От Лука свето Евангелие - Глава  3

  1 А в петнайсетата година от царуването на Тиверия кесаря, когато Понтий Пилат управляваше Иудея, Ирод беше четвъртовластник над Галилея, Филип, брат му, - четвъртовластник над Итурея и Трахонитската област, а Лисаний - четвъртовластник над Авилиния,

  2 при първосвещениците Анна и Каиафа, биде слово Божие към Иоана, син Захариев, в пустинята.

  3 И той обиколи цялата страна около Иордан и проповядваше покайно кръщение за опрощаване грехове,1

  4 както е писано в книгата с речите на пророк Исаия, който казва: "гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му;2

  5 всеки дол ще се изпълни, и всяка планина и рътлина ще се снишат, кривините ще се изправят и неравните пътища ще станат гладки;

  6 и всяка плът ще види спасението Божие".3

  7 Иоан говореше на човеците, които отиваха при него да ги кръсти: рожби ехиднини! кой ви подсказа да бягате от бъдещия гняв?4

  8 Прочее, сторете плодове, достойни за покаяние, и не начевайте да думате в себе си: наш отец е Авраам; защото, казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне Аврааму чеда.5

  9 И секирата лежи вече при корена на дърветата: всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичано и хвърляно в огън.6

10 И питаше го народът и казваше: какво тогава да правим?

11 Той отговори и им рече: който има две дрехи, нека даде ономува, който няма; и който има храна, нека прави същото.7

12 Дойдоха и митари да се кръстят, и му рекоха: учителю, какво да правим?8

13 А той им отговори: не изисквайте нищо повече от това, що ви е определено.

14 Питаха го тъй също и войници и казваха: а ние какво да правим? И рече им: никого не притеснявайте, не клеветете, и задоволявайте се с вашите заплати.

15 Когато пък народът очакваше, и всички мислеха в сърцата си за Иоана, дали не е той Христос, -

16 Иоан на всички отговори и рече: аз ви кръщавам с вода, но иде по-силният от мене, Комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата: Той ще ви кръсти с Дух Светий и с огън.9

17 Лопатата Му е в ръката Му, и Той ще очисти гумното Си, и ще събере житото в житницата Си, а плявата ще изгори с неугасим огън.10

18 Така и много друго благовестеше той народу, като го утешаваше.

19 А Ирод четвъртовластник, изобличаван от него зарад братовата си жена Иродиада и зарад всичко, що бе лошо направил Ирод,11

20 прибави към всичко друго и това, че затвори Иоана в тъмница.

21 А когато се кръсти целият народ, и когато Иисус, след като се кръсти, се молеше, отвори се небето,12

22 и Дух Светий слезе върху Него в телесен вид, като гълъб, и чу се глас от небето, който казваше: Ти си Моят Син възлюбен; в Тебе е Моето благоволение!

23 Иисус, когато начеваше служението Си, беше на около трийсет години, и беше, както мислеха, син Иосифов, Илиев,13

24 Мататов, Левиин, Малхиев, Ианаев, Иосифов,

25 Мататиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев,

26 Маатов, Мататиев, Семеиев, Иосифов, Иудин,

27 Иоананов, Рисаев, Зоровавелев, Салатиилев, Нириев,

28 Мелхиев, Адиев, Косамов, Елмодамов, Иров,

29 Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Мататов, Левиин,

30 Симеонов, Иудин, Иосифов, Ионанов, Елиакимов,

31 Мелеаев, Маинанов, Мататаев, Натанов, Давидов,

32 Иесеев, Овидов, Воозов, Салмонов, Наасонов,

33 Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин,

34 Иаковов, Исааков, Авраамов, Тарин, Нахоров,14

35 Серухов, Рагавов, Фалеков, Еверов, Салин,15

36 Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов,16

37 Матусалов, Енохов, Иаредов, Малелеилов, Каинанов,17

38 Еносов, Ситов, Адамов, Божий.18


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 3:1, Марк. 1:4

2 Мат. 3:3, Марк. 1:3, Иоан 1:23

3 Ис. 40:3-5

4 Мат. 3:7

5 Мат. 3:9, 8:11, Иоан 8:39

6 Мат. 3:10, 7:19, Иоан 15:6

7 Иак. 2:15, 1 Иоан 3:17, 2 Кор. 8:14

8 Мат. 21:32

9 Мат. 3:11, Марк. 1:7, Иоан 1:15, Деян. 1:15

10 Мат. 3:12

11 Мат. 14:3, Марк. 6:17

12 Мат. 3:16, Марк. 1:10, Иоан 1:32

13 Мат. 13:55, Марк. 6:3, Лук. 4:22, Иоан 6:42

14 Бит. 11:24-26

15 Бит. 11:20-22

16 Бит. 5:28-29, 6:10, 11:10

17 Бит. 5:12

18 Бит. 5:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава