От Лука свето Евангелие - Глава  23

  1 И дигна се цялото множество, и Го поведоха към Пилата,1

  2 и почнаха да Го обвиняват, говорейки: намерихме Тогова, че развратява народа ни и забранява да се дава кесарю данък, като казва за Себе Си, че бил Христос Цар.2

  3 А Пилат Го попита и каза: Ти ли си Царят на иудеите? А Той отговори и му рече: ти казваш.3

  4 Пилат рече на първосвещениците и на народа: аз не намирам никаква вина у Тогова Човека.

  5 Но те настояваха да казват, че Той бунтува народа, като поучава по цяла Иудея, начевайки от Галилея дотук.

  6 Пилат, като чу за Галилея, попита: нима Човекът е галилеец?

  7 И като узна, че Той е подвластен на Ирода, изпрати Го при Ирода, който през тия дни беше тъй също в Иерусалим.

  8 А Ирод, като видя Иисуса, много се зарадва, понеже отдавна желаеше да Го види, тъй като беше слушал много за Него, и се надяваше да види някое чудо да стане от Него,4

  9 и Му задаваше много въпроси, но Той нищо му не отговаряше.

10 А първосвещениците и книжниците стояха и силно Го обвиняваха.

11 Но Ирод с войниците си, като Го унизи и подигра, облече Го в светла дреха и Го изпрати назад при Пилата.5

12 И него ден Пилат и Ирод станаха приятели помежду си, понеже по-рано враждуваха един против други.

13 А Пилат, като повика първосвещениците, началниците и народа,

14 каза им: доведохте ми Тоя Човек като развратител на народа; а ето, аз изследвах пред вас, и не намерих у Тогози Човека никаква вина от онова, в каквото Го обвинявате;6

15 но нито Ирод намери, понеже Го пратих и при него; и ето, нищо достойно за смърт Той не е извършил;

16 и тъй, след като Го накажа, ще Го пусна.

17 А той трябваше за празника да им пуска един затворник.

18 Но целият народ закрещя: премахни Тогова! а пусни ни Варава.7

19 А Варава беше хвърлен в тъмница за извършен в града бунт и убийство.

20 Пилат отново издигна глас, като желаеше да пусне Иисуса.

21 Но те крещяха: разпни Го, разпни!

22 Той и трети път им рече: та какво зло е сторил Тоя? Аз не намерих в Него нищо да заслужава смърт; затова след като Го накажа, ще Го пусна.

23 Но те настояваха с голям вик да изискват да бъде разпнат; и викът техен и тоя на първосвещениците надделя.

24 И Пилат реши да бъде, според както искат те,

25 и пусна им хвърления в тъмницата за бунт и убийство, когото искаха, а Иисуса предаде на волята им.

26 И когато Го поведоха, уловиха някого си Симона Киринеец, който идеше от нива, и сложиха върху му кръста, за да го носи след Иисуса.

27 И след Него вървеше голямо множество народ и жени, които плачеха и ридаеха за Него.

28 А Иисус, като се обърна към тях, рече: дъщери иерусалимски, не плачете за Мене, а плачете за себе си и за чедата си;

29 понеже, ето, наближават дни, когато ще се каже: блазе на неплодни, и на утроби неродили, и на гърди некърмили!

30 Тогава ще почнат да казват на планините: паднете върху ни! и на хълмовете: затрупайте ни!8

31 Защото, ако това правят със зеленото дърво, какво ще бъде със сухото?

32 Водеха и двама злодейци, за да бъдат погубени с Него.

33 И когато отидоха на мястото, наречено Лобно, там разпнаха Него и злодейците, единия отдясно, а другия отляво.9

34 А Иисус говореше: Отче! прости им, понеже не знаят, що правят. И като деляха дрехите Му, хвърлиха жребие.10

35 А народът стоеше и гледаше. Подгавряха се заедно с народа и началниците, казвайки: други спаси, нека спаси и Себе Си, ако Този е Христос, избраникът Божий.

36 Също и войниците се подиграваха с Него, като се приближаваха и Му поднасяха оцет,

37 и казваха: ако си Ти Иудейският Цар, спаси се Сам.

38 И над Него имаше надпис, написан на гръцки, латински и еврейски: Този е Царят Иудейски.

39 Един от увисналите на кръста злодейци Го хулеше и казваше: ако си Ти Христос, спаси Себе Си и нас.

40 А другият, като заговори, мъмреше тогова и казваше: та и от Бога ли се не боиш ти, когато и сам си осъден на същото?

41 А ние сме осъдени справедливо, защото получаваме заслуженото според делата си; но Тоя нищо лошо не е сторил.

42 И казваше на Иисуса: спомни си за мене, Господи, кога дойдеш в царството Си!11

43 И отговори му Иисус: истина ти казвам: днес ще бъдеш с Мене в рая.

44 Беше вече около шестия час, и настана мрак по цялата земя до деветия час;12

45 и потъмня слънцето, и храмовата завеса се раздра през средата.

46 Иисус, като извика с висок глас, рече: Отче! в Твоите ръце предавам духа Си. И това като каза, издъхна.13

47 А стотникът, като видя станалото, прослави Бога и рече: наистина, Тоя Човек е бил праведник.

48 И целият народ, който се бе събрал на това зрелище, като видя станалото, връщаше се, удряйки се в гърди.

49 А стояха надалеч и гледаха това всичките Му познайници и жените, които вървяха подире Му от Галилея.

50 И ето, някой си, на име Иосиф, съветник, човек добър и справедлив,14

51 - той не бе се съгласил с решението и деянията им, - из Ариматея, иудейски град, който очакваше тъй също царството Божие,

52 дойде при Пилата и измоли тялото Иисусово;

53 и като Го сне, обви в плащаница и Го положи в гроб, изсечен в скала, дето никой не бе още полаган.

54 Тоя ден беше петък, и настъпваше вече събота.

55 Вървяха подире и жените, които бяха дошли с Иисуса от Галилея, и видяха гроба и как бе положено тялото Му;

56 и като се върнаха, приготвиха благовония и миро, а в събота си починаха според заповедта.15


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 27:2, Марк. 15:1, Иоан 18:28

2 Мат. 22:21

3 Мат. 27:11, Марк. 15:2, Иоан 18:33, 1 Тим. 6:13, Откр. 1:5

4 Лук. 9:9

5 Ис. 53:3

6 Мат. 27:23, Марк. 15:14, Иоан 18:38, 19:4

7 Мат. 27:20, Марк. 15:11, Иоан 18:40, Деян. 3:14

8 Ис. 2:19, Ос. 10:8, Откр. 6:16, 9:6

9 Мат. 27:33, Марк. 15:22, Иоан 19:17

10 Пс. 21:19, Мат. 5:44, 27:35, Марк. 15:24, Иоан 19:23

11 Мат. 16:28

12 Ам. 8:9

13 Пс. 30:6

14 Мат. 27:57, Марк. 15:43, Иоан 19:38

15 Изх. 20:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава