От Марка свето Евангелие - Глава  6

  1 Оттам Той излезе и дойде в отечеството Си; а учениците Му Го следваха.1

  2 Като настана събота, Той захвана да поучава в синагогата; и мнозина, които слушаха, с учудване говореха: откъде у Него това? Каква е тая мъдрост, която Му е дадена, че се вършат такива чудеса чрез ръцете Му?2

  3 Не е ли Той дърводелецът, Марииният син, брат на Иакова, Иосия, Иуда и Симона? И не са ли тук между нас сестрите Му? И падаха в съблазън поради Него.3

  4 А Иисус им казваше: пророк не бива без почит, освен в отечеството си, между сродници и у дома си.4

  5 И не можеше да извърши там никакво чудо; само малцина болни изцери, като възложи ръце върху им.

  6 И се чудеше на неверието им. И ходеше по околните села и поучаваше.5

  7 Като повика дванайсетте, начена да ги разпраща по двама, и им даде власт над нечистите духове.6

  8 И им заповяда, нищо да не взимат за по път, освен една тояга: ни торба, ни хляб, ни пари в пояса,

  9 но да се обуват в прости обуща и да не обличат две дрехи.

10 И рече им: ако някъде влезете в къща, оставайте в нея, докато си отидете оттам.

11 И ако някои не ви приемат, нито ви послушат, като излизате оттам, отърсете праха от нозете си, за свидетелство срещу тях. Истина ви казвам: по-леко ще бъде на Содом и Гомора в съдния ден, отколкото на оня град.7

12 Те тръгнаха и проповядваха покаяние;

13 изгонваха много бесове, и мнозина болни помазваха с елей, и ги изцеряваха.8

14 Цар Ирод чу за Иисуса (понеже името Му стана известно) и казваше: Иоан Кръстител е възкръснал от мъртвите, та затова стават чудеса чрез него.9

15 Други казваха: това е Илия; а други: пророк е, или като един от пророците.

16 А Ирод, като чу, каза: това е Иоан, когото аз обезглавих; той е възкръснал от мъртвите.

17 Защото сам Ирод бе проводил да хванат Иоана и го свърза в тъмницата, зарад Иродиада, жена на брата му Филипа, понеже се бе оженил за нея.10

18 Защото Иоан говореше на Ирода: не ти е позволено да водиш братовата си жена.11

19 А Иродиада го мразеше и искаше да го убие; ала не можеше.

20 Защото Ирод се страхуваше от Иоана, като знаеше, че той е мъж праведен и свет, и го пазеше; много работи вършеше от послушание към него, и с приятност го слушаше.12

21 И като дойде сгоден ден, когато Ирод, по случай рождения си ден, даваше гощавка на своите велможи, воеводи и на стареите галилейски,

22 дъщерята Иродиадина влезе, игра и угоди на Ирода и на сътрапезниците му. Царят каза на девойката: искай от мене, каквото щеш и ще ти дам.

23 И закле й се: каквото и да поискаш от мене, ще ти дам, - дори и половината си царство.

24 А тя излезе и попита майка си: какво да искам? Тя отговори: главата на Иоана Кръстителя.

25 И тозчас влезе бързешком при царя, поиска и рече: искам още сега да ми дадеш на блюдо главата на Иоана Кръстителя.

26 Царят се натъжи, но заради клетвата и сътрапезниците си не иска да й откаже.

27 И веднага, като изпрати оръженосец, царят заповяда да донесат главата му.

28 А той отиде, отсече му главата в тъмницата и я донесе на блюдо, та я даде на девойката, а девойката я даде на майка си.

29 Учениците му, като чуха, дойдоха и дигнаха тялото му, та го погребаха.

30 И събраха се апостолите при Иисуса, та Му разказаха всичко, и какво са извършили, и на що са поучавали.13

31 Той им каза: дойдете сами в уединено място и си починете малко. Защото мнозина дохождаха и отхождаха, тъй че и да ядат нямаше кога.

32 И отидоха с кораб в уединено място насаме.14

33 Народът видя, как те заминаваха, и познаха Го мнозина; и пешком се стекоха там от всички градове, изпревариха ги, и се събраха при Него.

34 Иисус, като излезе, видя множество народ и се смили над тях, защото бяха като овци, които нямат пастир; и захвана да ги поучава много.15

35 И понеже времето бе вече много напреднало, учениците Му се приближават до Него и казват: тук мястото е пусто, и вече е късно;

36 разпусни ги, за да отидат в околните колиби и села и си купят хляб, понеже няма какво да ядат.

37 Той им отговори и рече: дайте им вие да ядат. А те Му казват: нима да идем да купим за двеста динария хляб и да им дадем да ядат?

38 А Той ги попита: колко хляба имате? идете и вижте. Като узнаха, казаха: пет хляба и две риби.16

39 Тогава им заповяда да насядат всички по зелената трева на купчини, на купчини.

40 И насядаха на лехи, на лехи по сто и по петдесет.

41 Той взе петте хляба и двете риби и, като погледна към небето, благослови и разчупи хлябовете, и даде на учениците Си, за да им ги наслагат; също и двете риби раздели на всички.

42 И ядоха всички, и се наситиха.

43 И дигнаха къшеи хляб и остатъци от рибите дванайсет пълни коша.

44 А ония, които ядоха хлябовете, бяха до пет хиляди мъже.

45 И веднага накара учениците Си да влязат в кораба и да минат пред Него насреща към Витсаида, докле Той разпусне народа.

46 И като се отдели от тях, отиде на планината, за да се помоли.17

47 Привечер корабът беше сред морето, а Той самичък на сушата.18

48 И ги видя да се измъчват при плаването, понеже им беше противен вятърът; а около четвърта стража през нощта приближи се до тях, като ходеше по морето, и искаше да ги отмине.

49 Като Го видяха да ходи по морето, те помислиха, че това е привидение, и извикаха;

50 защото всички Го видяха и се смутиха. Той веднага заговори с тях и им рече: дерзайте! Аз съм, не бойте се!

51 И влезе при тях в кораба; и вятърът утихна. И те извънредно се слисаха и чудеха в себе си.

52 Защото не бяха се вразумили от чудото с хлябовете, понеже сърцето им се беше вкаменило.19

53 И като преплуваха, пристигнаха в земята Генисаретска, и пристанаха на брега.20

54 Когато излязоха от кораба, жителите веднага, като Го познаха,

55 бързо обиколиха цялата оная околност и захванаха на носилки да донасят болните там, дето чуваха, че се намира Той.21

56 И където и да влизаше Той, в села ли, в градове, или в колиби, навсякъде поставяха болните по тържищата и Го молеха, да се допрат поне до полата на дрехата Му; и колкото души се допираха до Него, изцеряваха се.


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 13:54, Лук. 4:16

2 Мат. 7:28, Марк. 1:27

3 Мат. 13:55, Лук. 4:22, Иоан 6:42

4 Иер. 12:6, Мат. 13:57, Лук. 4:24, Иоан 4:44

5 Мат. 9:35

6 Мат. 10:1, Лук. 9:1

7 Мат. 10:14, Лук. 9:5, Деян. 13:51, 18:6

8 Иак. 5:14

9 Мат. 14:1, Лук. 9:7

10 Лук. 3:19

11 Лев. 18:16, 20:21

12 Мат. 21:26

13 Лук. 9:10

14 Мат. 14:13, Лук. 9:10

15 Мат. 9:36

16 Мат. 14:17, Лук. 9:13, Иоан 6:9

17 Мат. 14:23

18 Иоан 6:16

19 Марк. 8:18

20 Мат. 14:37

21 Мат. 4:24

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава