От Лука свето Евангелие - Глава  18

  1 Каза им и притча за това, че трябва винаги да се молят и да не падат духом,1

  2 като рече: в един град имаше съдия, който ни от Бога се боеше, нито от човеци се срамуваше.

  3 В същия град имаше една вдовица, и тя дохождаше при него и казваше: защити ме от противника ми.

  4 Но той дълго време не рачи. А сетне рече си сам: макар и от Бога да се не боя и от човеци да се не срамувам,

  5 но, понеже тая вдовица ми не дава мира, ще я защитя, та да не дохожда вече да ми додява.

  6 И рече Господ: чуйте, що казва неправедният съдия!

  7 Та Бог ли няма да защити избраниците Си, които викат към Него денем и нощем, макар и да забавя да ги защити?2

  8 Казвам ви, ще ги защити наскоро. Но Син Човеческий, кога дойде, ще намери ли вяра на земята?

  9 Също и на ония, които бяха убедени в себе си, че са праведни, и презираха другите, каза следната притча:3

10 двама човека влязоха в храма да се помолят: единият фарисеин, а другият митар.

11 Фарисеинът, като застана, молеше се в себе си тъй: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци, или като тоя митар:4

12 постя два пъти в седмица, давам десятък от всичко, що придобивам.

13 А митарят, като стоеше надалеч, не смееше дори да подигне очи към небето; но удряше се в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене грешника!

14 Казвам ви, че тоя отиде у дома си оправдан повече, отколкото оня; понеже всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен; а който се смирява, ще бъде въздигнат.5

15 Донасяха при Него и младенци, за да се докосне до тях; а учениците, като видяха това, забраниха им.6

16 Но Иисус, като повика младенците, рече: оставете децата да дохождат при Мене и не им пречете, защото на такива е царството Божие.7

17 Истина ви казвам: който не приеме царството Божие като дете, няма да влезе в него.

18 И някой си началник Го попита: Учителю благий, какво да сторя, за да наследя живот вечен?8

19 А Иисус му рече: защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог;

20 знаеш заповедите: не прелюбодействувай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствувай, почитай баща си и майка си.9

21 А той рече: всичко това съм опазил от младини.

22 Като чу това, Иисус му каза: още едно ти не достига: всичко, що имаш, продай и раздай на сиромаси, и ще имаш съкровище на небето, па дойди и върви след Мене.10

23 А той, като чу това, натъжи се, защото беше твърде богат.

24 Като видя, че той се натъжи, Иисус рече: колко мъчно ще влязат в царството Божие ония, които имат богатство!11

25 Защото по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие.

26 Които чуха това, рекоха: а кой може да се спаси?

27 Но Той рече: невъзможното за човеците е възможно за Бога.

28 Петър пък каза: ето, ние оставихме всичко и Те последвахме.12

29 Той им рече: истина ви казвам: няма никой, който да е оставил къща, или родители, или братя, или сестри, или жена, или деца, заради царството Божие,

30 и да не е получил много повече в сегашно време, па и в идещия век живот вечен.

31 И като взе със Себе Си дванайсетте, рече им: ето, възлизаме за Иерусалим, и ще се извърши на Сина Човечески всичко, писано чрез пророците;13

32 понеже ще Го предадат на езичниците и ще се поругаят над Него, ще Го оскърбят и оплюят,14

33 ще Го бичуват и убият; и на третия ден ще възкръсне.

34 Но те нищо от това не разумяха; тия думи за тях бяха потайни, и те не разбираха казаното.

35 А когато Той се приближаваше до Иерихон, един слепец седеше край пътя и просеше;15

36 и като чу да минава край него народ, попита: какво е това?

37 Обадиха му, че Иисус Назорей минава.

38 Тогава той завика и каза: Иисусе, Сине Давидов, помилуй ме!

39 Тия, които вървяха напред, смъмраха го, за да мълчи; но той още по-високо викаше: Сине Давидов, помилуй ме!

40 Иисус се спря и заповяда да Му го доведат. И когато оня се приближи до Него, попита го:

41 какво искаш да ти сторя? Той рече: Господи, да прогледам.

42 Иисус му рече: прогледай! твоята вяра те спаси.

43 И той веднага прогледа и тръгна след Него, славейки Бога. И целият народ, като видя това, въздаде Богу хвала.


Предишна глава Следваща глава


1 Рим. 12:12, Еф. 6:18, 1 Сол. 5:17

2 Пс. 9:19, Лук. 11:9, Откр. 6:10

3 Лук. 16:15

4 Ис. 58:3, Откр. 3:17

5 Иов 22:29, Притч. 29:23, Мат. 23:12, Лук. 14:11

6 Мат. 19:13, Марк. 10:13

7 Мат. 18:3, 19:14, 1 Петр. 2:2, 1 Кор. 14:20

8 Мат. 19:16, Марк. 10:17

9 Изх. 20:12-16, Втор. 5:17

10 1 Тим. 6:18-19

11 Притч. 11:28, Мат. 19:23, Марк. 10:23, 1 Тим. 6:9-10

12 Мат. 19:27, Марк. 10:28

13 Пс. 21:7, Мат. 20:18, Марк. 10:33

14 Ис. 53:7

15 Мат. 20:29, Марк. 10:46

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава