От Лука свето Евангелие - Глава  24

  1 А в първия ден на седмицата, много рано, носейки приготвените благовония, те дойдоха при гроба, а заедно с тях и някои други,1

  2 ала намериха камъка отвален от гроба.

  3 И като влязоха, не намериха тялото на Господа Иисуса.

  4 И докле недоумяваха за това, ето, изправиха се пред тях двама мъже в бляскави дрехи.

  5 И както бяха уплашени и навели лице към земята, - мъжете им рекоха: защо търсите Живия между мъртвите?

  6 Няма Го тука, но възкръсна; припомнете си, какво ви бе казал, когато беше още в Галилея,2

  7 говорейки, че Син Човеческий трябва да бъде предаден в ръце на човеци грешници и да бъде разпнат и на третия ден да възкръсне.3

  8 И спомниха си думите Му.

  9 И като се върнаха от гроба, обадиха всичко това на единайсетте и на всички други.

10 Те бяха Магдалина Мария, и Иоана, и Мария, майка на Иакова, и другите с тях, които обадиха на апостолите за това.

11 И техните думи им се показаха празни, и не им повярваха.

12 Но Петър стана, затече се към гроба и, като се наведе, видя вътре само повивките и се върна, чудейки се сам в себе си за станалото.4

13 В същия ден двама от тях отиваха в едно село, на име Емаус, което беше на шейсет стадии далеч от Иерусалим,5

14 и разговаряха се помежду си за всичко онова, що се бе случило.

15 И както се разговаряха и разсъждаваха помежду си, Сам Иисус се приближи и вървеше с тях;

16 но очите им се премрежиха, за да Го не познаят.

17 А Той им рече: какви са тия думи, които, вървешком, разменяте помежду си, и защо сте тъжни?

18 Единият от тях, на име Клеопа, Му отговори и рече: Ти ли си само странник в Иерусалим и не си узнал това, което е в него станало през тия дни?

19 И попита ги: кое? Те Му отговориха: което стана с Иисуса Назарееца, Който беше пророк, силен на дело и слово пред Бога и целия народ;6

20 как нашите първосвещеници и началници Го предадоха да бъде осъден на смърт и Го разпнаха;

21 а ние се надявахме, че Той е Оня, Който щеше да избави Израиля; но при всичко това днес е вече трети ден, откак стана това;7

22 па и някои жени от нашите ни слисаха: те ходили рано на гроба,

23 и не намерили тялото Му; и като дойдоха, разправяха, че им се явили и Ангели, които казвали, че Той е жив;

24 и някои от нашите отидоха на гроба, и намерили тъй, както и жените казаха; ала Него не видели.

25 Тогава Той им рече: о, несмислени и мудни по сърце да вярвате на всичко, що са казали пророците!8

26 Нали тъй трябваше да пострада Христос и да влезе в славата Си?9

27 И като начена от Моисея и от всички пророци, обясняваше им казаното за Него в цялото Писание.

28 И те се приближиха до селото, в което отиваха; а Той показваше вид, че иска да върви по-нататък;

29 но те Го задържаха, като казваха: остани с нас, понеже е привечер, и денят се превали. И Той влезе, за да остане с тях.

30 И когато Той седеше с тях на трапезата, взе хляба, благослови, преломи и им подаваше;

31 тогава им се отвориха очите, и те Го познаха; ала Той стана невидим за тях.

32 И те си казаха един другиму: не гореше ли в нас сърцето ни, когато Той ни говореше по пътя и когато ни обясняваше Писанието?

33 И в същия час станаха, върнаха се в Иерусалим и намериха събрани единайсетте и ония, които бяха с тях,

34 да казват, че Господ наистина възкръснал и се явил на Симона.

35 И те разказваха за случилото се по пътя, и как Го познаха, когато преломяваше хляба.

36 Когато те приказваха за това, Сам Иисус застана сред тях и им каза: мир вам!10

37 Те, смутени и изплашени, помислиха, че виждат дух;

38 но Той им рече: защо се смущавате, и защо такива мисли влизат в сърцата ви?

39 Вижте ръцете Ми и нозете Ми: Аз съм Същият; попипайте Ме и вижте; понеже духът няма плът и кости, както виждате Мене, че имам.

40 И като рече това, показа им ръцете и нозете.

41 А понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, Той им рече: имате ли тук нещо за ядене?

42 Те му дадоха късче печена риба и вощен мед.

43 И като взе, яде пред тях.

44 И рече им: ето това е, за което ви бях говорил, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, писано за Мене в Закона Моисеев и у пророците и в псалмите.11

45 Тогава им отвори ума, за да разбират Писанията,12

46 и им рече: тъй е писано, и тъй трябваше Христос да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден,13

47 и да бъде проповядвано в Негово име покаяние и прощение на греховете у всички народи, начевайки от Иерусалим;

48 а вие сте свидетели за това;

49 и Аз ще изпратя обещанието на Отца Ми върху вас; а вие стойте в град Иерусалим, докле се облечете в сила отгоре.14

50 И ги изведе вън до Витания и, като дигна ръцете Си, благослови ги.

51 И, както ги благославяше, отдели се от тях и се възнасяше на небето.15

52 Те Му се поклониха и се върнаха в Иерусалим с голяма радост.

53 И бяха винаги в храма, като славеха и благославяха Бога. Амин.


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 28:1, Марк. 16:1, Иоан 20:1

2 Мат. 17:22

3 Марк. 9:31, Лук. 9:22

4 Иоан 20:6

5 Марк. 16:12

6 Мат. 21:11, Лук. 7:16, Иоан 3:2, 6:14, Деян. 2:22

7 Лук. 2:25, Деян. 26:6

8 Бит. 3:15, 22:18, 49:10-11, Числ. 21:9, Пс. 21:7, 68:10, 21:27, Ис. 50:6, 53:3

9 Пс. 15:8-10, Ис. 40:10, Иер. 23:5, 33:15, Иез. 34:23, 37:24, Дан. 9:24, Мих. 7:20

10 Марк. 16:14, Иоан 20:19, Деян. 13:31, 1 Кор. 15:5

11 Мат. 16:21

12 Иоан 5:39

13 Ис. 53:4, Лук. 24:27

14 Иоан 14:16, 15:26, Деян. 1:4, 1:8

15 Марк. 16:19, Деян. 1:9

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава