От Марка свето Евангелие - Глава  8

  1 В ония дни, когато се беше събрал твърде много народ и нямаше що да ядат, Иисус повика учениците Си и им рече:1

  2 жално Ми е за народа, че три дни вече стоят при Мене, и няма какво да ядат.

  3 Ако ги разпусна гладни по домовете им, ще им премалее по пътя, защото някои от тях са дошли отдалеч.

  4 Учениците Му отговориха: отде може човек да насити тия люде с хляб тука, в пустинята?

  5 И ги попита: колко хляба имате? А те отговориха: седем.

  6 Тогава заповяда на народа да насяда на земята; и като взе седемте хляба и възблагодари, разчупи и даде на учениците Си да наслагат; и те наслагаха пред народа.

  7 Имаха и малко рибки; като благослови, Той заповяда да наслагат и тях.

  8 И ядоха, и се наситиха; и дигнаха останали къшеи седем кошници.

  9 А ония, които ядоха, бяха около четири хиляди. И ги разпусна.

10 И веднага влезе в кораба с учениците Си и пристигна в пределите Далманутски.2

11 И излязоха фарисеите и почнаха да се препират с Него и, изкушавайки Го, искаха Му личба от небето.3

12 А Той въздъхна дълбоко и рече: за какво тоя род иска личба? Истина ви казвам, няма да се даде личба на тоя род.

13 И като ги остави, пак влезе в кораба и мина на отвъдната страна.

14 При това учениците Му бяха забравили да вземат хляб и нямаха със себе си в кораба, освен един хляб.

15 А Той им заповяда и рече: внимавайте, пазете се от кваса фарисейски и от кваса Иродов.4

16 И размишляваха помежду си, думайки: това ще да е, задето нямаме хляб.

17 А Иисус, като узна, каза им: какво размишлявате, задето нямате хляб? Още ли не разбирате и не разумявате? Още ли е вкаменено сърцето ви?

18 Очи имате, не виждате ли? Уши имате, не чувате ли? И не помните ли?5

19 Когато разчупих петте хляба за пет хиляди души, колко пълни коша къшеи дигнахте? Казват Му: дванайсет.

20 А когато седемте хляба за четири хиляди, колко кошници дигнахте от останалите къшеи? Отговориха: седем.

21 И рече им: как не разбирате?

22 След това дохожда във Витсаида; и довеждат при Него един сляп и молят Го да се докосне до него.

23 Като хвана слепия за ръка, изведе го вън от селото и, като плюна на очите му, сложи върху му ръце и го попита: вижда ли нещо?

24 Той, като погледна нагоре, каза: виждам човеците да минават като дървета.

25 После пак сложи ръце на очите му и го накара да погледне. И върна се зрението му, и виждаше всичките ясно.

26 И го изпрати дома му, като рече: нито се отбивай в селото, нито пък разказвай някому там за това.

27 И излезе Иисус с учениците Си по селата на Кесария Филипова. По пътя питаше учениците Си и им казваше: за кого Ме мислят човеците?6

28 Те отговориха: едни - за Иоана Кръстителя; други - за Илия, други пък - за едного от пророците.

29 Той им казва: а вие за кого Ме мислите? Петър Му отговори и рече: Ти си Христос.7

30 И запрети им да говорят за Него, комуто и да било.

31 И начена да ги учи, че Син Човечески трябва много да пострада, да бъде отхвърлен от стареите, първосвещениците и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да възкръсне.8

32 И говореше за това открито. Но Петър, като Го взе настрана, захвана да Му възразява.

33 А Той, като се обърна и погледна учениците Си, сгълча Петра и рече: махни се от Мене, сатана! защото мислиш не за това, що е Божие, а що е човеческо.

34 И като повика народа с учениците Си, рече им: който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва.9

35 Защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който погуби душата си заради Мене и Евангелието, той ще я спаси.

36 Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си?

37 Или какъв откуп ще даде човек за душата си?10

38 Защото, който се срами от Мене и от думите Ми в тоя прелюбодеен и грешен род, и Син Човечески ще се срами от него, кога дойде в славата на Отца Си със светите Ангели.11


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 15:32

2 Мат. 15:39

3 Мат. 16:1

4 Мат. 16:6, Лук. 12:1

5 Марк. 6:38, Иоан 6:9

6 Мат. 16:13, Лук. 9:18

7 Иоан 6:69

8 Марк. 9:31, 10:33, Лук. 9:22

9 Мат. 10:38, 16:24, Лук. 9:23, 14:27

10 Пс. 48:9

11 Мат. 10:33, Лук. 9:26, 1 Иоан 2:23, Рим. 1:16, 2 Тим. 2:12

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава