От Марка свето Евангелие - Глава  12

  1 И почна да им говори с притчи: някой си човек насади лозе, и огради го с плет, и изкопа лин, и съгради кула, и като го предаде на лозари, отиде си.1

  2 И на времето си изпрати при лозарите един слуга, за да вземе от тях от плода на лозето.

  3 А те, като го хванаха, биха го и отпратиха без нищо.2

  4 Пак изпрати при тях друг слуга; и него като замериха с камъни, пукнаха му главата и го пуснаха с безчестие.

  5 Изпрати и другиго; и него убиха; и мнозина други или биха, или убиха.

  6 А понеже още имаше едничък син, обичен нему, най-сетне изпрати и него при тях, думайки: ще се засрамят от сина ми.

  7 Но лозарите казаха помежду си: това е наследникът; хайде да го убием, и наследството ще бъде наше.3

  8 И като го уловиха, убиха го и хвърлиха вън от лозето.4

  9 Какво, прочее, ще направи господарят на лозето? Ще дойде и ще погуби лозарите, и ще даде лозето на други.

10 Нима и това не сте чели в Писанието: "камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла:5

11 това стана от Господа, и е дивно в очите ни"?

12 И търсеха повод да Го хванат, но се побояха от народа, понеже разбраха, че за тях каза притчата; и като Го оставиха, отидоха си.

13 И изпращат при Него някои от фарисеите и иродианите, за да Го уловят на дума.6

14 Те дойдоха и Му казват: Учителю, знаем, че си справедлив и немариш за никого, понеже не гледаш на ничие лице, а истински поучаваш на път Божий. Позволено ли е да се дава данък кесарю, или не? Да дадем ли, или да не дадем?

15 А Той, като знаеше тяхното лицемерие, рече им: що Ме изкушавате? донесете Ми един динарий да го видя.

16 И те донесоха. Тогава им казва: чий е този образ и надпис? Те Му казаха: на кесаря.

17 Иисус им отговори и рече: отдайте кесаревото кесарю, а Божието Богу. И те Му се почудиха.7

18 След това дойдоха при Него садукеи, които казват, че няма възкресение, и Го попитаха, казвайки:8

19 Учителю, Моисей ни е написал: ако някому умре брат и остави жена, а деца не остави, то нека брат му вземе жена му и въздигне потомство на брата си.9

20 Имаше седем братя: първият взе жена, и на умиране не остави потомство.

21 Взе я вторият, и умря, но и той не остави потомство; също и третият.

22 Вземаха я и седмината, и не оставиха потомство. След всички умря и жената.

23 И тъй, при възкресението, кога възкръснат, кому от тях ще бъде жена? понеже седмината я имаха за жена.

24 Иисус им отговори и рече: не от това ли се заблуждавате, задето не знаете Писанията, нито силата Божия?

25 Защото, кога възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се мъжат, а са като Ангели на небесата.

26 А за мъртвите, че ще възкръснат, не сте ли чели в книгата на Моисея, как Бог му каза при къпината: "Аз съм Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Иаковов"?10

27 Но Той не е Бог на мъртви, а Бог на живи. И тъй, вие много се заблуждавате.

28 Един от книжниците, като чу препирните им и като видя, че Иисус им отговаряше добре, приближи се и Го попита: коя е първа от всички заповеди?11

29 А Иисус му отговори: първа от всички заповеди е: "слушай, Израилю! Господ, Бог наш, е един Господ,12

30 и възлюби Господа, Бога твоего, от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичкия си разум, и с всичката си сила". Тази е първа заповед.13

31 Втора, подобна ней, е: "възлюби ближния си като себе си". Друга заповед, по-голяма от тия, няма.14

32 Книжникът Му рече: добре, Учителю! Ти право каза, че Бог е един, и няма друг, освен Него;

33 и че да Го любиш от все сърце, и с всичкия си разум, и с всичката си душа, и с всичката си сила, и да любиш ближния като самаго себе е повече от всички всесъжения и жертви.

34 Иисус, като видя, че той разумно отговори, рече му: не си далеч от царството Божие. След това никой вече не смееше да Го пита.

35 Като заговори Иисус и поучаваше в храма, рече: как казват книжниците, че Христос е син Давидов?15

36 Понеже сам Давид каза чрез Духа Светаго: "рече Господ Господу моему: седи от дясната Ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти".16

37 И тъй, сам Давид Го нарече Господ; отде тогава Той е негов син? И множество народ Го слушаше с наслада.

38 И думаше им в поучението Си: пазете се от книжниците, които искат да ходят пременени и обичат поздрави по тържищата,

39 предни седалища в синагогите и първи места по гощавките.17

40 Тия, които изпояждат домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молят, ще получат най-тежка присъда.18

41 И седна Иисус срещу съкровищницата и гледаше, как народът пуска пари в съкровищницата. Мнозина богати пускаха много.19

42 А една бедна вдовица, като дойде, пусна две лепти, сиреч, един кодрант.

43 Като повика учениците Си, Иисус им рече: истина ви казвам, че тая бедна вдовица тури повече от всички, които пуснаха в съкровищницата;

44 защото всички пуснаха от излишъка си, а тя от своята немотия тури всичко, що имаше, цялата си прехрана.


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 79:9, Пес. на песн. 8:12, Ис. 5:1, Мат. 21:33

2 Мат. 5:12, 23:34

3 Мат. 26:3-4

4 Евр. 13:12

5 Мат. 21:42

6 Мат. 22:15, Лук. 20:20

7 Мат. 22:21

8 Лук. 20:27

9 Втор. 25:5, Мат. 22:24, Лук. 20:28

10 Изх. 3:6, Мат. 23:32, Лук. 20:37

11 Мат. 22:35, Лук. 10:25

12 Мат. 22:37, Лук. 10:27

13 Втор. 6:4-5

14 Лев. 19:18, Мат. 5:43, Иак. 2:8, Рим. 13:9, Гал. 5:14

15 Мат. 22:41, Лук. 20:41

16 Пс. 109:1

17 Мат. 23:6, Лук. 11:43

18 Иез. 22:25, Лук. 20:47

19 Лук. 21:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава