, Той я хвана за ръка и я повдигна; и огницата веднага я остави, и тя им прислужваше.

32 А привечер по заник-слънце, довеждаха при Него всички болни и хванати от бяс.18

33 И целият град се бе събрал пред вратата.

34 И Той изцери мнозина, които страдаха от разни болести; изгони много бесове, и не оставяше бесовете да казват, че знаят, какво Той е Христос.19

35 А сутринта, като стана в тъмни зори, излезе и се отдалечи в самотно място, и там се молеше.

36 Симон и ония, които бяха с Него, притърчаха подире Му;

37 и като Го намериха, казаха Му: всички Те търсят.

38 Той им каза: да идем в близките села и градове, та и там да проповядвам, защото затова съм излязъл.20

39 И проповядваше в синагогите им по цяла Галилея и изгонваше бесовете.

40 Дохожда при Него един прокажен и, молейки Го, пада пред Него на колене и Му казва: ако искаш, можеш ме очисти.21

41 А Иисус, като се смили, протегна ръка, докосна се до него и му рече: искам, очисти се!

42 След тия Негови думи проказата веднага се махна от него, и той стана чист.

43 И като го изгледа строго, Иисус начаса го отпрати,

44 и му рече: гледай, никому нищо не обаждай, а иди, покажи се на свещеника, и принеси за очистянето си, каквото е заповядал Моисей, тям за свидетелство.22

45 А той, като излезе, захвана да разказва много и да разглася за станалото, тъй че Иисус не можеше вече да влезе явно в града, а се намираше навън, в самотни места. И дохождаха при Него отвсякъде.


Предишна глава Следваща глава


1 Мал. 3:1, Мат. 11:10, Лук. 7:27

2 Ис. 40:3, Мат. 3:3, Лук. 3:4, Иоан 1:23

3 Мат. 3:1, Лук. 3:3, Иоан 1:31, Деян. 13:24

4 Лев. 11:22, Мат. 3:4

5 Лук. 3:11, Иоан 1:27

6 Деян. 1:5, 2:4, 1 Кор. 12:13

7 Мат. 3:13, Лук. 3:21

8 Мат. 3:16, Лук. 3:21, Иоан 1:32

9 Мат. 4:1, Лук. 4:1

10 Мат. 4:12, Лук. 4:14, Иоан 4:43

11 Мат. 4:17

12 Мат. 4:18

13 Мат. 4:13, Лук. 4:31

14 Мат. 7:28, Лук. 4:32

15 Лук. 4:33

16 Дан. 9:24, Мат. 8:29, Иак. 2:19

17 Мат. 8:14, Лук. 4:38

18 Мат. 8:16, Лук. 4:40

19 Марк. 3:12, Лук. 4:41, Деян. 16:17, 19:15

20 Лук. 4:43

21 Мат. 8:2, Лук. 5:12

22 Лев. 13:2, Мат. 8:4, Лук. 5:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава