От Марка свето Евангелие - Глава  2

  1 След няколко дни Той пак влезе в Капернаум; и се разчу, че е в една къща.1

  2 Тозчас се събраха мнозина, тъй че и пред вратата не можеха да се поберат; и Той им проповядваше словото.

  3 И дойдоха при Него с един разслабен, когото носеха четворица,2

  4 и като не можеха да се приближат до Него поради навалицата, разкриха и пробиха покрива на къщата, дето се намираше Той, и спуснаха одъра, на който лежеше разслабеният.

  5 Като видя вярата им, Иисус каза на разслабения: чедо, прощават ти се греховете.3

  6 Там седяха някои от книжниците и размишляваха в сърцата си:

  7 какво тъй богохулствува Тоя? Кой може да прощава грехове, освен един Бог?

  8 Иисус, веднага като узна с духа Си, че размишляват тъй в себе си, рече им: що размишлявате това в сърцата си?4

  9 Кое е по-лесно да кажа на разслабения: прощават ти се греховете ли, или да кажа: стани, вземи си одъра и ходи?5

10 Но за да знаете, че Син Човеческий има власт на земята да прощава грехове (казва на разслабения):

11 тебе казвам: стани, вземи си одъра и върви у дома си.

12 Той веднага стана и, като взе одъра си, излезе пред всички, тъй че всички се чудеха и славеха Бога, като казваха: никога такова нещо не сме виждали.

13 И излезе Иисус пак край морето; и всичкият народ дохождаше при Него, и Той ги поучаваше.

14 Като вървеше, видя Левия Алфеев, който седеше на митницата, и му казва: върви след Мене. Той стана и тръгна след Него.6

15 И когато Иисус седеше на трапеза в къщата му, заедно с Него седяха и учениците Му и много митари и грешници; защото те бяха много и вървяха подире Му.

16 Книжниците и фарисеите, като видяха, че Той яде с митари и грешници, думаха на учениците Му: как тъй яде и пие Той с митари и грешници?

17 Като чу това, Иисус им казва: здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.7

18 Учениците Иоанови и фарисейските постеха. Дохождат и Му казват: защо учениците Иоанови и фарисейските постят, а Твоите ученици не постят?8

19 Иисус им рече: нима могат сватбарите да постят, когато е с тях младоженецът? Докле е с тях младоженецът, те не могат да постят;

20 но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава, през ония дни ще постят.

21 Никой не кърпи вехта дреха с кръпка от небелен плат; инак, новопришитото ще отдере от вехтото, и съдраното ще стане по-грозно.9

22 Никой не налива ново вино във вехти мехове; инак, новото вино ще спука меховете, и виното ще изтече, и меховете ще се изхабят; но ново вино трябва да се налива в нови мехове.

23 И случи Му се да минава в събота през посевите, и учениците Му, като вървяха по пътя, късаха класове.10

24 А фарисеите Му рекоха: виж, защо вършат в събота това, което не е позволено?

25 Той им рече: нима никога не сте чели, що стори Давид, когато имаше нужда и огладня сам и ония, които бяха с него?

26 Как влезе в Божия дом при първосвещеник Авиатара и изяде хлябовете на предложението, що не биваше да яде никой, освен свещениците, па даде и на ония, които бяха с него?11

27 И думаше им: съботата е направена за човека, а не човек за съботата:

28 тъй че Син Човеческий е господар и на съботата.


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 9:1

2 Мат. 9:2, Лук. 5:18

3 Ис. 42:25

4 Иоан 2:24, 6:64

5 Мат. 9:5, Лук. 5:23

6 Мат. 9:9, Лук. 5:27

7 Мат. 9:13, Лук. 5:32, 1 Тим. 1:15

8 Мат. 9:14, Лук. 5:33

9 Мат. 9:16, Лук. 5:36

10 Втор. 23:25, Мат. 12:1, Лук. 6:1

11 Изх. 29:33, Лев. 24:9, 1 Царств. 21:6, Мат. 12:4, Лук. 6:4

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава