От Марка свето Евангелие - Глава  15

  1 Веднага заранта първосвещениците със стареите и книжниците и целият синедрион направиха съвещание и, като вързаха Иисуса, отведоха и Го предадоха на Пилата.1

  2 Пилат Го попита: Ти ли си Иудейският Цар? А Той отговори и му рече: ти казваш.2

  3 И първосвещениците Го обвиняваха в много неща.

  4 А Пилат пак Го попита и каза: нищо ли не отговаряш? Виж, за колко работи свидетелствуват против Тебе.

  5 Но Иисус нищо вече не отговори, тъй че на Пилата беше чудно.

  6 А на празника той им пускаше по един затворник, когото биха изпросили.

  7 Тогава беше затворен някой си, на име Варава, със събунтовниците си, които във време на бунт бяха извършили убийство.

  8 И народът извика и почна да моли Пилата да направи, както им правеше винаги.

  9 А той им отговори и рече: искате ли да ви пусна Иудейския Цар?

10 Защото знаеше, че първосвещениците Го бяха предали от завист.

11 Но първосвещениците възбудиха народа да иска да им пусне по-добре Варава.3

12 Пилат отговори пак и им рече: какво искате да сторя с Тогова, Когото вие наричате Иудейски Цар?

13 Те отново закрещяха: разпни Го!

14 Пилат им рече: та какво зло е сторил Той? Но те още по-силно закрещяха: разпни Го!

15 Тогава Пилат, като искаше да угоди на тълпата, пусна им Варава, а Иисуса бичува и предаде на разпятие.4

16 Войниците пък Го отведоха вътре в двора, сиреч, в преторията, и събраха цялата чета войници,

17 и Му облякоха багреница и, като сплетоха венец от тръни, наложиха Му го;

18 и почнаха да Го поздравяват: радвай се, Царю Иудейски!

19 Па Го биеха по главата с тръст и Го заплюваха и, коленичейки, кланяха Му се.

20 След като Му се наприсмяха, съблякоха Му багреницата, облякоха Му Неговите дрехи, и Го поведоха да Го разпнат.

21 И накараха някого си Симона Киринеец, баща на Александра и Руфа, както минаваше на връщане от полето, да носи кръста Му.5

22 Заведоха Го на мястото Голгота, което значи: лобно място.6

23 И даваха Му да пие вино със смирна, ала Той не прие.7

24 Ония, които Го разпнаха, разделиха дрехите Му, хвърляйки жребие, кой какво да вземе.8

25 Беше третият час, и Го разпнаха.

26 Имаше надпис за вината Му: Цар Иудейски.9

27 С Него разпнаха двама разбойници, единия отдясно Нему, а другия отляво.

28 И се сбъдна Писанието, което казва: "и към беззаконници бе причислен".10

29 Минувачите Го хулеха, като клатеха глава и думаха: уа! Ти, Който разрушаваш храма, и в три дни го съзиждаш,11

30 спаси Себе Си и слез от кръста!

31 Също и първосвещениците с книжниците се присмиваха и думаха помежду си: други спасяваше, а Себе Си не може да спаси.

32 Христос, Царят Израилев, нека слезе сега от кръста, та да видим и повярваме. Хулеха Го и разпнатите с Него.

33 А на шестия час настана тъмнина по цялата земя до деветия час.

34 А на деветия час Иисус извика с висок глас: Елои, Елои, лама савахтани? което значи: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?12

35 Някои от стоещите там, като чуха, казваха: ето, вика Илия.

36 А един се затече, натопи гъба в оцет и, като я надяна на тръст, даваше Му да пие, думайки: почакайте да видим, дали ще дойде Илия да Го снеме.13

37 А Иисус, като издаде висок глас, издъхна.

38 И храмовата завеса се раздра на две отгоре додолу.

39 А стотникът, който стоеше срещу Него, като видя, че Той, след като извика тъй, издъхна, каза: наистина Тоя Човек е бил Син Божий.

40 Имаше там и жени, които гледаха отдалеч; между тях беше и Мария Магдалина, и Мария, майка на малкия Иаков и на Иосия, и Саломия,

41 които и тогава, когато беше Той в Галилея, вървяха подире Му и Му служеха, и много други, дошли заедно с Него в Иерусалим.

42 И когато вече мръкна, - понеже беше петък, сиреч, срещу събота, -14

43 дойде Иосиф Ариматейски, виден член от съвета, който и сам очакваше царството Божие, дръзна, та влезе при Пилата, и измоли тялото Иисусово.15

44 Пилат се почуди, че Той вече е умрял; и, като повика стотника, попита го: дали отдавна е умрял?

45 И като узна от стотника, даде тялото Иосифу.

46 А Иосиф, като купи плащаница, сне Го, па Го обви в плащаницата и положи в гроб, изсечен в скала; и привали камък върху вратата гробни.

47 А Мария Магдалина и Мария Иосиева гледаха, де Го полагат.16


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 27:2, Лук. 22:66

2 Мат. 27:11, Лук. 23:3, Иоан 18:33, 1 Тим. 6:13

3 Мат. 27:20, Лук. 23:18, Иоан 18:40, Деян. 3:14

4 Мат. 27:26, Иоан 19:1

5 Мат. 27:32, Лук. 23:26

6 Мат. 27:33, Лук. 23:33, Иоан 19:17, Евр. 13:12

7 Пс. 68:22

8 Пс. 21:19, Иоан 19:24

9 Мат. 27:37

10 Ис. 53:12

11 Пс. 68:21, Мат. 26:61, 27:40, Марк. 14:58, Лук. 22:37, Иоан 2:19

12 Пс. 21:2, Мат. 27:46

13 Пс. 68:22, Мат. 27:48

14 Мат. 27:57

15 Лук. 23:50, Иоан 19:38

16 Мат. 27:61

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава