От Лука свето Евангелие - Глава  19

  1 След това Иисус влезе в Иерихон и минаваше през него.

  2 И ето, някой си, на име Закхей, който беше началник на митарите и богат човек,

  3 искаше да види Иисуса, кой е Той, ала не можеше от народа, защото беше малък на ръст;

  4 и като се затече напред, покачи се на една смоковница, за да Го види, защото щеше да мине оттам.

  5 Иисус, като дойде на това място, погледна нагоре, видя го и му каза: Закхее, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда у дома ти.

  6 И той бързо слезе и Го прие с радост.

  7 И всички, като видяха това, зароптаха и казваха: отби се при грешен човек.

  8 А Закхей застана и рече Господу: ето, половината от имота си, Господи, давам на сиромаси и, ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно.1

  9 Тогава Иисус рече за него: днес стана спасение на тоя дом, защото и този е син на Авраама,

10 понеже Син Човеческий дойде да подири и да спаси погиналото.2

11 А когато те слушаха това, прибави една притча, - понеже Той беше близо до Иерусалим, и те мислеха, че тозчас ще се открие царството Божие, -

12 и рече: някой си благороден човек заминаваше за далечна страна, да получи за себе си царство и да се върне;3

13 и като повика десет свои слуги, даде им десет мини4 и им рече: търгувайте, докле се завърна.

14 Но гражданите му го мразеха, и изпратиха след него пратеници, като казаха: не искаме той да царува над нас.

15 И когато се той завърна, след като прие царството, каза да му повикат ония слуги, на които бе дал парите, за да узнае, кой какво е припечелил.

16 Дойде първият и рече: господарю, твоята мина припечели десет мини.

17 И му рече: хубаво, добри рабе; задето ти беше верен в твърде малко, бъди властник на десет града.5

18 Дойде вторият и рече: господарю, твоята мина принесе пет мини.

19 Рече и на тогова: и ти бъде над пет града.

20 Дойде и друг и рече: господарю, ето твоята мина, която пазех в кърпа,

21 понеже се боях от тебе, защото ти си жесток човек: взимаш, което не си турил, и жънеш, което не си посеял.

22 Господарят му рече: с твоите уста ще те съдя, лукави рабе: ти знаеше, че съм жесток човек, взимам, което не съм турил, и жъна, което не съм посеял;6

23 тогава, защо не даде парите ми в банката, та аз, като дойда, да ги получа с лихва?

24 И рече на присъствуващите: вземете от него мината и я дайте на тогова, който има десет мини.

25 (И му рекоха: господарю, той има десет мини!)

26 Защото, казвам ви, всекиму, който има, ще се даде, а от оногова, който няма, ще се отнеме и това, що има;7

27 а ония мои врагове, които не искаха да царувам над тях, доведете тук и посечете пред мен.8

28 Като каза това, Той тръгна по-нататък, възлизайки за Иерусалим.

29 И когато наближи до Витфагия и Витания, до планината, наречена Елеонска, изпрати двама Свои ученици9

30 и им рече: идете в отсрещното село; като влезете в него, ще намерите едно вързано осле, което никой човек никога не е възсядал; отвържете го и докарайте.

31 И ако някой ви попита: защо го отвързвате? кажете му тъй: то е потребно Господу.

32 Изпратените отидоха и намериха, както им бе рекъл.

33 А когато отвързваха ослето, стопаните му им рекоха: защо отвързвате ослето?

34 Те отговориха: то е потребно Господу.

35 И го докараха при Иисуса; и като намятаха дрехите си на ослето, качиха Иисуса.10

36 И когато минаваше Той, постилаха дрехите си по пътя.

37 А когато наближаваше вече да превали Елеонската планина, цялото множество ученици, възрадвани, почнаха велегласно да славят Бога за всички чудеса, каквито бяха видели,

38 като казваха: благословен Царят, Който иде в име Господне! Мир на небето и слава във висините!11

39 И някои фарисеи измежду народа Му рекоха: Учителю, запрети на учениците Си.

40 Но Той им отговори и рече: казвам ви, че, ако тия млъкнат, камъните ще завикат.12

41 И когато се приближи и видя града, заплака за него

42 и рече: да беше и ти узнал поне в този твой ден, какво служи за твой мир! Но сега това е скрито от очите ти,

43 понеже ще настанат за тебе дни, и враговете ти ще те обиколят с окопи и ще те окръжат, и ще те стеснят отвред,13

44 и ще съсипят тебе и децата ти в тебе, и няма да оставят в тебе камък на камък, понеже ти не узна времето, когато беше посетен.

45 И като влезе в храма, почна да пъди ония, които продаваха и купуваха в него,14

46 и им казваше: писано е: "домът Ми е дом за молитва", а вие го направихте разбойнишки вертеп.15

47 И поучаваше всеки ден в храма. А първосвещениците и книжниците и народните стареи търсеха да Го убият,

48 и не намираха, какво да Му сторят, защото целият народ Му беше привързан и Го слушаше.


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 22:1

2 Мат. 18:11

3 Мат. 25:14

4 Една мина - един фунт сребро.

5 Лук. 16:10

6 Иов 15:6, Мат. 12:37

7 Мат. 13:12, 25:29, Марк. 4:25, Лук. 8:18

8 Мат. 22:7

9 Мат. 21:1, Марк. 11:1

10 Мат. 21:7, Марк. 11:7, Иоан 12:14

11 Пс. 117:26, Лук. 2:14, Еф. 2:14

12 Ав. 2:11

13 Ис. 29:3, Иер. 6:6, Иез. 21:22, Мат. 22:7, Лук. 21:6

14 Мат. 21:12, Марк. 11:15, Иоан 2:15

15 Ис. 56:7, Иер. 7:11, 3 Царств. 8:29

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава