От Марка свето Евангелие - Глава  11

  1 Когато наближиха до Иерусалим, до Витфагия и Витания, при Елеонската планина, Иисус изпраща двама от учениците Си1

  2 и им казва: идете в селото, що е насреща ви, и щом влезете в него, ще намерите вързано осле, което никой човек не е възсядал; отвържете го и докарайте.

  3 И ако някой ви рече: защо правите това? отговорете, че то е потребно Господу; и веднага ще го прати тука.

  4 Те отидоха и намериха ослето, вързано о вратата на улицата, и го отвързаха.

  5 И някои от стоещите там им казваха: какво правите? защо отвързвате ослето?

  6 А те им отговориха, както им бе заповядал Иисус, и ония ги пуснаха.

  7 И докараха ослето при Иисуса, намятаха върху него дрехите си, и Иисус го възседна.2

  8 А мнозина постилаха дрехите си по пътя; други пък сечеха клони от дърветата и постилаха по пътя.3

  9 И които вървяха отпред, и които Го съпровождаха, възклицаваха и казваха: осана, благословен Идещият в име Господне!4

10 Благословено царството на отца ни Давида, което иде в име Господне! Осана във висините!

11 И влезе Иисус в Иерусалим и в храма; като разгледа всичко, и понеже беше вече късно, излезе и отиде във Витания с дванайсетте.

12 На другия ден, когато излязоха от Витания, Той огладня;

13 и като видя отдалеч една смоковница, покрита с листа, отиде, дано намери нещо на нея; но, като дойде при нея, не намери нищо, освен листа, понеже още не беше време за смокини.

14 И рече й Иисус: занапред никой да не вкуси плод от тебе вовеки! И чуха това учениците Му.

15 Дойдоха в Иерусалим. Иисус, като влезе в храма, почна да пъди продавачите и купувачите в храма; и прекатури масите на менячите и пейките на гълъбопродавците;5

16 и не позволяваше да пренесе някой през храма какъвто и да е съд.

17 И поучаваше ги, като казваше: не е ли писано: "домът Ми ще се нарече дом молитвен за всички народи"? А вие го направихте разбойнишки вертеп.6

18 Чуха това книжниците и първосвещениците и гледаха, как да Го погубят, понеже се бояха от Него, тъй като цял народ се чудеше на учението Му.

19 А когато се стъмни, Той излезе вън от града.

20 Сутринта, минавайки, видяха, че смоковницата бе изсъхнала от корен.

21 И като си спомни, Петър Му казва: Рави, виж, смоковницата, която Ти прокле, изсъхнала.

22 Иисус им отговори и рече:

23 имайте вяра в Бога. Защото, истина ви казвам: ако някой каже на тая планина: дигни се и се хвърли в морето, и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че ще стане по думите му, - ще му се сбъдне, каквото и да каже.

24 Затова казвам ви: всичко, каквото бихте поискали в молитва, вярвайте, че ще получите; и ще ви бъде дадено.7

25 И кога стоите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, та и Небесният ви Отец да прости вам прегрешенията ви.8

26 Ако ли вие не прощавате, и Небесният ви Отец няма да прости вам прегрешенията ви.

27 И дойдоха пак в Иерусалим. И когато Той ходеше из храма, приближиха се до Него първосвещениците и книжниците и стареите9

28 и Му казват: с каква власт вършиш това? и кой Ти е дал тая власт да вършиш това?

29 А Иисус им отговори и рече: ще ви попитам и Аз една дума, и отговорете Ми; тогава и Аз ще ви кажа, с каква власт върша това.

30 Кръщението Иоаново от небето ли беше, или от човеците? отговорете Ми.

31 А те разсъждаваха помежду си и казваха: ако речем, от небето, ще каже: а защо му не повярвахте?

32 Ако ли речем, от човеците - бояха се от народа; понеже всички приемаха, че Иоан наистина беше пророк.

33 И казаха в отговор Иисусу: не знаем. Тогава Иисус им отговори и рече: и Аз ви не казвам, с каква власт върша това.


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 21:1, Лук. 19:29

2 Мат. 21:7, Лук. 19:35

3 Иоан 12:13

4 Пс. 117:26

5 Мат. 21:12, Лук. 19:45, Иоан 2:14

6 Ис. 56:7, Иер. 7:11

7 Мат. 7:7, Лук. 11:9, Иоан 14:13

8 Сир. 28:2, Мат. 6:14, Еф. 4:32, Кол. 3:13

9 Мат. 21:23, Лук. 20:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава