От Марка свето Евангелие - Глава  3

  1 И влезе пак в синагогата; там имаше един човек с изсъхнала ръка.1

  2 И Го следяха, дали не ще го изцери в събота, за да Го обвинят.

  3 А Той казва на човека с изсъхналата ръка: изправи се насред.

  4 Тям пък казва: в събота добро ли е позволено да прави човек, или зло? да спаси ли една душа, или да погуби? Но те мълчаха.

  5 И, като ги изгледа с гняв, нажален поради ожесточението на сърцата им, казва на човека: протегни си ръката. И протегна я, и ръката му стана здрава като другата.

  6 Фарисеите, като излязоха, незабавно се събраха с иродианите на съвещание против Него, как да Го погубят.2

  7 А Иисус се отдалечи с учениците Си към морето, и след Него тръгна множество народ от Галилея, Иудея,3

  8 Иерусалим, Идумея и изотвъд Иордан. И живеещите около Тир и Сидон, като чуха, какво Той вършеше, дойдоха при Него в голямо множество.

  9 И поръча на учениците Си да Го чака една ладия, поради навалицата, за да Го не притискат;

10 понеже Той бе изцерил мнозина, тъй че, които имаха недъзи, наваляха върху Му, за да се докоснат до Него.

11 И нечистите духове, щом Го виждаха, падаха пред Него, викаха и казваха: Ти си Син Божий!4

12 Но Той строго им запретяваше да разгласяват за Него.

13 После се възкачи на планината и повика при Себе Си, които Сам искаше; и дойдоха при Него.

14 И отреди от тях дванайсет, за да бъдат с Него и да ги разпраща да проповядват,5

15 и да имат власт да церят болести и да изгонват бесове;

16 и отреди тия дванайсет: Симона, комуто даде име Петър;6

17 Иакова Зеведеева и Иоана, брат на Иакова, на които даде име Воанергес, сиреч, синове на гръма;

18 Андрея, Филипа, Вартоломея, Матея, Тома, Иакова Алфеев, Тадея, Симона Кананит

19 и Иуда Искариотски, който Го и предаде.

20 И дохождат в една къща; и пак се събира народ, тъй че те не можеха и хляб да ядат.

21 И като чуха близките Му, отидоха да Го приберат, понеже се говореше, че бил извън Себе Си.7

22 А дошлите от Иерусалим книжници казваха, че в Него е Веелзевул, и че изгонва бесовете със силата на бесовския княз.8

23 И като ги повика, говореше им с притчи: как може сатана да изгонва сатана?

24 Ако някое царство се раздели на части една против друга, това царство не може устоя;9

25 и ако някой дом се раздели на части една против друга, тоя дом не може устоя;

26 и ако сатана е въстанал против себе си и се е разделил, не може устоя: дошъл е краят му.

27 Никой не може, като влезе в къщата на силния, да ограби покъщнината му, ако първом не върже силния, и тогава ограбва къщата му.

28 Истина ви казвам: на човеческите синове ще се простят всички грехове и хули, с каквито биха хулили;10

29 но който похули Духа Светаго, за него прошка не ще има вовеки, а виновен ще е за вечно осъждане.

30 Това каза Той, понеже говореха: в Него има нечист дух.

31 И дойдоха майка Му и братята Му и, като стояха вън, пратиха при Него да Го викат.11

32 Около Него седеше народ. И Му казаха: ето, майка Ти, и братята Ти, и сестрите Ти, вън, дирят Те.

33 Той им отговори и рече: коя е майка Ми, или кои са братята Ми?

34 И като огледа седещите наоколо Си, каза: ето Моята майка и Моите братя;

35 защото, който изпълни волята Божия, той Ми е брат, и сестра, и майка.


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 12:9, Лук. 6:6

2 Иоан 10:39

3 Мат. 4:25

4 Мат. 16:16

5 Мат. 10:1, Лук. 9:1

6 Мат. 16:18

7 Иоан 10:20

8 Мат. 9:34, Лук. 11:15

9 Мат. 12:25, Лук. 11:17

10 Мат. 12:31, Лук. 12:10, 1 Иоан 5:16, Евр. 10:26

11 Мат. 12:46, Лук. 8:19

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава