От Лука свето Евангелие - Глава  20

  1 В един от ония дни, когато Той поучаваше народа в храма и благовестеше, застанаха първосвещениците и книжниците със стареите1

  2 и Му рекоха: кажи ни, с каква власт вършиш това, или кой Ти е дал тая власт?

  3 Той им отговори и рече: ще ви попитам и Аз една дума, и ми кажете:

  4 кръщението Иоаново от небето ли беше, или от човеците?

  5 А те, размишлявайки помежду си, казваха: ако речем от небето, ще каже: а защо му не повярвахте?

  6 Ако ли речем, от човеците, целият народ ще ни избие с камъни, понеже е уверен, че Иоан бе пророк.2

  7 И отговориха: не знаем, откъде беше.

  8 Иисус им рече: и Аз ви не казвам, с каква власт върша това.

  9 И почна да говори към народа тая притча: един човек насади лозе и го даде на лозари, и си отиде за дълго време;3

10 и на времето си изпрати при лозарите един слуга, за да му дадат от плодовете на лозето; но лозарите, като го набиха, отпратиха го празен.

11 Изпрати и друг слуга; но те и него, като набиха и унизиха, отпратиха празен.

12 Изпрати и трети; но те и него изпонараниха и изпъдиха.

13 Тогава господарят на лозето рече: какво да сторя? Ще изпратя моя обичан син; може би, като го видят, ще се засрамят.

14 Но лозарите, като го видяха, размишляваха помежду си, казвайки: този е наследникът; хайде да го убием, за да стане наследството му наше.4

15 И като го изведоха вън от лозето, убиха го. Какво, прочее, ще им направи господарят на лозето?5

16 Ще дойде и ще погуби тия лозари и ще даде лозето на други. А ония, като чуха това, рекоха: дано не бъде!

17 Но Той, като ги погледна, рече: тогава що значи писаното: "камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла"?6

18 Всеки, който падне върху тоя камък, ще се разбие; а върху когото падне, ще го смаже.

19 И в тоя час първосвещениците и книжниците поискаха да турят ръка на Него, понеже разбраха, че Той за тях каза тая притча, ала се побояха от народа.

20 И като Го следяха, изпратиха съгледвачи, които преструвайки се за праведни, да Го уловят в някоя дума, та да Го предадат на началството и властта управителева.7

21 И Го запитаха, думайки: Учителю, знаем, че право говориш и учиш и не гледаш на лице, но истински поучаваш на път Божий;

22 позволено ли е нам да даваме данък кесарю, или не?

23 А Той, като разбра лукавството им, рече им: що Ме изкушавате?

24 Покажете Ми един динарий: чий образ и надпис има? Те отговориха: на кесаря.

25 Той им рече: отдайте, прочее, кесаревото кесарю, а Божието Богу.8

26 И не можаха да Го уловят с дума пред народа, почудиха се на отговора Му и млъкнаха.

27 Тогава дойдоха някои от садукеите, които твърдят, че няма възкресение, и Го попитаха, казвайки:9

28 Учителю, Моисей ни е написал: ако някой женен умре бездетен, неговият брат да вземе жена му и да въздигне потомство на брата си;10

29 имаше, прочее, седем братя, и първият, след като взе жена, умря бездетен;

30 тая жена взе вторият; и той умря бездетен;

31 взе я третият, - тъй също и всички седмина, и умряха, без да оставят деца;

32 след всички умря и жената;

33 и тъй, при възкресението кому от тях ще бъде тя жена? понеже и седмината я имаха за жена.

34 Иисус им отговори и рече: чедата на тоя свят се женят и се мъжат;

35 но ония, които се сподобиха да получат оня свят и възкресението от мъртвите, нито се женят, нито се мъжат,

36 и да умрат вече не могат, понеже са равни на Ангели и, бидейки синове на възкресението, са синове Божии.

37 А че мъртвите ще възкръснат, и Моисей го каза при къпината, когато нарече Господа Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Иаковов.11

38 Но Той не е Бог на мъртви, а на живи, защото у Него всички са живи.

39 На това някои от книжниците рекоха: Учителю, добре каза.

40 И не смееха вече да Го питат за нищо. А Той им рече:12

41 как казват, че Христос е син Давидов?

42 А сам Давид казва в книгата на псалмите: "рече Господ Господу моему: седи от дясната Ми страна,13

43 докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти".

44 И тъй, Давид Го нарича Господ; как тогава Той му е син?

45 И когато целият народ слушаше, Той каза на учениците Си:

46 пазете се от книжниците, които обичат да ходят пременени и обичат поздрави по тържищата, предни седалища в синагогите и първи места по гощавките,14

47 които изпояждат домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молят; те ще получат по-тежка присъда.


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 21:23, Марк. 11:27

2 Мат. 14:5

3 Ис. 5:1, Иер. 2:21, Мат. 21:33, Марк. 12:1

4 Евр. 1:2

5 Евр. 13:12

6 Пс. 117:22, Ис. 28:16, Мат. 21:42, Марк. 12:10, Деян. 4:11, 1 Петр. 2:6, Рим. 9:33

7 Мат. 22:15, Марк. 12:13

8 Мат. 17:27, 22:21, Рим. 13:7

9 Мат. 22:23, Марк. 12:18, Деян. 23:8

10 Втор. 25:5

11 Изх. 3:6, 3:16, Мат. 22:32, Марк. 12:26

12 Мат. 22:42, Марк. 12:35

13 Мат. 22:44, Пс. 109:1

14 Лук. 11:43, Мат. 23:6, Марк. 12:38-39

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава