От Лука свето Евангелие - Глава  17

  1 Рече Иисус на учениците Си: не е възможно да не дойдат съблазни, ала горко ономува, чрез когото дохождат:1

  2 за него е по-добре, ако му надянат воденичен камък на шията и го хвърлят в морето, нежели да съблазни едного от тия, малките.

  3 Бъдете внимателни към себе си. Ако съгреши против тебе брат ти, смъмри го и, ако се покае, прости му;2

  4 и ако седем пъти на ден съгреши против тебе и седем пъти на ден се обърне към тебе и каже: кая се - прости му.

  5 И рекоха апостолите Господу: усили у нас вярата.

  6 А Господ рече: да имахте вяра колкото синапово зърно, щяхте да кажете на тая черница: изтръгни се и се пресади в морето, и тя би ви послушала.3

  7 Кой от вас, кога се завърне от полето негов слуга, орач или овчар, веднага ще му рече: върви, седни на трапезата;

  8 няма ли да му рече: приготви ми да вечерям, препаши се и ми шетай, докле ям и пия, а после ти ще ядеш и пиеш?

  9 Нима ще благодари той на оня слуга, задето е изпълнил заповедта? Не мисля.

10 Тъй и вие, кога изпълните всичко вам заповядано, казвайте: ние сме слуги негодни, защото извършихме, що бяхме длъжни да извършим.4

11 Като отиваше за Иерусалим, Той минуваше между Самария и Галилея.5

12 И когато влизаше в едно село, срещнаха Го десет души прокажени, които се спряха отдалеч6

13 и с висок глас викаха: Иисусе Наставниче, помилуй ни!

14 Когато ги видя, рече им: идете, покажете се на свещениците. И когато отиваха, очистиха се.7

15 А един от тях, като видя, че е изцерен, върна се, прославяйки Бога с висок глас,

16 и падна ничком пред нозете Му, като Му благодареше: и той беше самарянин.

17 Тогава Иисус продума и рече: нали десетимата се очистиха? а де са деветте?

18 Как не се намериха и други да се върнат, за да въздадат Богу слава, освен тоя другородец?

19 И му рече: стани, иди си: твоята вяра те спаси.

20 А попитан от фарисеите, кога ще дойде царството Божие, отговори им: царството Божие няма да дойде забелязано,

21 и няма да кажат: ето, тук е, или: на, там е. Понеже ето, царството Божие вътре във вас е.

22 И каза на учениците: ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на Сина Човечески, и няма да видите;

23 и ще ви кажат: ето, тук е, или: на, там е, - не ходете и не дирете;8

24 понеже, както светкавица, кога блесне от единия край на небето, свети до другия край на небето, тъй ще бъде и Син Човеческий в Своя ден.

25 Но по-напред Той трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от тоя род.9

26 И както беше в Ноеви дни, тъй ще бъде и в дните на Сина Човечески:10

27 ядяха, пиеха, женеха се, мъжеха се до оня ден, в който Ной влезе в ковчега, и дойде потопът, та погуби всички.

28 Също тъй, както беше и в Лотови дни: ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха, градяха;11

29 но, в който ден Лот излезе из Содом, от небето заваля огън и жупел и погуби всички;

30 тъй ще бъде и в оня ден, кога се яви Син Човеческий.

31 В оня ден, който бъде на покрива, а нещата му вкъщи, той да не слиза да ги взима; и който бъде на полето, тъй също да се не обръща назад.

32 Спомняйте си Лотовата жена.12

33 Който поиска да спаси душата си, ще я погуби; а който я погуби, ще я оживи.13

34 Казвам ви: в нея нощ ще бъдат двама на една постелка: единия ще вземат, а другия ще оставят;

35 две жени ще мелят заедно: едната ще вземат, а другата ще оставят;14

36 двама ще бъдат на нива: единия ще вземат, а другия ще оставят.

37 На това Му рекоха: де, Господи? А Той им рече: дето бъде тялото, там ще се съберат и орлите.15


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 18:6, Марк. 9:42

2 Лев. 19:17, Мат. 18:15, Иак. 5:19

3 Мат. 17:20, 21:21, Марк. 11:23

4 Иов 22:3, 35:7, 1 Кор. 9:16

5 Иоан 4:4

6 Лев. 13:46

7 Лев. 14:2, Мат. 8:4, Марк. 1:44, Лук. 5:14

8 Мат. 24:23, Марк. 13:21

9 Мат. 16:21, 17:22, 20:18, Марк. 8:31

10 Бит. 7:7, Мат. 24:37, 1 Петр. 3:20

11 Бит. 19:12, 19:24

12 Бит. 19:26, Прем. 10:7

13 Мат. 10:39, Марк. 8:35, Лук. 9:24, Иоан 12:25

14 Мат. 24:41

15 Мат. 24:28

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава