От Лука свето Евангелие - Глава  14

  1 Когато един съботен ден Той дойде в къщата на едного от фарисейските началници да яде хляб, ония, които бяха там, Го наблюдаваха;

  2 и ето, застана пред Него един човек, болен от красник.

  3 Иисус продума на законниците и фарисеите и рече: позволено ли е да се лекува в събота?

  4 Те мълчаха. И като хвана болния, изцери го и отпрати.

  5 След това им рече: кой от вас, ако осел или вол му падне в кладенец, няма веднага да го извади и в съботен ден?

  6 И не можаха да Му отговорят на това.

  7 А като забелязваше, как поканените избираха първите места, каза им притча:

  8 кога те покани някой на сватба, не сядай на предно място, да не би някой между поканените от него да бъде по-почетен от тебе,1

  9 и да не би тоя, който е поканил тебе и него, дойде и ти каже: отстъпи на тогова място; и тогава ще отидеш засрамен да заемеш последното място.

10 Но, кога бъдеш поканен, иди и седни на последното място, та тоя, който те е поканил, като дойде, да ти каже: друже, премести се по-горе; тогава ще ти бъде чест пред насядалите с тебе;

11 защото всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен; а който се смирява, ще бъде въздигнат.2

12 А и на тогова, който Го бе поканил, рече: кога даваш обяд или вечеря, не кани приятелите си, нито братята си, нито роднините си, нито богати съседи, да не би да те поканят и те някога, и да получиш отплата.3

13 Но, кога даваш гощавка, кани бедни, маломощни, хроми, слепи,

14 и ще бъдеш блажен, задето те не могат да ти се отплатят, понеже ще ти бъде отплатено, кога възкръснат праведните.

15 Като чу това един от насядалите с Него на трапезата, рече Му: блажен е, който ще яде хляб в царството Божие!

16 А Той му отвърна: един човек приготви голяма вечеря и покани мнозина;4

17 и в часа за вечеря изпрати слугата си да каже на поканените: дойдете, понеже всичко е вече готово.

18 И почнаха всички като сговорени да се извиняват. Първият му рече: купих си нива и ще трябва да отида да я видя; моля те, извини ме.

19 Другият рече: купих си пет рала волове и отивам да ги опитам; моля те, извини ме.

20 Третият рече: ожених се, и затова не мога да дойда.

21 И като се върна, слугата обади това на господаря си. Тогава стопанинът на къщата се разсърди и рече на слугата си: излез по-скоро по стъгдите и улиците на града и доведи тук бедните, маломощните, хромите и слепите.5

22 И рече слугата: господарю, извършено е, както заповяда, и още място има.

23 И рече господарят на слугата: излез по друмища и плетища, и, колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми.

24 Защото, казвам ви: никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми. Понеже мнозина са звани, а малцина - избрани.6

25 С Него вървеше множество народ, а Той се обърна и им рече:

26 ако някой дохожда при Мене, и не намрази баща си и майка си, жена си и децата си, братята и сестрите си, та дори и самия си живот, той не може да бъде Мой ученик;7

27 и който не носи кръста си, а върви след Мене, не може да бъде Мой ученик.8

28 Защото кой от вас, кога иска да съгради кула, не ще седне първом да пресметне разноските, дали има, каквото е нужно за доизкарването й,

29 та, кога тури основите и не може да я доизкара, да не би някак да почнат да му се смеят всички, които гледат,

30 и да казват: тоя човек почна да строи, и не можа да доизкара?

31 Или кой цар, отивайки на война срещу друг цар, не ще седне да се посъветва първом, дали може с десет хиляди да противостои на оногова, който иде срещу него с двайсет хиляди?

32 Инак, докато е онзи още далеч, той ще проводи при него пратеници да моли за мир.

33 Тъй, прочее, всеки от вас, който се не отрече от всичко, що има, не може да бъде Мой ученик.

34 Солта е добро нещо: но, ако солта изгуби сила, с какво ще бъде подправена?9

35 Нито за земя, нито за тор е годна; изхвърлят я навън. Който има уши да слуша, нека слуша!


Предишна глава Следваща глава


1 Притч. 25:6

2 Мат. 23:12, Лук. 18:14

3 Тов. 4:7, Притч. 3:27-28

4 Притч. 9:1-2, Мат. 22:2, Откр. 19:9

5 Мат. 5:3, 1 Кор. 1:27-28

6 Мат. 22:8

7 Мат. 10:37

8 Мат. 10:38, 16:24, Марк. 8:34, Лук. 9:23, 2 Тим. 3:12

9 Мат. 5:13, Марк. 9:50

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава